https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/issue/feed Studia Rossica Posnaniensia 2021-05-10T07:47:51+00:00 prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak beata.waligorska@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Dotychczas ukazało się 45 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/strp/about">O CZASOPIŚMIE</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/strp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/strp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus - IC World of Journals, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum;</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_1.png" alt=""><br><br><strong>MNiSW:</strong> <strong>20</strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/index">10.14746/strp</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0081-6884 (wersja podstawowa)</div> <div class="oczasopismie"><strong>e-ISSN</strong>: 0081-6884</div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APCs) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.</strong></span></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: </strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><strong><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc_4_by_nc_sa.png" alt="CC_by-nd/4.0"></strong></a></div> <div class="oczasopismie"><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" rel="license">Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></div> <div class="oczasopismie"> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy&nbsp;o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji <strong>Creative Commons.</strong><br><br>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie “Studia Rossica Posnaniensia” &nbsp;udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).<br><br>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.<br><br>Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgody na publikację.</p> <p>Użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku “Studia Rossica Posnaniensia” tylko w celach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a></p> <strong>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28176 Słowo o Profesorze Andrzeju Sitarskim 2021-05-10T07:47:09+00:00 Konrad Rachut konrad.rachut@gmail.com <p>Słowo o Profesorze Andrzeju Sitarskim</p> 2021-05-05T14:39:11+00:00 Copyright (c) 2021 Konrad Rachut https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28177 Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego 2021-05-10T07:47:51+00:00 Daria Słupianek-Tajnert daria.slupianek@amu.edu.pl <p>Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego</p> 2021-05-05T14:40:55+00:00 Copyright (c) 2021 Daria Słupianek-Tajnert https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28179 Эпоха деятельности профессора Анджея Ситарского – расцвет познанской украинистики (воспоминание-посвящение как эго-текст) 2021-05-07T11:51:42+00:00 Tetyana Kosmeda tkosmeda@gmail.com <p>The paper is devoted to a holistic analysis of the scientific-organisational and scientific-didactic activity of the Head of the Institute of Russian and Ukrainian philology, Professor Andrzej Sitarski (2008–2019). In the paper, the author presents her reflections on the status of ego-texts along with their categories. The authorʹs attention is primarily focused on the evaluation of Professor Sitarski’s role in the upbringing of talented linguists, as well as on his personal contribution to the development of Poznań Ukrainian studies. The in-depth analysis is conducted on the basis of the category of memory that is depicted in ego-text genres, including the genre of memoirs-dedications. Professor Sitarski has an outstanding linguistic personality of a bilingual that boils down to particular verbal and nonverbal properties represented through his psychotype – his abilities of the elite linguistic character of a scientist and lecturer of Russian language are distinctive for him.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Tetyana Kosmeda https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28180 Napisy filmowe jako źródło ekwiwalentów przekładowych w polsko-czeskim korpusie równoległym InterCorp 2021-05-07T13:17:21+00:00 Andrzej Charciarek andrzej.charciarek@us.edu.pl <p>The article focuses on using film subtitles in the process of establishing Polish-Czech language pairs. Research material comes from the resources of the OpenSubtitles website with non-professional subtitling. The research material was analysed using KonText – the main search tool in InterCorp. As a starting point, the author analysed a dictionary entry for the Polish exclamation cholera in a traditional Polish translation dictionary like Polish-Czech Dictionary (Oliva). It presents translation equivalents in translation pairs such as cholera – sakra, hergot, do cholery – do hajzlu, idź do cholery – táhni ke všem čertům, do jasnej cholery – k sakru, do hajzlu, cholera mnie bierze – čerti mě berou. All the translation equivalent pairs have been analysed using the corpus analysis with three functionalities available in the KonText search engine: type of question (typ dotazu), content of the equivalent (obsahuje), and limiting search (omezit hledání). The conducted corpus analysis allowed for the verification of information in the traditional dictionary, but also to find new<br>equivalents that have not been registered yet which could also be used in translation.