(1)
Borecki, P. Immunitet Jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność Za nadużycia Seksualne duchowieństwa. Rozważania Na Kanwie Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z 12 Października 2021 R. W Sprawie J.C. I Inni V. Belgia (Skarga Nr 11625/17). 10.14746/spp 2022, 151-168.