Środkowoeuropejskie Studia Polityczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.</p> <p><strong>Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do&nbsp;publikacji.</strong></p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/ssp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/ssp/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/ssp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEEOL; Index Copernicus; CEJSH</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></div> <div class="oczasopismie"> <p><strong><a href="https://www.gov.pl/web/nauka/">Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)</a>: 20</strong><br><strong>ICV 2019 = 91.70&nbsp;</strong></p> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/ssp</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>1731-7517 <!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"> <p>Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa)</a>. Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.</p> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></div> </div> pl-PL <p>Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa)</a>. Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> marcin.lukaszewski@amu.edu.pl (Marcin Łukaszewski) pressto@amu.edu.pl (Pressto) czw, 15 kwi 2021 08:01:10 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wykorzystanie jednostek pływających flotylli rzecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27779 <p>W artykule przedstawiono podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa narodowego, w tym polityki obronnej Republiki Serbii. Wymieniono zadania flotylli rzecznej serbskich wojsk lądowych. Zamieszczono strukturę organizacyjną flotylli oraz dane taktyczno-techniczne jednostek pływających. Omówiono przygotowanie załóg do realizacji zadań wynikających z założeń strategii bezpieczeństwa narodowego oraz strategii obronnej. W podsumowaniu dokonano rekapitulacji rozważań.</p> Mirosław Skarżyński Copyright (c) 2021 Mirosław Skarżyński https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27779 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27780 <p>Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania polityki energetycznej obecna w programach politycznych największych polskich partii politycznych w 2019 roku. Należy podkreślić, iż głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest obecne w analizowanych programach politycznych? Poprzez jakie narzędzia największe partie polityczne w Polsce kreowały energetyczny wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski uwypuklają badane partie polityczne? Czy istnieje zbieżność partii politycznych w wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego? W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy treści.</p> Rafał Kamprowski Copyright (c) 2021 Rafał Kamprowski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27780 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej – główne trendy i wyzwania https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27781 <p>Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej wraz z identyfikacją głównych trendów i wyzwań. Przeprowadzona analiza wykazała, iż poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu do najbardziej konkurencyjnych na świecie gospodarek pod względem cyfryzacji. Mimo postępów w rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w FR w ramach programu cyfryzacji, wciąż występuje wiele obszarów wymagających poprawy i dalszych działań. Rządowy program cyfryzacji i ujęte w nim projekty mają znaczenie, ale pogorszenie koniunktury gospodarczej w FR wywołanej m.in. przez pandemię Covid-19 oraz wewnętrzne uwarunkowania systemowe nie sprzyjają ich wdrażaniu zgodnie z przyjętymi założeniami i ramami czasowymi (realizację wielu celów w ramach projektów ujętych w programie przesunięto do 2030 r.). Postępy w procesie cyfryzacji FR służące gospodarce i społeczeństwu dostrzegalne będą w perspektywie długookresowej.</p> Ewa Radomska Copyright (c) 2021 Ewa Radomska https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27781 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jako przykład organizacji mniejszości niemieckiej (w kontekście polityki etnicznej III RP) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27783 <p>Zgodnie z założeniami polityki etnicznej państwa polskiego, mniejszości narodowe i etniczne mają m.in. zapewnioną możliwość kultywowania swojej odrębności etnicznej, zachowania i rozwoju języka ojczystego, a także posiadają pełny zakres praw obywatelskich. Mniejszość niemiecka, którą reprezentuje największa liczba organizacji spośród wszystkich stowarzyszeń mniejszościowych w Polsce, aktywnie partycypuje w realizacji powyższych pryncypiów. Podstawowym celem powstania niniejszego artykułu było podjęcie próby charakterystyki organizacji mniejszości niemieckiej (ze szczególnym uwzględnieniem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim) w aspekcie polityki etnicznej III RP. Zastosowano następujące narzędzia i metody badawcze, m.in.: historyczną, komparatystyczną, statystyczną, analizy źródeł (w tym internetowych) i krytyki piśmiennictwa z zakresu problematyki fragmentaryzacji etnicznej państwa polskiego i jego polityki etnicznej. Słowa kluczowe: polityka etniczna, mniejszość niemiecka.</p> Andrzej Szczepański Copyright (c) 2021 Andrzej Szczepański https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27783 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Pozycja burmistrza w relacjach wewnątrz władzy lokalnej na Węgrzech i w Polsce w perspektywie porównawczej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27792 <p>Celem opracowania jest porównanie pozycji węgierskiego i polskiego burmistrza w poziomych relacjach władzy z uwzględnieniem zmian zachodzących w tym zakresie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Omówione zostały uwarunkowania instytucjonalno-prawne przywództwa lokalnego na Węgrzech i w Polsce oraz rola, jaką odgrywa rada względem organu wykonawczego. Zbadano również sposób wyboru do organów stanowiących, który jest jednym z czynników wpływających na status rady i relacje wewnątrz władzy lokalnej. Analizy wskazują, że istnieją różnice w pozycji węgierskiego i polskiego burmistrza oraz że w kształtowaniu relacji wewnątrz władzy lokalnej w obu badanych państwach występowały zarówno trendy zbieżne, jak i rozbieżne. W opracowaniu wykorzystano metodę porównawczą oraz podejście instytucjonalno-prawne, a także metodę historyczną.