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Andrzej Charciarek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28181 Profile semantyczne przyjaciela i wroga w polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznym obrazie świata 2021-05-07T11:51:38+00:00 Roman Gawarkiewicz gawarrom@interia.pl <p>The article aims at reconstructing and comparing the cultural meanings contained in the concepts friend and enemy. To achieve the objective, the author referred to research methodologies elaborated by cognitive linguists. Particularly useful were those approaches which emphasize the necessity of including both the role of cognitive processes in descriptions of language and its historical, cultural and social underpinnings. In such approaches, questionnaires and surveys are accepted as sources of empirical data. In the current study, an analysis of the specific connotations attached to the concepts friend and enemy in Polish, German and Russian is performed. The obtained results allow for creating a hierarchy of the criteria that speakers of the three languages take into consideration, and for establishing significant similarities and differences between the Polish, German and Russian semantic profiles of the two concepts.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Roman Gawarkiewicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28182 Концепт „олигарх”: опыт корпусного анализа 2021-05-07T11:51:07+00:00 Людмила Горбунова ludgorbunova@mail.ru <p>The structure, content and communicative significance of the oligarch concept are explicated using corpus analysis. The structure of the oligarch concept is asymmetric: the logical and figurative components are presented much more narrowly than the axiological one. The axiological component dominates the structure of the concept. Various assessments from the negative zone of the axiological scale are included in the axiological component of the concept. The logical components of the concept are ‘the presence of very significant financial resources’, ‘the source of finance – most often oil or other extractive industry’,‘power’, ‘participation in the actual government of the country’, ‘belonging to a certain country (more often Russia or Ukraine)’, and ‘opposition to official authorities and government’. The status of “oligarch” is associated with a small number of the same persons. All logical components are assessed negatively, disparagingly or ironically. The concept of an oligarch receives significant signs from the concept of wealth – the main part of the logical component and axiology. The article compares the axiological components of the concepts oligarch and wealth. As a result, the attitude of the “ordinary Russian people” to wealth and the oligarchs is<br>revealed: this is envy and distrust, a rich person has extremely negative qualities and has accumulated wealth in an illegal or immoral way.</p> 2021-05-05T15:15:28+00:00 Copyright (c) 2021 Людмила Горбунова https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28183 Apostoł Andrzej – osoba i imię 2021-05-07T11:51:36+00:00 Bożena Hrynkiewicz-Adamskich bhrynk@amu.edu.pl <p>In Christian religious consciousness, especially in Eastern Christianity, Andrew the Apostle has a place equal to that of his brother, Peter the Apostle. This article presents the information gathered about him and provided by the Gospel and the Acts of the Apostles. It also concisely describes the apocrypha about his missionary activities in Greece, Pontus, Thrace and Scythia, as well as the sources and reasons behind the development of his cult in Europe, including the Slavic nations. The origin of the given name Andrew is also included, along with the process of this name becoming common among the Slavs connected with the spread of the cult. The article stresses the importance of the transformation of the original image of this saint caused by the contamination of Christian beliefs and Slavic folk culture. The analysis of Polish calendar proverbs enabled to present the linguistic image of St. Andrew. Folk religious rites connected with his cult, which emerged as the result of intertwining of the Christian calendar and agricultural cycle, are also described. The saints to whom certain days in the Christian calendar were dedicated, started to be perceived as the guardians of these days, protecting people from the forces of nature, as well as the protectors of certain trades. The profiles of selected local Christian saints bearing the name Andrew are also presented.