(1)
Nizhneva, N.; Zaniewski, J.; Nizhneva-Ksenofontava, N. Nowy Paradygmat Dydaktyczny: Komponent Kreatywny. snp 2018, 243-253.