Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia publikuje oryginalne artykuły naukowe przyczyniające się do rozwoju badań w zakresie dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa. Na łamach naszego czasopisma ukazują się teksty poświęcone m.in. studiom w obszarze rosyjskiego językoznawstwa stosowanego, historycznego, porównawczego i przekładoznawstwa. Interesują nas także nowe propozycje interpretacyjne i nowatorskie metodologie badania literatury rosyjskiej, w tym studia komparatystyczne, obejmujące swym zasięgiem również związki między literaturą i kulturą wizualną Rosji. Czasopismo otwarte jest zarówno na doświadczonych naukowców, jak i młodych pracowników naukowych. Publikujemy materiały w języku rosyjskim, polskim, angielskim i niemieckim, co gwarantuje rozpoznawalność czasopisma w środowiskach slawistycznych w Europie i na świecie. Nie publikujemy natomiast recenzji książek i wywiadów.

 

Proces recenzji

1. Redaktor naczelna wraz z Zespołem Redakcyjnym dokonują wstępnej selekcji tekstów zgłoszonych do publikacji, biorąc pod uwagę wymogi formalne czasopisma Studia Rossica Posnaniensia, jakość naukową materiału oraz zakres tematyczny i cele czasopisma.

2. Redaktorzy tematyczni w porozumieniu z Redaktor naczelną dokonują wyboru recenzentów. Do oceny każdego tekstu powołani zostają dwaj recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom czasopisma. Wyznaczone osoby nie mogą mieć afiliacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redakcja dokłada starań, by jeden z recenzentów afiliowany był w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy. Do osób zaproponowanych jako recenzenci sekretarz kieruje pisemne zapytanie, czy podejmą się oceny wskazanych tekstów w terminie 2 tygodni. Na odpowiedź potencjalnych recenzentów czekamy 7 dni. Jeśli wybrani eksperci odmówią recenzji w proponowanym terminie, to procedura wyboru recenzentów jest powtarzana.

3. Recenzje przygotowywane są zgodnie z modelem podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review), co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów i recenzenci nie wiedzą, czyje teksty oceniają. Recenzenci zobowiązani są poinformować redakcję o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.

4. Redaktor naczelna wyznacza redaktorów naukowych kolejnych numerów, którzy ściśle współpracują z autorami w zakresie przygotowania ostatecznej wersji tekstów, po etapie recenzji, w szczególności zaś w zakresie wdrożenia proponowanych przez recenzentów uwag. Redaktorami naukowymi mogą być osoby wchodzące w skład Zespołu Redakcyjnego bądź osoby powołane jednorazowo jako redaktorzy gościnni spoza Zespołu. Kryterium decydującym jest tematyka danego numeru.

5. Sekretarz czasopisma, przed wysłaniem tekstu do recenzji, odpowiedzialny jest za usunięcie z niego elementów, umożliwiających identyfikację autora, tj. imienia i nazwiska autora, afiliacji, adresu e-mail, podziękowań, źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację, etc. Sekretarz koordynuje również proces podpisywania wymaganych umów i oświadczeń, zapewniających przestrzeganie zasad etycznych.

6. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny tekstu jest jawny, znajduje się na stronie internetowej czasopisma w 3 wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej i angielskiej.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

8. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią dotyczącą publikacji artykułu lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej Zespół Redakcyjny decyduje, czy złożony do publikacji tekst powinien zostać poddany trzeciej, rozstrzygającej recenzji, czy też należy tekst odrzucić.

9. Sekretarz informuje autorów o wyniku oceny tekstów złożonych do publikacji oraz o terminarzu dalszych działań, zmierzających do publikacji tomu czasopisma. Na korektę tekstu zgodnie z uwagami recenzentów autor ma od 2 do 4 tygodni, w zależności od przewidywanego nakładu pracy. W przypadku braku akceptacji części zgłaszanych przez recenzenta komentarzy autor zobowiązany jest do przygotowania pisemnego uzasadnienia. O akceptacji złożonego uzasadnienia decyduje Zespół redakcyjny, w szczególności zaś redaktor naukowy tomu.

10. Zaakceptowany przez redaktora naukowego tekst publikacji przekazywany jest redaktorowi językowemu, a następnie redaktorowi naczelnemu, który dokonuje ostatecznej weryfikacji i podejmuje decyzję o przekazaniu artykułów, wchodzących w skład danego numeru, do Wydawnictwa.

11. Wydawnictwo odpowiedzialne jest za przygotowanie poszczególnych numerów czasopisma od strony technicznej.

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych treści w systemie Open Journal System na platformie PRESSto. Nie pobieramy żadnych opłat związanych ze złożeniem lub przygotowaniem materiałów do druku.

