(1)
Pawlak, P. Henryk Klunder (1957-2018). sa 2018, 313-316.