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Bożena Hrynkiewicz-Adamskich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28184 Формальные и семантические сближения в сфере русско-польской межъязыковой омонимии 2021-05-07T11:51:33+00:00 Krzysztof Kusal christofor49@mail.ru <p>This article deals with the issue of structural and semantic relationships in the area of Russian-Polish interlingual homonymy, such as exclusion, inclusion, and hybridization. The analysis of Russian-Polish homonymous doublets made it possible to specify two basic reasons for the differences in meaning of the lexemes in both languages: semantic divergence of the words with a common etymon (disintegration of polysemy) and phonetic convergence. The study revealed that interlanguage Russian-Polish correspondences with a partial coincidence of lexical meanings make up the largest group of interlanguage homo-pairs. The types of semantic relations described at the word level do not exhaust the variety of semantic relations between Russian-Polish interlanguage homonyms. The depth of meaning development is another theoretical problem of modern lexicology and lexicography. In addition to the semantic differences between Russian-Polish homo-pairs, there may be more complex relationships. They are observed in cases where stylistic and functional discrepancies are layered on semantic inconsistencies. The differences in pragmatic significance are the most significant and can form the subject of independent study.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Krzysztof Kusal https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28185 Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim 2021-05-07T11:51:31+00:00 Joanna Orzechowska joanna.orzechowska@uwm.edu.pl <p>The article analyses adjectives excerpted from a dictionary entitled Senses, Emotions and Adjectives of the Russian Language and evaluated by respondents as causing very unpleasant emotions (marked in the dictionary with three minuses). An attempt was made to delineate the emotive component of their meaning on the basis of data from dictionaries providing explanations, as well as those presenting associations, accompanied by contexts of their usage traced in the corpus. The data contributing to the analysis can be employed in order to reconstruct emotional images of the world and national cultural specificity of expressing emotions. Additionally, they can be used to scrutinize and shape emotional competence, while the methodology of delineating the emotive component of meaning with the use of affective expression and their associations can be employed in further research into emotive lexical items.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Joanna Orzechowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28186 W sprawie konieczności zachowania przedludzkich systemów komunikacyjnych (bezjęzykowych) w kontekście zachowania bioróżnorodności 2021-05-07T11:51:29+00:00 Stanisław Puppel spuppel@amu.edu.pl <p>On the basis of the existing and unquestioned linguistic stance, a division of all the living creatures inhabiting the Earth into those which do not have language (i.e. prehuman and languageless) and those who have language (i.e. the genus Homo sapiens) is postulated. The paper briefly discusses a rich diversity of communication modes occurring in the domain of the prehuman communication systems, such as the auditory, visual, tactile, olfactory, electric, thermal, and seismic ones, with appropriate graphic illustrations. Furthermore, on the basis of the phenomenon of the observable shrinking of this diversity and the key position of the human species, it postulates the necessity of preserving this diversity in the context of biodiversity. This major postulate is in accord with the need to intensify attempts to preserve biodiversity as well as preserve the remaining diversity on the level of the prehuman communication systems as a major challenge of modern humanity. In this context, the human species is considered here as the species of the ‘overseers’ and ‘archivers’ of all the existing communication systems existing on the Earth as the carrier of the tree of life.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Stanisław Puppel https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28187 Komunikacja niewerbalna a tłumaczenie symultaniczne: aspekt empiryczny 2021-05-07T11:51:26+00:00 Konrad Rachut konrad.rachut@gmail.com <p>Bearing in mind the prime principle of audiovisual integration in human communication (Seeber 2012, 2017), the author discusses the empirical aspects of the correlation between nonverbal communication and simultaneous interpreting. Having established that kinesics and prosody indeed can have a positive impact on understanding one’s message, he conducts an experiment in which he compares the quality of the interpretations performed by MA students of English and Russian philology divided into audio and audio-visual groups in the case of English-Polish and Russian-Polish simultaneous interpreting. He focuses specifically on two categories of gestures – illustrators and emblems. Ultimately, he discovers a tangible relation between having the ability to see the speaker and the accuracy of interpreting the speaker’s speech. However, the limitations of the experiment do not allow for making universal conclusions on the basis of its results, as it should become operationalised and replicated.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Konrad Rachut https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28188 Безопасность в польской и русской аксиосферах языкового сознания 2021-05-07T11:51:24+00:00 Barbara Rodziewicz barbara.rodziewicz@usz.edu.pl <p>In this study, the focus is placed on the semantic content of several concepts in the language consciousness of Polish and Russian speakers revealed by means of the free associative test. Particular attention is paid to the real content of the concepts bezpieczeństwo and безопасность. The paper reports on the results of the comparative analysis of data obtained by means of a free non-directional associative experiment. The distribution of cognitive characteristics according to the degree of brightness in the structure of the concepts is presented. Special attention is paid to identifying similarities and differences in the semantic content and the semantic volume of the investigated concepts. The examined data, taken from associative dictionaries, allow for describing the dynamics of the process of conceptualization as well as for presenting the peculiarities of both concepts. The paper further discusses the formats of the conceptualization of bezpieczeństwo and безопасность and the language dynamics of the objectification of these formats.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Barbara Rodziewicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28189 O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy) 2021-05-07T11:51:23+00:00 Michał Sarnowski sarnamich@gmail.com <p>The article presents a survey of numerous Russian elements (lexemes and grammatical constructions) in the works of Mariusz Wilk in an attempt to provide their initial classification and<br>interpretation. Mariusz Wilk, a Polish writer who lives and works in the Russian North, constantly weaves Russicisms into the tissue of his erudite and intertextual statements, making his texts a linguistic experiment with specific textual features. Out of two works by Wilk (Wołoka, Lotem gęsi), more than 140 lexical units (of different status) have been excerpted and subjected to a multifarious analysis. Their typology is based on the concept of space, which is one of the key categories of geopoetics. The author of the article claims that the Russian material in the studied works cannot be treated merely as Russicims in their strict lexicological sense because these words perform specific functions in the texts, among which the communicative, artistic and conceptual functions are in the foreground. Russian segments belong to the most important ingredients of the writer’s idiolect (idiostyle) and, therefore, they should not be treated solely as a violation of the lexical norm. The postulated qualitative and quantitative analysis of Russicisms in Wilk’s works, as well as the assessment of their functional load, open up new possibilities of viewing Russian-Polish language contacts not only as mutual interactions, but above all as building blocks of the author’s message, intersemiotic in its nature.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Michał Sarnowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28190 Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera) 2021-05-07T11:51:21+00:00 Daria Słupianek-Tajnert daria.slupianek@amu.edu.pl <p>The article attempts to analyse the conceptualisation of the scientist-physicist based on the examples of selected reportages by Hanna Krall and Jacek Hugo-Bader. The analysis was conducted in an axiolinguistic key and its aim was to confirm the thesis about the important role of physicists in the Soviet axiosphere. It can be observed that in the axiological profile of a physicist, obtained on the basis of an empirical analysis, instrumental values dominate and these are closely connected with the fact that physicists are associated with political interests. Physicists, who function as objects of evaluation in the analysed reportages, are also a means of an indirect evaluation in relation to the political system in the USSR and reflect ways in which the country treats its citizens. The empirical material analysed allows us to conclude that within the Russian linguistic-cultural area, the physicist does not refer us only to a scientist dealing with a specific research discipline, but deserves to be called a concept that reflects a characteristic stage of the social and political life of the USSR, permanently inscribed into the axiosphere of that period.