Zakres i zasięg czasopisma

Zasięg tematyczny: problematyka szeroko pojętych nauk kognitywnych i filozoficznych.
Problemy badawcze: dotyczące pracy umysłu, jego funkcji i podstaw biologicznych, formułowane zarówno na płaszczyźnie teoretycznej jak i empirycznej.
Cel czasopisma: Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego systemu poznawczego z perspektywy inter- i multidyscyplinarnej.

Proces recenzji

Wszystkie nadsyłane prace (po sprawdzeniu zgodności z tematyką czasopisma) są recenzowane przez dwóch recenzentów. Recenzentami są specjaliści współpracujący z czasopismem.
Prace są recenzowane anonimowo, tzn. recenzent dostaje pracę bez nazwiska autora, zaś w recenzji wysyłanej do autora nie pojawia się nazwisko recenzenta.
Prace są recenzowane podług formularza recenzyjnego. Recenzent może odrzucić tekst, co skutkuje nie przyjęciem pracy do publikacji w czasopiśmie. Możliwe jest też odrzucenie tekstu, ale z proponowanymi generalnymi zmianami w pracy, których wprowadzenie umożliwia autorowi wysłanie pracy do ponownej recenzji. Jeżeli proponowane zmiany są niewielkie, praca nie zostaje odrzucona. Po uwzględnieniu takich poprawek artykuł jest niemniej wysyłany do ponownej recenzji. Jeżeli proponowane zmiany są jeszcze mniej znaczące, autor po ich zaakceptowaniu otrzymuje od razu decyzję o przyjęciu pracy do publikacji.
Jeśli recenzenci nie zaopiniują inaczej, praca może być zaakceptowana do publikacji bez poprawek.
Autorzy mają na każdym etapie możliwość odniesienia się do wątpliwości recenzentów.

Formularz recenzji

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zasady etyki

W stosunku do wszystkich nadsyłanych prac sprawdzane jest, czy nie były one już publikowane w innych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Oceniana jest także zgodność tematyczna pracy z zakresem tematycznym czasopisma. Jeżeli od niego odbiega, artykuł jest odsyłany do autora z podziękowaniami.
Każdy artykuł podlega procedurze recenzyjnej, na podstawie której kwalifikowany jest do druku lub odrzucany. Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają autorów, a autorzy recenzentów. Po uzyskaniu przez Redakcję recenzji, autor zostaje poinformowany o decyzji (wraz z samą recenzją) drogą mailową. W przesyłanej decyzji i recenzji nie widnieją nazwiska recenzentów.
Z wymienionych powyżej powodów, w procesie selekcji artykułów do publikacji Redakcja nie sugeruje się ani “renomą” autora, jego afiliacją bądź też osobistą relacją autora z którymś z członków Redakcji. Ponadto, formularz recenzyjny jest zestandaryzowany, zatem każda przesłana praca sprawdzana jest w podobny sposób.
Informacje o szacowanym czasie trwania procesu recenzji jak i o samym przebiegu procesu kwalifikacji przesyłanych prac autorzy mogą znaleźć na stronie internetowej czasopisma. Stosowną informację na ten temat uzyskują także drogą mailową, w odpowiedzi na przesyłany przez nich artykuł.
Informacje na temat wymogów formalnych — formatowania tekstu i przyjętym stylu bibliograficznym — autorzy mogą znaleźć na stronie internetowej czasopisma.
Recenzent ma prawo wprowadzania drobnych uzupełnień, poprawek stylistycznych i precyzowania nieścisłości terminologicznych. Jeżeli praca wymaga zdaniem recenzenta znaczącej korekty językowej, zostaje ona zwrócona autorowi z taką sugestią. Jeżeli recenzent zasugeruje większe zmiany w samej treści pracy, jego uwagi zostają zwrócone autorowi wraz z prośbą o ich wprowadzenie lub uzasadnienie budzących wątpliwość fragmentów pracy.
W ten sposób autorzy prac mają możliwość odniesienia się do wyników recenzji.
O ile nie wystąpią poważne przeszkody, raz podjęte decyzje co do publikacji pracy nie zostają odwołane. Taką przeszkodą może być przykładowo ustalenie — już po przesłaniu pozytywnej recenzji — fałszywego przypisania sobie przez osobę przesyłającą tekst autorstwa pracy.
Redakcja nie przypisuje sobie ani w żaden inny sposób nie modyfikuje autorstwa żadnych nadsyłanych prac, chyba że wystąpi podejrzenie o nieprawdziwym przypisaniu sobie autorstwa pracy przez osobę ją nadsyłającą.
Redakcja dba o szybkie odpowiadanie na zapytania przesyłane drogą mailową lub telefoniczną.

Lista recenzentów

Woluminu 9 nr 1:

prof. UAM dr hab. Karolina Cern, UAM, Polska
dr Paweł Gładziejewski, IFiS PAN, Polska
dr Tomasz Komendziński, UMK, Polska
prof. UAM dr hab. Anna Preis, UAM, Polska

Historia czasopisma

"Studia z kognitywistyki i filozofii" umysłu powstało w 2003 roku jako seria książkowa przy Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Wydano w tej formie dwa tomy: Subiektywność a świadomość (2003) oraz Mózg i jego umysły (2007). Od roku 2009 SKFU funkcjonuje jako czasopismo (ISSN 2082-7083). Początkowo w cyklu rocznym (lata 2009-2011), później zaś jako półrocznik (2012-dziś).
Od początku swego istnienia czasopismo nastawione było na interdyscyplinarność. W SKFU publikowali i publikują przede wszystkim specjaliści z całej Polski z zakresu szeroko pojętych nauk poznawczych: filozofii, językoznawstwa, psychologii, neuronauk i biologicznych podstaw funkcji poznawczych.
Światło dzienne ujrzały dotąd numery poświęcone między innymi: reprezentacjom umysłowym (tom 3, nr 1); ograniczeniom umysłu (tom 4/nr 1); językowi i umysłowi w pragmatyce (tom 5/nr 1); umysłowi moralnemu (tom 6/nr 1); wyjaśnianiu, konfabulacji i lateralizacji (tom 6/nr 1); umysłowi modularnemu (tom 6/nr 2).