Baldacci, Alessandro, Uniwersytet Warszawski, Polska