Zachęcamy autorów do rozpowszechniania wyników badań, które ukazały się na łamach Studia Rossica Posnaniensia, w istniejących repozytoriach akademickich wraz z podaniem numeru DOI i odniesienia do strony czasopisma.

ISSN: 0081-6884 (wersja podstawowa)

e-ISSN: 0081-6884

DOI: 10.14746/strp

 

Zasady etyki

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia przestrzega zasad etycznych i procedur zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics) i wydawnictwo Elsevier.

Przyjmujemy do druku wyłącznie oryginalne artykuły, prezentujące w rzetelny, obiektywny i uczciwy sposób wyniki badań przeprowadzonych przez autorów zgłaszających tekst do publikacji. Nie akceptujemy tekstów wcześniej publikowanych (w całości lub fragmentach) w czasopismach polskich bądź zagranicznych. Każdy cytat lub twierdzenie odwołujące się do tez lub wyników badań innych autorów powinno odsyłać do publikacji, w których zostały one sformułowane. Należy również podać informacje o źródłach finansowania, jeśli wyniki badań zostały przygotowane na zlecenie bądź dzięki finansowemu wsparciu instytucji publicznych lub prywatnych. Autorstwo publikacji ogranicza się od osób, które wniosły oryginalny i znaczący wkład w sformułowanie koncepcji badań, opracowanie metod i realizację pomysłu badawczego. Nieetyczne jest zgłaszanie tekstów, zawierających wyniki badań osób, których nazwiska zostały celowo pominięte, a ich znaczący wkład w powstanie publikacji pozostał nieujawniony (ghostwriting) bądź też dopisywanie do listy autorów osób, które nie przyczyniły się istotnie do realizacji prezentowanych badań (autorstwo grzecznościowe/guest authorship).

Obowiązki autorów

Złożenie tekstu do publikacji wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy (link do pobrania umowy autorskiej), w której autorzy składają oświadczenie o własnym, oryginalnym wkładzie w powstanie prezentowanych wyników badań. W przypadku publikacji, przygotowanych przez więcej niż jednego autora, każdy z autorów zobowiązany jest określić wkład w powstanie tekstu i udzielić zgody na jego opublikowanie poprzez podpisanie wspomnianej umowy. Działania te mają na celu wyeliminowanie opisanych wyżej praktyk ghostwriting i guest authorship, jak również zapobieganie przypadkom plagiatu.

Jeśli składany do publikacji tekst zawiera ilustracje, ryciny bądź zdjęcia, to autor odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody od twórców wyżej wymienionych materiałów na ich przedruk lub publikację. Dotyczy to również stron internetowych, z których mogą pochodzić materiały. W każdym wypadku należy podać źródło zamieszczonych materiałów.

Podpisując umowę autor deklaruje, że zgłoszony przez niego tekst nie był wcześniej publikowany w kraju bądź za granicą. Autor zobowiązany jest do przygotowania tekstu zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, opisanymi na stronie czasopisma, do uwzględnienia uwag recenzentów w ostatecznej wersji składanego tekstu, a także do ścisłej i terminowej współpracy z redaktorem naukowym tomu i sekretarzem czasopisma. Autor zobowiązuje się również zweryfikować końcową wersję artykułu, przysłaną przez Wydawcę po zakończeniu procesu edycji i łamania tekstu (korekta autorska).

Obowiązki redakcji

Przyjmując zgłoszenie tekstu do publikacji redakcja zobowiązuje się do terminowego podjęcia decyzji w sprawie skierowania tekstu do recenzji oraz zawiadamiania autora o kolejnych etapach procesu wydawniczego zarówno w przypadku akceptacji, jak i odrzucenia tekstu.

Redakcja przestrzega zasad poufności i uczciwości, opisanych na stronie internetowej czasopisma. Teksty na łamach czasopisma udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons.

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Członkowie Zespół Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów, zobowiązani są również przedsięwziąć odpowiednie działania, jeśli pogwałcone zostaną wymienione wyżej standardy etyczne. W przypadku wykrycia przypadków plagiatu, ghostwriting lub guest authorship tekst zostaje bezwzględnie odrzucony, zawiadamia się jego autora o zaistniałej sytuacji z prośbą o wyjaśnienie i wycofanie tekstu. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań, to zawiadamiana jest również instytucja, w której jest on afiliowany, a następnie wydawnictwa i towarzystwa naukowe.