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Daria Słupianek-Tajnert https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28191 От реальности к виртуальному миру и обратно: как язык помог нам в освоении Интернета и что произошло потом (на материале русского и польского языков) 2021-05-07T11:51:19+00:00 Ekaterina Starodvorskaia starodvor@gmail.com <p>The paper deals with the linguistic means that had helped us to adapt to virtual reality and that now seem to us to have existed always. The words and expressions didn’t appear out of<br>nowhere – they were imported from our everyday language where they had been used for naming objects and processes in the real world. Thus the new realm, such as the physical one, was marked by language signs that determine the nature and the structure of our conception of the Internet which is interpreted generally as a physical space (different types of the latter). These signs are described here in terms of conceptual metaphor theory. Recently we have been dealing with some new, “web-born” expressions. It is shown that such expressions are no more limited to the describing of the Internet and are extended to the real world; it can be said they provide us with new tools to interpret the “old” reality. Thereby we can see the very moment when the source and the target domains (that is real and virtual worlds) are switching their places.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ekaterina Starodvorskaia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28192 Отражение речевой стихии времени в произведениях Михаила Зощенко 2021-05-07T11:51:17+00:00 Jarosław Wierzbiński jaroslaw.wierzbinski@uni.lodz.pl <p>In his works Mikhail Zoshchenko presented a brilliant sense of the common language which developed in Russia after the revolution of 1917, i.e. in a period of turbulent political changes and numerous social contradictions. The phenomenon of this writer is based on the constant interest of both readers and researchers in the specific language of his works. This is reflected in numerous statements by Zoshchenko’s characters. In their responses, dialogues and monologues there are a number of orthoepic, spelling, grammatical, word-forming, semantic, stylistic and syntactic deficiencies. The deviations concern the principles of inflection, declination, generic belonging, an illogical and non-normative expression relationships. The issues above are analysed in the present article. In Zoshchenko’s works, along with normative language, there coexist phenomena that are far from literary standards. His texts reflect the spoken language, which, like real communication, differs much from the normalized literary language. In order to show the spiritual and moral transformation of a man, Zoshchenko revealed and judged various distortions and defects in the post-revolutionary life of Russia. The writer chose for this short forms of narration – the short story, a tale, a sketch, a humoresque. The language of Zoshchenko’s works is characterized by the crossing of various semantic and stylistic structures. In one context, inherently incompatible words and expressions are combined. This technique generates many semantic and stylistic shifts. In fact, Zoshchenko reflected the language that was spoken by many people in the post-revolutionary period. The writer tried to represent much of the speech of that time and use it humorously.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28193 Imiona chrześcijańskie w Synodyku nowogrodzkim z końca XIV–XV wieku 2021-05-07T11:51:15+00:00 Marian Wójtowicz maw@amu.edu.pl <p>The article contains an analysis of Christian names selected from the oldest synodicon written in the Lisitsky monastery near Veliky Novgorod. The analysis comprises 3190 names of lay<br>people, amongst which are 208 male names and 58 female names. The author discusses the group of given names (basic forms, their phonetic, morphological variants and frequency, as well as rarely used names that occurred in the synodicon).</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Marian Wójtowicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28194 Following Brodsky. Andrey Zvyagintsev’s Apocrypha 2021-05-07T11:51:13+00:00 Beata Waligórska-Olejniczak beata.waligorska@amu.edu.pl <p>The article presents the study of the short film Apocrypha by Andrei Zvyagintsev. The text is aimed at the interpretation of the movie in the context of the problem of memory, which is emphasised in the selected work in the explicit and implicit visual associations with the figure and poetry of Iosif Brodsky. The recognition of these characteristic elements in the structure of Zvyagintsev’s film has the influence on the perception of its meaning, leading the culturally aware recipient towards discovering its broad interpretative potential in view of the Russian literary tradition. The study is conducted using the comparative method of analysis. The core theory which constitutes the methodological foundation of the study is Astrid Erll’s concept of cultural memory expounded as intertextuality, i.e. the continuous building up of layers of texts, which are mediated, as well as her idea of transcultural memory, defined in the first instance as a process of fluctuation between the individual and collective level of remembering. Attention is turned to the motifs, which are characteristic both for Brodsky’s and Zvyagintsev’s poetics, such as the aquatic symbolism, temporal and topographical relationships, chromatography of cold colours etc. The application of the selected methodology in the presented discussion allows for exposing the dynamics of the changing nature of culture, which becomes the container of the social and territorial fluctuations of memory.</p> 2021-05-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Beata Waligórska-Olejniczak