Studia Romanica Posnaniensia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong>:<br>Studia Romanica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z 18 grudnia 2019 r., o wartości 100 pkt. za artykuł)&nbsp; czasopismo naukowe poświęcone badaniom nad językiem i literaturą obszarów romańskojęzycznych. Wydawane od 1971 r, publikuje artykuły i recenzje autorstwa badaczy krajowych i zagranicznych z renomowanych ośrodków uniwersyteckich, jak również prace młodych naukowców. Obecnie ukazuje się z częstotliwością raz na kwartał w postaci jednorodnych tematycznie numerów. W skład komitetu naukowego Studia Romanica Posnaniensia wchodzą wybitni uczeni polscy i zagraniczni (Kanada, Portugalia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania) – literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/srp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/srp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/srp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>MNiSW: 100</strong></p> <p><strong>ICV 2019:&nbsp;120,70</strong></p> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""></p> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/strop</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>0137-2475 <strong>ISSN (Online): </strong>2084-4158</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nc_sa.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Studia Romanica Posnaniensia 0137-2475 <ol><li>Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.</li><li>Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:<br />2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;<br />2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;<br />2.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;<br />2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;<br />2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;<br />2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;<br />2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;<br />2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" target="_self">Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)</a> lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.</li><li>Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:<br />3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.<br />3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.</li><li>Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" target="_self">Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)</a> lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie <strong>w celach niekomercyjnych</strong> pod następującymi warunkami:<br />4.1.<strong> uznanie autorstwa</strong> czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji;<strong> </strong><br />4.2.<strong> na tych samych warunkach</strong>, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.</li><li>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:<br />5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;<br />5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.</li></ol><p><strong>Pozostałe postanowienia</strong></p><ol start="1"><li>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></li></ol> Nota de los editores https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21626 Janusz Pawlik Jerzy Szałek Copyright (c) 2019 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-12-15 2019-12-15 46 4 3 4 Habilitación y obsolescencia de marcadores discursivos https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21551 <p>The starting hypothesis of the article is that the discursive operators of Spanish have not been enabled by grammaticalization processes identical to those of other grammatical components (such as verbal or nominal morphemes or prepositions and conjunctions), since there has been no reduction in the functional scope nor a total bleaching, so that its link with the original lexical items has not disappeared. The consequence is that markers are not integrated into paradigms as closed as grammatical paradigms and both their obsolescence and their renewal, therefore, follow similar patterns to what happens in the evolution of the lexicon. This hypothesis is tried to verify in the article by means of the examination of some discursive markers that, having been used diachronically in Spanish, have been abandoned in<br>a relatively short time.</p> Emilio Ridruejo Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 5 16 10.14746/strop.2019.464.001 Origen y evolución de las fórmulas de saludo con besar en español https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21548 <p>The aim of the paper is to analyse two Spanish greeting formulas derivated from the atelic predicate besar las manos (y los pies) ‘to kiss the hands (and feet)’, which, despite their apparent formal resemblance, came to codify totally opposite socio-pragmatic values. Through the systematic search in epistolary texts until the beginnings of the 20th century we will try to find (i) the socio-pragmatic factors that play the most important role in each type of greeting; (ii) the paradigmatic origin of each formula, and (iii) their sociocultural distribution.</p> Andrzej Zieliński Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 17 27 10.14746/strop.2019.464.002 La selección modal en las cláusulas adverbiales introducidas por como si https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21633 <p>The conjunction como si select usually in the subordinated adverbial clauses (modal, conditional and comparative) the tenses of the subjunctive mood cantara / cantase and hubiera / hubiese cantado. However in some papers is mentioned the possibility of the construction of como si with the tenses of indicative mood. This paper contains the analysis of the modal selection after como si and, particularly, the possible substitution of subjunctive by the indicative tenses. The analyses is realized on the ground of the corpus of Real Academia Española (CORPES XXI, CREA, CREA. Versión anotada).