Obowiązki recenzentów

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się respektować terminowość przygotowania oceny tekstu, zachować tajność treści recenzji oraz obiektywność i rzetelność naukową w trakcie jej sporządzania. Recenzenci współdziałają z Zespołem Redakcyjnym w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk publikacyjnych. Więcej informacji na temat procedury recenzowania na tej podstronie.

Konflikt interesów

Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy: autorzy, recenzenci, członkowie redakcji zobowiązane są poinformować Redaktor naczelną o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych osób lub organizacji. Zależność ta dotyczy sytuacji, związanych z wpływem na rzetelną i obiektywną ocenę jakości prezentowanych badań.

 

Recenzenci:

Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński

Marina Balina, Uniwersytet Illinois Wesleyan, Stany Zjednoczone

Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki
Oleh Beley, Uniwersytet Wrocławski
Iryna Betko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jolanta Brzykcy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski

Magdalena Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski

Volodymir Dubichynskyi, Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Duda, Uniwersytet Jagielloński

Irina Fedorczuk, Uniwersytet Szczeciński

Lubov Frolak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Aleksander Gadomski, Uniwersytet Opolski

Katarzyna Gadomska, Uniwersytet Śląski

Ján Gallo, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Christoph Garstka, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy

Roman Gawarkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
Anna Ginter, Uniwersytet Łódzki

Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Piotr Głuszkowski, Uniwersytet Warszawski

Jens Herlth, Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria)

Krystyna Janaszek, Uniwersytet Szczeciński
Henryk Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski
Jolanta Jóźwiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Alla Kamalova, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tatiana Kananowicz, Uniwersytet Gdański

Jarosław Karzarnowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tadeusz Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski
Klaudia Koczur-Lejk, Uniwersytet Szczeciński
Ewa Komisaruk, Uniwersytet Wrocławski

Elena Koriakowcewa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jadwiga Kozłowska-Duda, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Siergiej Kowalow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Izabela Kowalska-Paszt, Uniwersytet Szczeciński
Aurelia Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Ksenicz, Uniwersytet Zielonogórski

Józef Kuffel, Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Kusal, Uniwersytet Wrocławski

Mariusz Leś, Uniwersytet w Białymstoku

Roman Lewicki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Agnieszka Lis-Czapiga, Uniwersytet Rzeszowski

Jolanta Lubocha-Kruglik, Uniwersytet Śląski

Izabella Łuc, Uniwersytet Śląski

Małgorzata Łuczyk, Uniwersytet Zielonogórski

Marta Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
Izabela Malej, Uniwersytet Wrocławski

Natalia Malutina, Uniwersytet w Białymstoku

Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski

Władimir Miakiszew, Uniwersytet Jagielloński

Lidia Mięsowska, Uniwersytet Śląski

Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski

Ludmiła Mnich, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mirosława Michalska-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec

Galina Nefagina, Akademia Pomorska

Iwona Anna Ndiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zoja Nowożenowa, Uniwersytet Gdański

Norbert Nübler, Uniwersytet w Kilonii, Niemcy

Giennadij Obatnin, Uniwersyet Helsiński

Diana Oboleńska, Uniwersytet Gdański

Andreas Ohme, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy

Katarzyna Osińska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Joanna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Anna Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Urszula Patocka-Sigłowy, Uniwersytet Gdański
Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Helena Pociechina, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewa Pogonowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Andrzej Polak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fedor Poljakov, Uniwersytet Wiedeński, Austria

Alicja Pstyga, Uniwersytet Gdański

Krystyna Ratajczyk, Uniwersytet Łódzki

Barbara Rodziewicz, Uniwersytet Szczeciński
Beata Rycielska, Uniwersytet Szczeciński

Iwona Rzepnikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Sarnowski, Uniwersytet Wrocławski
Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Anna Skotnicka, Uniwersytet Jagielloński

Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański

Wojciech Sosnowski, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Tatiana Stepnowska, Uniwersytet Łódzki

Tadeusz Sucharski, Akademia Pomorska

Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tomasz Szutkowski, Uniwersytet Szczeciński

Joanna Tarkowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Aleksandr Tsoi, Uniwersytet Łódzki
Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski

Grigori Utgof, Uniwersyet w Tallinie

Adrian J. Wanner, Uniwersytet Stanu Pensylwania, Stany Zjednoczone
Anna Warda, Uniwersytet Łódzki

Halina Wątróbska, Uniwersytet Gdański

Oksana Weretiuk, Uniwersytet Rzeszowski

Jarosław Wierzbiński, Uniwersytet Łódzki
Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Anna Zych, Uniwersytet Śląski

Bożena Żejmo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sławomir Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Rossica Posnaniensia za lata 2006-2012, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.