Koszko, M. . (2020) „Twarz miasta: próba zdefiniowania”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, s. snp.2020.20.07. doi: 10.14746/snp.2020.20.07.