Biniasz-Celka, D. (2019). Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 53–78. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3