Nizhneva, Natallia, Jan Zaniewski, i Nadzieja Nizhneva-Ksenofontava. 2018. „Nowy Paradygmat Dydaktyczny: Komponent Kreatywny”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 17 (lipiec):243-53. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.16.