SYMBOLIC PROTECTION OF ANIMALS
PDF

Keywords

symbolic legislation
animal protection
legal interpretation
practical dimension of law
legislative process

Abstract

The purpose of this article is to attempt to understand some institutions of Polish animal protection law using the concept of “symbolic legislation”. The law is symbolic when, despite apparently ordering or prohibiting certain behaviours, it does not establish effective mechanisms for enforcing these obligations. The authors on selected examples show that in the field of animal protection law, there are no such symbolic solutions. At the same time, they indicate that not all of these situations deserve a negative assessment and come to the conclusion that the “symbolism” of regulation is not always the fault of the legislator himself. The concept of symbolic legislation allows a better understanding of how a legal act can affect social reality - among others, where there is a strong need for social education, such as in the field of animal protection.

https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.3.06
PDF

References

Bańczyk, Wojciech. 2016. “’Miękkie prawo, ale prawo’, czyli o obowiązku przestrzegania soft law.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1: 61-72.

Baum, Marsha L. 2011. “’Room on the Ark?’: The Symbolic Nature of U.S. Pet Evacuation Statutes for Nonhuman Animals.” Pp. 105-118. in Considering Animals: Contemporary Studies in Human-Animal Relations, edited by C. Freeman, E. Leane and Y. Watt. Farnham: Ashgate.

Breczko, Anetta. 2013. “Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt.” Białostockie Studia Prawnicze 14: 17-28.

Dwyer, John P. 1990. “The Pathology of Symbolic Legislation.” Ecology Law Quarterly 17(2): 233-316.

Furtak, Ewa. 2016. “Klub Gaja przekonuje: cyrk jest śmieszny, ale bez zwierząt.” Wyborcza 17.02.2016. Retrieved August 12, 2019 (http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,19615109,klub-gaja-od-lat-przekonuje-cyrk-jest-smieszny-ale-bez-zwierzat.html?disableRedirects=true).

Goettel, Mieczysław. 2013. Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jabłońska-Bonca, Jolanta. 1984. “Przesłanki stanowienia norm bez sankcji.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny XLVI(4): 151-167.

Koch, Larry W. and Galliher, John F. 1993. “Michigan’s Continuing Abolition of the Death Penalty and the Conceptual Components of Symbolic Legislation.” Social & Legal Studies 2(3): 323-346.

Łętowska, Ewa. 1997. “Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja.” Pp. 71-92. in Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, edited by A. Szpunar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Matczak, Marcin. 2019. Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Nazar, Mirosław. 2002. “Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne.” Pp. 129-151 in Prawna ochrona zwierząt, edited by M. Mozgawa. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Niesiołowski, Jarosław. 2017. “Leges imperfectae w prawie.” Gdańskie Studia Prawnicze XXXVIII: 593-600.

Nowacki, Józef. 2003. “’Odpowiednie’ stosowanie przepisów prawa.” Pp. 451-464 in Studia z teorii prawa, edited by J. Nowacki. Kraków: Zakamycze.

Pazdan, Maksymilian. 2012. “Podmioty stosunków cywilnoprawnych – zagadnienia ogólne.” Pp. 1021-1046. in System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, edited by M. Safjan. Legalis.

Probucka, Dorota. 2015. Prawa zwierząt. Kraków: UNIVERSITAS.

Scully, Jackie L. 2011. “’Choosing Disability’, Symbolic Law, and the Media.” Medical Law International 11(3): 197-212.

Skuczyński, Paweł. 2008. “Soft law w perspektywie teorii prawa.” Pp. 325-343 in System prawny a porządek prawny, edited by O. Bogucki and S. Czepita. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Smolak, Marek. 2016. “Ustawy imitacyjne.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXVIII (4): 31-39.

Stefaniuk, Małgorzata E. 2010. “Normatywność preambuły aktu normatywnego – doktryna a orzecznictwo.” Pp. 431-443 in Dyskrecjonalność w prawie, edited by W. Staśkiewicz, T. Stawecki. Warszawa: LexisNexis.

Tushnet, Mark and Yackle, Larry. 1997. “Symbolic Statutes and Real Laws: The Pathologies of the Antiterrorism and Effective Penalty Act and the Prison Litigation Reform Act.” Duke Law Journal 47(1): 1-86.

van Klink, Bart. 2016. “Symbolic Legislation: An Essentially Political Concept.” Pp. 19-35 in Symbolic Legislation Theory and New Developments in Biolow, edited by B. van Klink, B. van Beers and L. Poort. Springer International Publishing.

Więckowska, Karolina. 2017. “Znęcanie się nad zwierzętami na gruncie ustawy o ochronie zwierząt – kilka refleksji de lege lata.” Pp. 150-165 in Sprawiedliwość dla zwierząt, edited by B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus and D. Woźniakowska-Fajst. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”.

Wróbel, Włodzimierz. 2009. “Czy powrót do racjonalizmu? Projekty nowelizacji kodeksu karnego w perspektywie zmian dokonanych w prawie karnym w latach 2005-2007.” Pp. 103-118 in Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, edited by Z. Sienkiewicz and R. Kokot. Wrocław: Kolonia Limited as quoted in Nowak, Celina. 2014. Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne. LEX.