Borecki, Paweł. 2022. „Immunitet Jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność Za nadużycia Seksualne duchowieństwa. Rozważania Na Kanwie Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Z 12 Października 2021 R. W Sprawie J.C. I Inni V. Belgia (Skarga Nr 11625/17)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37) (czerwiec):151-68. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6.