Borecki, P. (2022) „Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17)”, Studia Prawa Publicznego, (1 (37), s. 151–168. doi: 10.14746/spp.2022.1.37.6.