Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo romańskie i historię języków romańskich, problemy akwizycji języka obcego, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. Podejmowane tematy mają mieć w założeniu charakter bardziej teoretyczny i badawczy niż opisowy lub stricte faktograficzny. Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Zgodnie z klasyfikacją bazy ERIH Plus kategoria NAT oznacza pozycję między czasopismem o zasięgu lokalnym i a międzynarodowym. Udział autorów z afiliacją pozakrajową w latach 2012-2013 wyniósł 18 procent. Udział autorów spoza UAM w latach 2012-2013 wyniósł 57 procent.

 

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni od siebie recenzenci, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. Jeden z recenzentów, ze względu na obcojęzyczny charakter publikacji, jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej, innej niż narodowość autora pracy.
  2. Recenzje wykonywane są w oparciu o model double-blind peer review, czyli są obustronnie anonimowe (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.
  3. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek, skierowany na gravet@amu.edu.pl zawiera wskazanie powodów, dla których zdaniem wnioskodawcy artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.
  4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji / numerów ujawniane są w ciągu 6 miesięcy od końca tego miesiąca, w którym wydana została wersja papierowa czasopisma zawierająca recenzowany tekst

Formularze recenzji:
refereeing template SRP en
refereeing template SRP es
refereeing template SRP fr
refereeing template SRP it
refereeing template SRP pl
refereeing template SRP pt
refereeing template SRP ro

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Zasady etyki

Rzetelność stanowi jeden z fundamentów nauki. Etyczna postawa autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym wymagają dokładnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. W szczególności, odbiorcy czasopisma mają prawo poznać dane osób i instytucji odpowiedzialnych za merytoryczną stronę artykułu oraz dane podmiotów, które wniosły swój wkład finansowy w powstawanie publikacji.
Życiu instytucji naukowych towarzyszą niestety zjawiska ghostwriting i guest autorship. Pierwsze zachodzi w sytuacji, gdy dana osoba lub instytucja wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu, ale fakt ten nie został ujawniony wśród nazwisk autorów. W sytuacji, gdy dana osoba / instytucja odegrała inną niż merytoryczna istotną rolę w powstaniu artykułu, rzetelność nakazuje wymienienie jej w podziękowaniach zawartych w artykule. Drugie negatywne zjawisko – autorstwo grzecznościowe – polega na dodaniu do listy autorów podmiotu, który nie przyczynił się w sposób istotny lub wcale do powstania publikacji (np. służył jedynie pomocą w korekcie językowej, podpowiedział pozycję bibliograficzną, etc.).

Obowiązki redakcji
Przyjmując zgłoszenie redakcja zobowiązuje się: decydować i zawiadamiać o publikacji w odpowiednim czasie; stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; przestrzegać zasad poufności; pomagać autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów; przedsięwziąć odpowiednie środki w przypadku pogwałcenia wymienionych norm. (źródło)

Obowiązki recenzentów
Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się przedsięwziąć następujące kroki: jednoznacznie wspierać decyzje edytorskie; respektować terminowość; zachować tajność procedury powstawania recenzji; zachować obiektywność; informować o konfliktach interesów.

Obowiązki autorów
Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich imion, nazwisk, afiliacji, adresów elektronicznych oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych - paragrafów, podrozdziałów, przypisów). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z tym dokumentem. Dla autorów miejscowych, wymagana jest forma pisemna oświadczenia przekazywanego redakcji czasopisma (niniejszy dokument należy wydrukować i czytelnie podpisać). Dla autorów zamiejscowych, wymagana jest forma elektroniczna potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu. Przy publikacjach zbiorowych wymagane jest złożenie takiego oświadczenia przez każdego z autorów. Niedotrzymanie warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed recenzją).
Ujawnienie informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (financial disclosure), w przypadku, gdy publikacja artykułu nie jest finansowana przez Instytut Filologii Romańskiej UAM,. W przypisie na początku artykułu, wymagane jest np. podanie numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej.
Zgłaszając artykuł do Studia Romanica Posnaniensia, autor zobowiązuje się: stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; unikać plagiatu i tym podobnych praktyk; unikać wielokrotnych i równoległych zgłoszeń; informować o potencjalnych konfliktach interesów; zgłaszać artykuł w odpowiednim języku i formie; być w stałym kontakcie z redakcją do czasu aż praca zostanie jednoznacznie przyjęta lub odrzucona.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy proszeni są o poinformowanie o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych ludzi lub organizacji w przeciągu trzech lat od rozpoczęcia zgłoszonej pracy, która to zależność mogłaby w niewłaściwy sposób wpłynąć lub zostać uznana za mającą wpływ na ich pracę. Zobacz również

Procedura antyplagiatowa
W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck.
CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Redakcja Studia Romanica Posnaniensia informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

 

 

Recenzenci

In 2017 our reviewers were:

Becerra Suárez Carmen, Universidade de Vigo
Cabo Aseguinolaza Fernando, Universidade de Santiago de Compostela
Capellini Marco, Aix-Marseille Université
Cortés Valenciano Marcelino, badacz nieafiliowany (investigador autónomo)
Forgas Berdet Esther, Universidad Rovira i Virgili
Gálvez Yagüe Jesús, badacz niafiliowany (investigador autónomo)
García Bascuñana Juan F., Universitat Rovira i Virgili
Gerolimich Sonia, Università di Udine
Gil González Antonio J., Universidade de Santiago de Compostela
Guerra Gómez Amparo, Universidad Complutense de Madrid
Martín Gijón Mario, Universidad de Extremadura
Moreno Juliá Xavier, Universidad Rovira i Virgili
Moret Coso Hèctor, Institut d’Estudis del Baix Cinca
Lebas Franc, Université Clermont Auvergne
LeBot Marie-Claude, Université Rennes 2
Prado Garduño Gloria, Universidad Iberoamericana
Quanquin Véronique, Université Clermont Auvergne
Rodrigues Christine, Université Clermont Auvergne
Rodríguez Pequeño Mercedes, Universidad de Valladolid
Sànchez Cervelló Josep, Universidad Rovira i Virgili
Servén Díez Carmen, Universidad Autónoma de Madrid
Smuk Maciej, Uniwersytet Warszawski
Sowa Magdalena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Sujecka Jolanta, Uniwersytet Warszawski
Sułkowska Monika, Uniwersytet Śląski
Szymankiewicz Krystyna, Uniwersytet Warszawski
Trueba Mira Virginia, Universidad de Barcelona
Viamonte Lucientes Ernesto, Universidad de Zaragoza
Widła Halina, Uniwersytet Śląski

 In 2016 our reviewers were:

AN VANDE CASTEELE (Vrije Universiteit Brussel)
ANDRZEJ ZIELIŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)
ANNA SAWICKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
ANTONIO BUENO GARCÍA (Universidad de Valladolid)
ANTONIO DANIEL FUENTES GONZÁLEZ (Universidad de Almería)
ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ (Uniwersytet Łódzki)
ANTONIO MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ (Uniwersytet Łódzki)
ARLETTE VÉGLIA (Universidad Autónoma de Madrid)
CARME GREGORI SOLDEVILA (Universitat de València)
CECYLIA TATOJ (Uniwersytet Śląski)
D. EUGÉNIE EYEANG (Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon)
DARI ESCANDELL (Universitat d’Alacant)
DOROTA ŚLIWA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ERIC HOLT (University of South Carolina)
ESTHER BARROS DÍEZ (Instituto Cervantes, Berlin)
EWA STALA (Uniwersytet Jagielloński)
FERNANDO GARCIA ROMERO (Universidad Complutense de Madrid)
GLÒRIA BORDONS (Universitat de Barcelona)
INMACULADA PENADÉS MARTÍNEZ (Universidad de Alcalá)
ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ (Universidad de Jaén)
JEAN PEETERS (Université de Bretagne-Sud)
JOANNA WILK-RACIĘSKA (Uniwersytet Śląski)
JORDI CORNELLÀ-DETRELL (University of Glasgow)
JORDI FORTUNY ANDREU (Universitat de Barcelona)
JORDI SUÏLS (Universitat de Lleida)
JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL (Universitat de Barcelona)
KRZYSZTOF BOGACKI (Uniwersytet Warszawski)
LANCE HEWSON (Université de Genève)
MAREK BARAN (Uniwersytet Łódzki)
MARIE-FRANCE RENARD ( Université Saint-Louis Bruxelles)
MARINA GUSTÀ MARTORELL (Universitat de Barcelona; prof. em.)
MARJANA ŠIFRAR KALAN (Universidad de Ljubliana, Eslovenia)
MAXIMIANO CORTÉS MORENO (Fujen Catholic University - Taiwán)
MIKEL FORCADA, (Universidad de Alicante)
MIQUEL ÀNGEL PRADILLA CARMONA (Universitat Rovira i Virgili)
MONTSERRAT CUNILLERA DOMENECH (Université Pompeu Fabra, Barcelona)
MONTSERRAT ROSER I PUIG (University of Kent)
NADIA RODRÍGUEZ (Universidad Pontificia Comillas)
NICOLAS FROELINGER (Université Paris Diderot)
PIOTR SORBET (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
RENATA MAJEWSKA (Ateneum, Wyższa Szkoła Gdańsk)
RYSZARD SIWEK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
TOMASZ SAPOTA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
VÍCTOR ACEDO-MATELLÁN (Queens’ College, University of Cambridge)
VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL (Universitat Autònoma de Barcelona)
VICTORIA RODRIGO (Georgia State University Atlanta, GA)
WIACZESŁAW NOWIKOW (Uniwersytet Łódzki)

In 2015 our reviewers were:

Ingeborga Beszterda (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)
Emmanuelle Danblon (Université Libre de Bruxelles)
Jordi Marrugat Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona)
Manuela Fox (Università Ca' Foscari, Venezia)
Chloe Gaboriaux (Université de Lyon)
Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)
Anna Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
Klaus Grübl (Ludwig-Maximilians Universität, München)
Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg)
Joanna Jereczek-Lipińska (Uniwersytet Gdański)
Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Uniwersytet Śląski)
Christian Le Bart (Institut d’Études Politiques de Rennes)
Franck Lebas (Université Blaise Pascal –Clermont-Ferrand II)
Maria Lacueva Lorenz (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)
María Luzdivina Cuesta Torre (Universidad de León)
Barbara Marczuk (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
LoÏc Nicolas (Université Libre de Bruxelles)
Mikołaj Nkollo (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Cristina Ortiz Ceberio (University of Wisconsin - Green Bay)
Paolo Osório (University of Beira Interior)
Cedric Passard (Institut d’Études Politiques de Lille)
Ondrej Pesek (Jihočeska Univerzita, České Budějovice)
Eva-Maria Remberger (Universität Wien)
Maribel Cedeño Rojas (Universität Siegen)
Piotr Sadkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Miriam López Santos (Universidad de León)
Carmen Becerra Suárez (Universidad de Vigo)
Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Jorge Verga Vilanova (Universität Hamburg)
Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań)
Duško Vitas (Univerzitet u Belgradu)
Marzena Watorek (Université de Paris 8 & CNRS)
Bogdan Walczak (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Patrick Werly (Université de Strasbourg)
Caterina Mercè Picornell Belenguer (Universitat de les Illes Balears, Palma)
Nina Podleszańska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
Agustín Rico-Albero (University of Hertfordshire)
José Miguel Sardiñas Fernández (Universidad Autónoma de San Luis Potosi)
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Magí Sunyer Molné (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)
Anna Vives Riera (University of Leicester)

2014 r.
Joanna Albin (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Marek Baran (Uniwersytet Łódzki),
Esther Barros Díez (Instituto Cervantes, Berlin),
Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Jagielloński),
Giancarlo Bertoncini (Università di Pisa),
Cezary Bronowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Diana Câmpan (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Marta Cichocka (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa),
Marcela Ciortea (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Mario García-Page Sánchez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid),
Ileana Ghemeş (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Carmen Hernández González (Universidad de Valladolid),
Michael Hornsby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki),
Danuta Kucała (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Anna Kukułka-Wojtasik (Uniwersytet Warszawski),
Radosław Kucharczyk (Uniwersytet Warszawski),
Lidia Lebas-Fraczak (Université Blaise Pascal, Clermand-Ferrand),
Susan Martín Leralta (Universidad de Nebrija, Madrid),
Constantin-Ioan Mladin (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki),
Victoria Ríos Castano (Victoria Universtiy of Wellington),
Amán Rosales Rodríguez (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
José Antonio Samper Padilla (Universidad de Las Palmas),
Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin),
Cecilia Silva (Tohoku Gakuin University, Japonia),
Madgalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin),
Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski),
Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski, Katowice),
Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet im Jana Pawła II, Lublin),
Juan Miguel Zarandona Fernández (Universidad de Valladolid).

In 2013 our reviewers were:
AAnxo Abuín González (Universidad de Santiago de Compostela), 
Aline Bazenga (Universidade da Madeira, Funchal), 
Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela), 
Tania Collani (Université de Haute-Alsace, Mulhouse Colmar), 
Norma Angélica Cuevas Velasco (Universidad Veracruzana), 
Rocío Ferreira (DePaul University, Chicago, Illinois), 
Victor Andrés Ferretti (Christian-Albrechts Universität zu Kiel), 
Guadalupe Flores Grajales (Universidad Veracruzana), 
Sylvie Freyermuth (Université du Luxembourg), 
María Dolores Gimeno Puyol (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), 
María Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid), 
Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora), 
Czesław Grzesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 
Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg), 
Elena-Cristina Ilinca (Universitatea din Pitești), 
Anna Kalewska (Uniwersytet Warszawski), 
Claudia Kozak (Universidad de Buenos Aires / CONICET), 
Magdalena Lipińska (Uniwersytet Łódzki), 
Ewa Łukaszyk (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), 
Leticia Mora Perdomo (Universidad Veracruzana), 
Michał Mrozowicki (Uniwersytet Gdański), 
Montserrat Palau Vergés (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), 
Caterina Mercè Picornell Belenguer (Universitat de les Illes Balears), 
Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław), 
Gloria María Prado Garduño (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), 
Anne Roche (Université de Provence, Aix-Marseille I), 
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński), 
Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński), 
Roger Schöntag (Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg), 
Carmen Servén Díez (Universidad Autónoma de Madrid), 
Ana-Marina Tomescu (Universitatea din Pitești), 
Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona), 
Magali Velasco Vargas (Universidad Veracruzana), 
Ugo Vignuzzi (Sapienza - Università di Roma), 
Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski)


 

Statystyki

(Raport systemu COUNTER) 

MONTH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

Downloads (2015)

0

27

13

6

88

85

190

151

25

212

160

189

1146

Downloads (2016)

643

376

482

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Udział autorów z afiliacją pozakrajową w latach 2013-2014 wyniósł 27 procent.     Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo