[1]
Ciszewski, T. 2018. A reanalysis of the stress pattern in -ary/-ory words. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 7 (sie. 2018), 15–23. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.02.