Nizhneva, N., Zaniewski, J. i Nizhneva-Ksenofontava, N. (2018) „Nowy paradygmat dydaktyczny: komponent kreatywny”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), s. 243–253. doi: 10.14746/snp.2017.17.16.