(1)
Koszko, M. . Twarz Miasta: PrĂ³ba Zdefiniowania. snp 2020, 20, snp.2020.20.07.