Informacje dla czytelników

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Studia Germanica Posnaniensia wydawane jest na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowane są w nim artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a także z kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki.

Czasopismo ukazuje się raz w roku w formie drukowanej (nakład 150 egzemplarzy) i tożsamej z nią wersji elektronicznej. Językami publikacji są: język niemiecki, polski i angielski.

Numery czasopisma są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową.

Historia czasopisma

Czasopismo ma długą tradycję, zostało bowiem założone w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1971 roku. W ciągu pięćdziesięciu lat (1971-2021) ukazało się 40 numerów. Od 2017 roku zespół redakcyjny funkcjonuje w obecnym składzie. Poprzednimi redaktorami naczelnymi byli: Andrzej Bzdęga, Hubert Orłowski, Jan Papiór, Edyta Połczyńska oraz Czesław Karolak.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgpbez okresu karencji oraz bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • POL-index
  • WorldCat(OCLC)
  • EZBElektronische Zeitschriftenbibliothek 
  • A R I A N T ANAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski