Koszko, M. . (2020). Twarz miasta: prĂ³ba zdefiniowania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, snp.2020.20.07. https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.07