[1]
Stachowicz , K. 1. Plautyńskie maski w komedii „La Cassaria” Ludovica Ariosta. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. 30, (1), 135–151. DOI:https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXX.7.