Pressto.

Studia Prawa Publicznego

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia publicznoprawne, w tym w szczególności z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (część ogólna, prawo ustrojowe, prawo materialne), prawa administracyjnego procesowego (postępowanie ogólne i szczegółowe), postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego (w tym prawa podatkowego), publicznego prawa działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej, zarządzania w administracji publicznej. Tę formułę poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego).

Redakcja przyjmuje do publikacji opracowania z kraju i z za granicy.

 

Działy

Z orzecznictwa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Do czynności recenzyjnych dopuszczone są tylko te publikacje, które odpowiadają profilowi czasopisma oraz wymaganiom edytorskim i wydawniczym. Proces recenzowania poprzedza ocena formalna publikacji. Redakcja wybiera recenzentów, uwzględniając propozycje właściwego redaktora tematycznego. Nadesłane publikacje są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów - specjalistów z danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, niebędących członkami redakcji i rady naukowej czasopisma oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów. W przypadku artykułów w języku obcym jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż instytucja naukowa autora nadesłanej publikacji. Prace są recenzowane na zasadzie podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości).

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Zasady etyki

Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne prace wcześniej nieopublikowane i nieprzeznaczone w całości ani w części do publikacji w innych wydawnictwach.
Autor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w czasopiśmie zarówno w wypadku ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji,bez ujawniania swego udziału jako jednego z autorów), jak i w sytuacji honorary authorship (gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji). Redakcja nie weryfikuje cytatów, danych bibliograficznych itp.
Teksty zawierające cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane są odrzucane.

 

Recenzenci

Recenzenci publikacji w roku 2017:
  1. prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)
  2. prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
  3. prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski
  4. prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  5. prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)
  6. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
  7. prof. zw. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
  8. prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  9. prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
10. prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
11. prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
12. prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
13. prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
14. prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
15. doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski)
16. prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
17. prof. dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
18. prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
19. prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
20. prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
21. prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski)
22. prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński)
23. prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
24. prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
25. prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)   
26. prof. dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
27. prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
28. prof. dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski)
29..prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
30. prof. zw. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki)
31. prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
32.prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
33.prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo