Zakres i zasięg czasopisma

Slavia Antiqua jest czasopismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, w którym publikowali historycy, archeolodzy, językoznawcy, arabiści, etnografowie tak z Polski, jak i z zagranicy (głównie z Czech, Słowacji i Niemiec oraz z Rosji). Poza artykułami stricte naukowymi (studia monograficzne, źródłoznawcze, polemiki, recenzje wydawnicze). Slavia Antiqua w swej Kronice ukazuje również informacje omawiające tak krajowe, jak i zagraniczne konferencje, sympozja oraz kongresy poświęcone badaniom nad szeroko pojętą Słowiańszczyzną. Odnotowuje jubileusze, jak i zgony badaczy zasłużonych dla rozwoju badań nad światem Słowian. Rocznik stara się przyczyniać do rozwoju studiów prowadzonych w różnych działach badań slawistycznych.

Historia czasopisma

Pomysł powołania do zycia czasopisma narodził sie w latach trzydziestych XX w. Prace te przerwała II wojna światowa. Pierwszy tom Slavia Antiqua ukazał się w roku 1948. Była ona organem Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Poznańskiego (później Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od tomu XXXIV (1993) Slavia Antiqua ukazuje się również jako jedno z czasopism Wydziału Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, realizowane we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego i następnie wieloletnim redaktorem naczelnym Slavia Antiqua był prof. Witold Hensel. Sprawował on tą funkcję do roku 2007. Od tomu XXXII (1989/90) wspomagała go jako współredaktor prof. Zofia Kurnatowska, która od roku 2007 do 2013 prowadziła redakcję Slavia Antiqua. Obecnie wydawcą czasopisma Slavia Antiqua jest Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, a jego współwydawcą Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polityka otwartego dostępu

Został zapewniony natychmiastowy, otwarty dostęp do treści czasopisma, zgodnie z zasadą, że swobodne udostępnianie badań naukowych sprzyja łatwiejszej globalnej wymianie wiedzy.