KUBICKI, PAWEŁ. 2020. “INVENTING URBANITY: URBAN MOVEMENTS IN POLAND”. Society Register 4 (4):87-104. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.4.04.