Sawicka, J. (2020). Późnośredniowieczne naczynia z Międzyrzecza. Przyczynek do studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem wyrobów szklanych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 371–392. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.15