Koszko, Marta. 2020. „Twarz Miasta: Próba Zdefiniowania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 20 (grudzień):snp.2020.20.07. https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.07.