Środkowoeuropejskie Studia Polityczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp <p class="oczasopismie">Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.<br /><br /><strong>Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.</strong></p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:<br /></strong><span style="font-size: 0.875rem;">CEEOL; </span><a style="background-color: #ffffff; font-size: 0.875rem;" href="https://doaj.org/toc/1731-7517?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221731-7517%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D">DOAJ</a><span style="font-size: 0.875rem;">; Index Copernicus; CEJSH</span></div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong><br />Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): <strong>70<br /></strong><strong style="font-size: 0.875rem;">ICV 2021 = 100.00 </strong></div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/index">10.14746/ssp</a><br /><strong style="font-size: 0.875rem;">ISSN: </strong><span style="font-size: 0.875rem;">1731-7517</span></p> </div> <div class="oczasopismie"> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons" /></a><br />Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa)</a>. Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.</p> <div class="oczasopismie"> </div> </div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1731-7517 <p>Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa)</a>. Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wpływ nowoczesnych usług administracji publicznej na bezpieczeństwo finansowe wybranych grup społecznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35074 <p>W artykule poruszane jest zagadnienie korelacji bezpieczeństwa finansowego z ubankowieniem społeczeństwa polskiego na przykładzie starszej jego części, zwracając szczególną uwagę na nowoczesne usługi, jakie współcześnie oferują podmioty administracji publicznej. Podjęto również tematykę samego ubankowienia Polaków – jego poziomu oraz tego, co na niego wpływa – w dobie usług elektronicznych, takich jak bankowość internetowa czy mobilna, a także e-usługi. Zwrócono także uwagę na problematykę wpływu zjawisk demograficznych na poziom ubankowienia, a także odniesiono się do poziomu cyfryzacji w państwach UE.</p> Marek Pogonowski Prawa autorskie (c) 2022 Marek Pogonowski 2022-08-31 2022-08-31 3 5 25 10.14746/ssp.2022.3.1 Rosja i Ukraina – zaufanie instytucjonalne w kontekście społecznych ocen jakości działania instytucji państwa. Podobieństwa i różnice https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35077 <p>Celem artykułu była weryfikacja założenia o związku pomiędzy jakością instytucji państwa a zaufaniem instytucjonalnym w Rosji i na Ukrainie. Cel ten realizowano w dwóch etapach. Po pierwsze, na podstawie danych Europejskiego Sondażu Wartości (European Value Survey) oraz w oparciu o wskaźniki makrospołeczne i makrogospodarcze, wyznaczono miejsce Rosji i Ukrainy w europejskim rankingu zaufania instytucjonalnego (dane sondażowe) oraz w rankingu jakości instytucji państwowych (wskaźniki makro). Dodatkowo, w oparciu o dane zagregowane na poziomie poszczególnych krajów, sprawdzono siłę związku pomiędzy pozycjami tych krajów w obu rankingach. Po drugie, wykorzystując dane Światowego Sondażu Wartości (World Value Survey) testowano zależności pomiędzy indywidualnymi, subiektywnymi ocenami społecznych i politycznych efektów funkcjonowania państwa, a zaufaniem instytucjonalnym w Rosji i na Ukrainie. W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułowano kilka konkluzji. Po pierwsze, pod względem jakości instytucji państwa Rosja i Ukraina uplasowały się na ostatnich pozycjach w Europie. Po drugie, o ile Ukraina zajęła adekwatną lokatę pod względem zaufania instytucjonalnego, o tyle pozycja Rosji była niewspółmiernie wysoka. Po trzecie, w obu krajach subiektywne oceny efektów działania instytucji okazały się istotnymi predyktorami zaufania instytucjonalnego, aczkolwiek ich siła predykcyjna była wyższa wśród Ukraińców niż wśród Rosjan.</p> Tomasz Masłyk Prawa autorskie (c) 2022 Tomasz Masłyk 2022-08-31 2022-08-31 3 27 60 10.14746/ssp.2022.3.2 Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35082 <p>Artykuł stanowi próbę określenia roli, jaką w działaniu politycznym przywództwa Kazachstanu odgrywają analogie historyczne. Porównanie okoliczności dojścia do władzy dwóch liderów politycznych: Nursułtana Nazarbajewa oraz Kasyma Żomarta Tokajewa, a także zestawienie wykorzystywanych przez nich mechanizmów budowy własnej pozycji służy udzieleniu odpowiedzi na pytanie o istnienie specyficznego „kazachskiego” wariantu sukcesji władzy w obrębie tradycyjnego dla Azji Centralnej modelu silnie spersonalizowanego i opierającego się na więziach nieformalnych systemu rządów.</p> Michał Kuryłowicz Prawa autorskie (c) 2022 Michał Kuryłowicz 2022-08-31 2022-08-31 3 61 79 10.14746/ssp.2022.3.3 Dyskurs na temat cyberbezpieczeństwa w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej 2011–2022 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35083 <p>Grupa Wyszehradzka (V4) jest jednym z najbardziej intrygujących przykładów współpracy państw w Europie Środkowej. Skupia ona Czechy, Węgry, Polskę i Słowację. Państwa te tworzą razem użyteczne ramy, które ułatwiają koordynację polityki na poziomie regionalnym. Wdrażają one również programy UE poprzez tworzenie sieci współpracy z państwami sąsiadującymi. Sieci te opierają się na wzajemnej geografii bezpieczeństwa i wspólnej kulturze strategicznej. Gdy w 2014 roku najważniejsze cele polityczne zostały osiągnięte, pojawiła się potrzeba wyznaczenia nowego kierunku wzajemnej współpracy. Okazało się, że wiele kwestii z zakresu polityki publicznej, takich jak infrastruktura transportowa, środowisko naturalne, turystyka, migracje, kultura czy edukacja, mogą być skutecznie realizowane na poziomie V4. Ponadto współpraca w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego jest obecnie szansą na pogłębienie współpracy między czterema krajami. Jednak zmiany w wykorzystaniu i rozpowszechnianiu cybertechnologii w przestrzeni publicznej zaczęły nabierać tempa dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Tym samym proces cyberrewolucji był zwiastunem zmian w zarządzaniu państwem. Niniejsze opracowanie zawiera analizę polityki cyberbezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2011–2022 zarówno w aspekcie militarnym, jak i pozamilitarnym.