Koszko, M. „Twarz Miasta: Próba Zdefiniowania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, T. 20, 1, s. snp.2020.20.07, doi:10.14746/snp.2020.20.07.