</p> Lucyna Rajca Copyright (c) 2021 Lucyna Rajca https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27792 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Polityka UE dotycząca pogłębienia liberalnej demokracji: przykład państw bałtyckich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27793 <p>Badana jest skuteczność działań UE w zakresie jakości demokracji w państwach członkowskich. Na przykładzie Estonii, Łotwy i Litwy oceniano skuteczność unijnych projektów dotyczących kontynuacji transformacji liberalno-demokratycznej w państwach członkowskich z przeszłością posttotalitarną, w których utrzymuje się ryzyko regresu demokracji. Obecne cele UE scharakteryzowano jako niedostatecznie ukierunkowane na odpowiednie zapobieganie i przeciwdziałanie spadkowi jakości demokracji, zakorzenienie wartości demokracji liberalnej. Konieczność zintensyfikowania działań UE w kierunku monitorowania przestrzegania standardów demokratycznych tłumaczy się stagnacją/regresją jakości demokracji w krajach ostatnich rozszerzeń UE, w tym w państwach bałtyckich. Działania instytucji UE wobec państw członkowskich, w których demokracja znajduje się w stagnacji/regresie, zostały ocenione jako niezgodne z możliwymi konsekwencjami tego destrukcyjnego procesu. Podkreśla się brak zainteresowania UE umacnianiem wartości, na których opiera się UE, co jest postrzegane jako główna przyczyna obecnego pogorszenia się jakości demokracji. Podkreślono potrzebę skonstruowania nowego formatu demokracji europejskiej, nowych mechanizmów gwarantujących jej jakość.</p> Nataliia Khoma, Ihor Vdovychyn Copyright (c) 2021 Nataliia Khoma, Ihor Vdovychyn https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27793 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Obszar Mórz Bałtyckiego i Czarnego jako fakt geopolityczny: czy on w ogóle istnieje? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27794 <p>Ponieważ przemiany społeczne i polityczne, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, uaktualniły w ostatnim czasie kwestię powstawania nowych regionów geopolitycznych, obszar mórz Bałtyckiego i Czarnego zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ status geopolityczny tego znajdującego się na rozdrożach obszaru jest wciąż dyskusyjny. Geopolityczne granice obszaru mórz Bałtyckiego i Czarnego nieustannie się zmieniają nie tylko funkcjonalnie, ale także strukturalnie: można więc uznać ten obszar za specyficzną formację geopolityczną, która znajduje się na styku dwóch geopolitycznych megaregionów – Europy Zachodniej i Północnej Eurazji. Obszar ten jest głęboko podzielony i nadal przechodzi bardzo bolesne przemiany polityczne, kulturowe i gospodarcze. Rywalizacja o władzę między Rosją, NATO i UE, a także dziedzictwo historyczne tego rejonu uwarunkowały ścieżkę jego rozwoju. W efekcie w obszarze mórz Bałtyckiego i Czarnego nie istnieje żaden system podziału politycznego czy zarządzania gospodarką, ale bliskie związki znajdujących się tam krajów i wiele obszarów wspólnych zainteresowań sprzyjają wszechstronnej współpracy i dialogowi w różnorakich kwestiach. Jeśli ich współpraca przybierze formę wielostronnych relacji opartych na zasadzie suwerennej równości państw, które starają się poszerzyć zakres współpracy i ograniczyć pole konfrontacji, państwa te będą w stanie stworzyć system komplementarnych elementów zapewniających efekt synergii, urzeczywistniając powstanie obszaru mórz Bałtyckiego i Czarnego stanowiących rzeczywisty byt geopolityczny.</p> Mykola Doroshko, Iuliia Tsyrfa Copyright (c) 2021 Mykola Doroshko, Iuliia Tsyrfa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27794 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 „Wielka rzecz umieć czekać…”. Analiza sposobów realizacji polityki migracyjnej w doświadczeniach tymczasowych migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27795 <p>Sukces wdrożenia polityki migracyjnej zależy od wielu czynników, ale kluczową rolę w tym procesie odgrywają urzędnicy. Decyzje i projekcie migrantów dotyczące dalszego pobytu w Polsce zależą od interpretacji przepisów prawnych, reguł instytucjonalnych i formalnych w tym aspekcie. Celem artykułu jest analiza subiektywnych doświadczeń ukraińskich migrantów zarobkowych z polskimi instytucjami i reprezentującymi ich pracownikami. Nasze rozważania zostały umieszczone w paradygmacie neoinstytucjonalnym. Badanie subiektywnych interpretacji doświadczeń migrantów jest ważnym elementem analizy, który pozwoli nam sprawdzić, jak elementy polityki migracyjnej są wdrażane w praktyce. Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z badania, można założyć, że funkcjonowanie sprawnej administracji nie powinno ograniczać się tylko do zgodności z przepisami prawa, ale przekraczać je w granicach moralnie dozwolonych, w celu zwiększenia skuteczności realizowanych działań w wielu wymiarach.</p> Dorota Szaban, Piotr Michalak Copyright (c) 2021 Dorota Szaban, Piotr Michalak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27795 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000 Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, eds. Olga Bogdanova, Andrey Makarychev, Springer, Cham 2020, ISBN 978-3-030-24877-2, pp. 249. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27797 <p>Recenzja</p> Martyna Woźniak Copyright (c) 2021 Martyna Woźniak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/27797 pon, 15 mar 2021 00:00:00 +0000