Biniasz-Celka, D. (2019) „Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 53–78. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.3.