Borecki, P. (2022). Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17). Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 151–168. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6