(1)
Sitarski, A. Koncept „czas” W Rosyjskiej I Polskiej Przestrzeni językowej (na Materiale Rosyjskich I Polskich frazeologizmów Z Komponentem „время”/„czas” I „день” /„dzień”). 10.14746/strp 2018, 267-274.