</p> Wiaczesław Nowikow Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 29 40 10.14746/strop.2019.464.003 Un ejemplo de rentabilidad comunicativa en la sintaxis del español: los grupos complementarios https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21629 <p>Coordination has been described far more rigidly than its actual usage shows. This paper describes cases of coordination structures in Spanish that break with some commonly held ideas and show that the search for communicative efficiency in languages rises above rigid formal rules</p> Tomás Jiménez Juliá Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 41 51 10.14746/strop.2019.464.004 Enfoques interaccionales en la lingüística contemporánea: ¿un posible cambio de perspectiva? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21624 <p>The study analyses the progressive implementation of interactional approaches in modern linguistics. Starting from the methodological assumptions of the stricto sensu conversational analysis, it is being demonstrated that the approaches initially centred on the reconstruction of the sequential model of the discourse have been opened to the perspectives, which includes not only the interactional modelling of the discursive form, but also the interpersonal construction of meaning. The article also points out the most recent fields of study of interactional linguistics, among them, the analyses dedicated to the socalled conversational negotiations, the theories of verbal politeness or the contrastive and transcultural approaches.</p> Marek Baran Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 53 64 10.14746/strop.2019.464.005 Las oraciones de relativo y la definitud de su antecedente expreso https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21576 <p>The paper is concerned with the (in)definite reference of a noun phrase which is the head of a relative clause in Spanish. Speaker and hearer do not share any knowledge of the referent on the basis of previous mention (anaphora) or situational uses. There is something about the relative clause which makes a first-mention definite article possible. We take an insight into the contents of the description conveyed by such relatives.</p> Janusz Pawlik Copyright (c) 2019 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-12-15 2019-12-15 46 4 65 77 10.14746/strop.2019.464.006 Mecanismos de encapsulación nominal en la prensa informativa: estudio contrastivo polaco-español https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21556 <p>Nominal encapsulators, also referred to by other terms coined in the Spanish tradition (discursive labels), are textual cohesion devices, frequently used in journalistic discourse to condense and summarize the predicative contents of a sentence or a textual sequence. These nominal units (nouns or syntagms) can synthesize texts of different length or even refer to discontinuous fragments. Apart from performing this very basic function founded on the discursive economy of the journalistic genre, the nominal encapsulators allow the author to recategorize the content of the encapsulated segment through different evaluative modifiers and therefore to obtain either a negative or a positive perception of the message by the reader. Given an apparent lack of research on the subject on encapsulation devoted to<br>more than one language, our purpose is to carry out a contrastive analysis of the said phenomenon in Spanish and Polish in order to juxtapose the values and the frequency of usage of encapsulators with certain characteristics of both languages. Some formal as well as pragmatic and semantic features of nominal devices are thus analysed, namely their encapsulating mechanism, their degree of modification and some of their discursive functions.</p> <p>&nbsp;</p> Janusz Bień Copyright (c) 2019 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-12-15 2019-12-15 46 4 79 88 10.14746/strop.2019.464.007 La reduplicación léxica en español: origen, presencia, interpretación https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21552 <p>On this occasion we will try to approach a topic that is not mentioned in the grammars, despite being quite frequent in the Spanish language, especially in its colloquial variety: that of the lexical reduplication type café café or guapo guapo. We begin with the explanation and presentation of the phenomenon and then focus only on the lexical reduplication i.e. the repetition of whole lexemes. We will present its mechanism of quantification (Roca and Suñer 1998), the supposed origin (Paasch-Kaiser 2015), its presence in the corpus and the theories about the role it plays in the language (Escandell Vidal 1991). In the end, we will proceed with the explanation of this phenomenon in terms of pragmatics, above all, that of illocutionary semantics (Wierzbicka 1999) and linguistic ethos (Baran 2010a, 2010b; Kerbrat-Orecchioni 2005; Nowikow 2003, 2006).</p> Ewa Stala Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 89 99 10.14746/strop.2019.464.008 La herencia de las Sententiae de Publilio Siro en las paremias españolas en torno a la avaricia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21637 <p>The aim of this paper is to present the Spanish proverbs related to the topic of greed that can be understood as a continuation of Publilius Syrus’ sentences. For the analysis are taken into account the contributions of two Hellenistic philosophical schools (Stoicism and Epicureanism), which illuminate the scope of the criticism of greed that occurs in these proverbs, both from a psychological as a social point of view. Latin sentences and Spanish proverbs are compared according to their formal or semantic continuity, as well as depending on other aspects (such as the tone or prosodic issues).