Szczepaniak, M. (2015) „Don Juan und kalte Liebe”, Studia Germanica Posnaniensia, (36), s. 73-86. doi: 10.14746/sgp.2015.36.06.