</p> Marek Górka Prawa autorskie (c) 2022 Marek Górka 2022-08-31 2022-08-31 3 81 103 10.14746/ssp.2022.3.4 Od zamrożonych do ukrytych konfliktów. Czy potrzeba nowego paradygmatu działań Unii Europejskiej wobec Bośni i Hercegowiny jest pilna? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35084 <p>Trzy dekady minęły od początku wojny, która spustoszyła Bośnię i Hercegowinę (BiH), a państwo ponownie znalazło się w grzęzawisku podziałów. W wysokiej dyplomacji określa się ją mianem najgorszego kryzysu od czasu podpisania poro zumienia pokojowego w Dayton (1995 r.), które nadal wymaga konsolidacji i pełnej legitymizacji. Ten międzynarodowy dokument zatrzymał rozlew krwi, a jednocześnie pogrążył państwo w krętej otchłani obywatelstwa złożonej z politycznych sprzeczności i ram instytucjonalnych zinstrumentalizowanych jako żyzny grunt dla stabilokracji i geostrategicznych gier wpływów. Wojna na Ukrainie ożywiła zainteresowanie społeczności międzynarodowej BiH, zmuszając ją do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska. Niniejszy artykuł ma na celu analizę ostatnich wydarzeń w Bośni i Hercegowinie oraz strategii Unii Europejskiej (UE) w świetle jej złożonych relacji opartych na spójności i niespójności oraz idei bezpieczeństwa. Badania dotyczą tego, czy UE wykorzysta doświadczenia zdobyte w krwawych latach dziewięćdziesiątych do rozwiązania zamrożonych konfliktów. Odpowiedzi udziela się dzięki realizacji argumentacyjnego projektu badawczego obejmującego jakościową analizę struktury instytucjonalnej Bośni i Hercegowiny oraz przegląd wzajemnych powiązań między państwem a czynnikami wywołującymi niestabilność lokalną, regionalną i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem UE. Scenariusz ukraiński pokazuje, jak szybko zaczynają płonąć zamrożone konflikty.</p> Esma Kučukalić Prawa autorskie (c) 2022 Esma Kučukalić 2022-08-31 2022-08-31 3 105 124 10.14746/ssp.2022.3.5 Modele biznesowe mediów lokalnych i ponadlokalnych podczas reform lokalnych środków masowego przekazu na Ukrainie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35088 <p>Na podstawie uogólnienia światowych i europejskich tendencji rozwoju mediów lokalnych i hiperlokalnych, ich modeli biznesowych, artykuł analizuje doświadczenia miejscowych mass mediów Ukrainy w poszukiwaniu stabilnych dróg finansowania. Stabilność finansowania lokalnych, w tym również hiper lokalnych projektów medialnych – to rękojmia rozszerzenia dostępu obywateli do wysokiej jakości informacji. Wybór modelu biznesowego dla mass mediów to zasadniczy problem, od którego zależy nie tylko stabilność finansowa i sukces, ale również filozofia, zawartość, sposoby przekazu treści. Kraudfanding rozpatrywany jest jako jeden z najbardziej efektywnych modeli biznesowych dla mediów hiperlokalnych, którego zróżnicowanie stanowi model członkostwa, model klubowy, gift-kraudfanding. Modele te przewidują zaangażowanie audytorium (wspólnoty) w finansowanie mediów. Badanie pokazuje, że celem efektywnego modelu biznesowego dla mass mediów Ukrainy jest zjednoczenie wartości biznesowych z wartościami konsumentów z ich potrzebami. W tym celu rozpatrywane są kluczowe serwisy, zasoby, procesy informacyjne i ścieżki, struktury wydatków i źródła dochodów, zdolnych do zapewnienia stabilnego rozwoju i niezależności polityki redakcyjnej.</p> Yuliia Nesteriak Vyacheslav Ryabichev Prawa autorskie (c) 2022 Yuliia Nesteriak, Vyacheslav Ryabichev 2022-08-31 2022-08-31 3 125 144 10.14746/ssp.2022.3.6 Ewolucja przemówień Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy przed 24 lutego 2022 roku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/35092 <p>Wybrany prawie trzy lata temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był początkowo postrzegany przez pryzmat swojej wcześniejszej kariery aktorskiej, co wpłynęło na brak szerszego zainteresowania treścią jego wystąpień. Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała skupienie uwagi świata na tym kraju oraz jego przywódcy tym bardziej, że zaczęto doceniać zdecydowanie i skuteczność podejmowanych działań. Celem artykułu jest analiza oficjalnych wystąpień prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w okresie od złożenia przysięgi przed Radą Najwyższą (20 maja 2019 r.), do rozpoczęcia agresji w dniu 24 lutego 2022 r. Na podstawie badania z użyciem metody analizy treści dowiedziono, że przemówienia prezydenta cechują się konsekwencją przekazu i naciskiem na zrozumiałość formy, a w zakresie treści, obok wątków odwołujących się do dziedzictwa narodowego i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, akcentują budowę nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa.</p> Łukasz Donaj Marcin Wochelski Prawa autorskie (c) 2022 Łukasz Donaj, Marcin Wochelski 2022-08-31 2022-08-31 3 145 162 10.14746/ssp.2022.3.7