MACHAJEWSKI, H. Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 59, p. 81-92, 20 luty 2019.