</p> Xavier Pascual-López Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 101 110 10.14746/strop.2019.464.009 Características léxico-semánticas de las crónicas futbolísticas del Real Madrid en el diario Marca https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21550 <p>Within the sports language, the lexical level is composed of slang, specialized terminology and figurative lexicon. This work analyzes the lexical-semantic characteristics of the football language in a corpus of news chronicles of Real Madrid football matches, published on the web site marca.com. We focus on the fundamental lexicon of these chronicles, as well as on the core concepts of them, their designations and the means of meaning.</p> Antonio María López González Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 111 123 10.14746/strop.2019.464.010 Valores centrales y sociolingüística en la comunidad de habla de Almería https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21554 <p>The article applies in the Almeria speaking community the core value sociolinguistic methodology developed by J.J. Smolicz in Australia. The results demonstrate the absolutely nuclear role of language in that community, in all target groups. The case of Almería, very probably, shows a universal pattern of sociolinguistic behaviour. In principle, it confirms the theoretical and methodological hypothesis developed in Australia. They also highlight the relevance of interdisciplinary-based research, from which valuable descriptive results can be obtained for the disciplines involved.</p> Francisco García Marcos Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 125 133 10.14746/strop.2019.464.011 Escuela y diversidad lingüística: estudio de las actitudes lingüísticas de los futuros docentes valencianos https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21590 <p>The article analyses the linguistic attitudes of future Valencian teachers in a bilingual speaking community characterised by mainstream contact between the Catalan and Spanish languages. This research focuses on the language attitudes of a group of speakers who share a specific set of traits: age, education, profession and socioeconomic status. Special attention is given to attitudes towards four linguistic varieties used by Valencian speakers in their regular interactions: standard Spanish (CS), colloquial Spanish – nonstandard – (CNS), standard Valencian (VS) and vernacular Valencian or apitxat (VNS).</p> M-Begoña Gómez-Devís José Buzón Miquel Alandete-Ballester Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 135 147 10.14746/strop.2019.464.012 Sobre las preferencias léxicas en los registros coloquial y formal en L1 y L2 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21627 <p>As is well known, formal and colloquial registers should not be understood as two independent departments without any relation between them, but as two extremes of the continuum of speech. It should be added that this continuum will be different for speakers of different languages, since certain lexical, pragmatic or syntactic elements, among others, can be understood as corresponding to different registers, either due to the influence of the L1 or the learning process. The aim of this study is to analyze the existence of pairs of lexical preferences according to the register. In addition, it will be checked if these lexical preferences are given in both L1 and L2.</p> Raúl Fernández Jódar Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 149 162 10.14746/strop.2019.464.013 El papel de las emociones en la enseñanza intercultural del español como lengua extranjera (ELE) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21591 <p>Emotions, both positive and negative, are part of our lives. However, until the 1960s, little attention was paid to the role they played in learning foreign languages. It all changed with the development of humanistic psychology, which focused, among others, on the integration of cognitive and affective teaching. Emotions also accompany encounters of individuals representing two different cultures. Intercultural communication is a complex process, which often involves culture shock, conflicts and various types of interpersonal relations. The aim of this paper is to accentuate the role of emotions in foreign language teaching. We will put forward several proposals concerning affective learning viewed from the perspective of intercultural communication. Finally, we will present the results of the study conducted among learners of Spanish, which illustrates the importance of affective factors in constructing students’ positive attitudes towards language and culture.</p> Małgorzata Spychała-Wawrzyniak Copyright (c) 2019 2019-12-15 2019-12-15 46 4 163 172 10.14746/strop.2019.464.014 La configuración de ejercicios prácticos en clases de fonética española para alumnos de estudios filológicos (consideraciones metodológicas) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/21588 <p>This study is devoted to methodological considerations on the optimization of practical exercises in Spanish pronunciation classes for modern languages degree students. Combining years of experience with the newest theoretical approaches in the area of articulatory phonetics of the Spanish language, the author presents a host of useful advice and practical arrangements, based on a thorough analysis of phonetic contrast between Spanish and Polish.</p> Jerzy Szałek Copyright (c) 2019 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-12-15 2019-12-15 46 4 173 180 10.14746/strop.2018.454.015