Teologia i Moralność https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>"Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia teologicznomoralne oraz teksty interdyscyplinarne dotyczące aktualnie badanego zagadnienia. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/tim/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tim/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tim/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""><br><br><strong>MNSiW: 70</strong><br><br><strong>ICV 2019: 66,08</strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/index">10.14746/tim</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN <strong>(Print)</strong>: </strong>1898-2964<strong>&nbsp; </strong><strong>ISSN (Online):&nbsp;</strong>2450-4602</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Teologia i Moralność 1898-2964 <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Teologia i Moralność</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/tim/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc">umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.</a></p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em><em>Teologia i Moralność</em></em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych w <em>Teologii i Moralności</em>&nbsp;pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <div>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</div> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> Transhumanistyczna koncepcja szczęścia postczłowieka – krytyczna analiza wybranych aspektów https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34759 <p><span dir="ltr" style="left: 215.505px; top: 750.583px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.941685);" role="presentation">Transhumanizm przedstawia wizję ewolucji natury ludzkiej. Ewolucja ta </span><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 771.416px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.915989);" role="presentation">dokona się za sprawą rozwoju technologicznego. Jej zwieńczeniem będzie postczłowiek, </span><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 792.249px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.959552);" role="presentation">który ma osiągnąć nie tylko niewyobrażalnie wysoki poziom intelektualny i możliwość </span><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 813.083px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.905971);" role="presentation">cybernieśmiertelności, ale także uzyskać maksymalne szczęście. Celem przedstawionych </span><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 833.916px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.912226);" role="presentation">badań była próba sprecyzowania nie całkiem klarownej idei postczłowieka oraz krytyczne </span><span dir="ltr" style="left: 108.661px; top: 854.749px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.899682);" role="presentation">odniesienie się do perspektyw jego szczęśliwej egzystencji.</span></p> Marek Wójtowicz Copyright (c) 2022 Marek Wójtowicz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 9 18 10.14746/TIM.2022.31.1.1 Transhumanistyczne szczęście – iluzja w świecie beztroski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34760 <p><span dir="ltr" style="left: 273.958px; top: 983.786px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.922097);" role="presentation">Transhumanistyczny projekt zbudowania „lepszego świata” ma zapewnić </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1010.45px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.906274);" role="presentation">bytom czującym wszechogarniające szczęście. Filozofi a pokazuje, że życie szczęśliwe to </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1037.12px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.910042);" role="presentation">trwałe, pełne, uzasadnione zadowolenie z całości życia jako sensownego. Takiego szczę</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1063.79px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.920401);" role="presentation">ścia „lepszy świat” nie oferuje. Sprowadza on szczęście do realizacji pragnień i doświad</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1090.45px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.943704);" role="presentation">czania nowych rzeczy. Przez to szczęście staje się nieciągłym zbiorem przemijających </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1117.12px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913875);" role="presentation">„chwil szczęśliwych” i traci związek z prawdą i dobrem. Sam ciąg pragnień i doświadczeń </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1143.79px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.897087);" role="presentation">nie wykreuje też sensu życia. Transhumanistyczne szczęście okazuje się więc iluzoryczne.</span></p> Agnieszka Lekka-Kowalik Copyright (c) 2022 Agnieszka Lekka-Kowalik https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 19 30 10.14746/TIM.2022.31.1.2 Dylematy transhumanizmu I: ewolucja biologiczno-technokulturowa a ulepszanie człowieka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34761 <p><span dir="ltr" style="left: 274.461px; top: 1110.72px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.939807);" role="presentation">W artykule przedstawia się ewolucję: biologiczną, społeczną i technolo</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1137.39px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.957203);" role="presentation">giczno-kulturową oraz biologiczno-technologiczną i czysto kulturową. Dwóm ostatnim </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1164.05px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.906254);" role="presentation">towarzyszy ideologia transhumanizmu, a ich podstawą są nowe zintegrowane technologie </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1190.72px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.921349);" role="presentation">stosowane w czwartej rewolucji przemysłowej i planowanej piątej. Transhumanizm zdaje </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1217.39px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.898771);" role="presentation">się zastępować tradycyjne nauki humanistyczne. Ma na celu afi rmację technicyzacji struk</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1244.05px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.921759);" role="presentation">tur nieorganicznych i biologicznych, w tym człowieka najpierw bionizowanego, następnie </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1270.72px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.916554);" role="presentation">cyborgizowanego, aż do jego wirtualizacji. Technicyzacji ma podlegać otoczenie przyrod<span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.947325);" role="presentation">nicze i społeczne. Wskazuje się na powstające problemy ontyczne i etyczne w obliczu </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.914602);" role="presentation">symbiozy bytów naturalnych i technicznych.</span></span></p> Teresa Grabińska Copyright (c) 2022 Teresa Grabińska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 31 44 10.14746/TIM.2022.31.1.3 Dylematy transhumanizmu II: wartości transhumanistyczne a optymalizacja technologiczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34762 <p><span dir="ltr" style="left: 276.791px; top: 1141.87px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.941279);" role="presentation">Przedmiotem rozważań są wartości transhumanistyczne sformułowane </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1168.53px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.903788);" role="presentation">przez Nicka Bostroma, których realizacja ma uzasadniać dynamiczny proces technicyzacji </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1195.2px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.915287);" role="presentation">środowiska życia człowieka i jego biologicznej konstytucji. Powrót do nienowej propozycji </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1221.87px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.878115);" role="presentation">Bostroma i jej kolejna krytyczna analiza pozwalają poznać głębiej cele ideologii transhumani</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1248.53px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.871163);" role="presentation">zmu, która zaczyna zastępować tradycyjną humanistykę. Wynik analizy wskazuje na koniecz</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1275.2px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.921672);" role="presentation">ność powrotu do tradycyjnego systemu wartości etycznych i zachowania w ewoluującym</span> <span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.896307);" role="presentation">transczłowieku osoby ludzkiej. W artykule przybliża się także stan i możliwości nowych zin</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913883);" role="presentation">tegrowanych technologii GRIN, których wprowadzanie, w dużej mierze sterowane prawa</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 214.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.908013);" role="presentation">mi komercji, zagraża utratą kontroli człowieka nad jego własnym wytworem.</span></p> Teresa Grabińska Copyright (c) 2022 Teresa Grabińska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 45 59 10.14746/TIM.2022.31.1.4 Pozostać człowiekiem w transhumanistycznym świecie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34763 <p><span dir="ltr" style="left: 273.57px; top: 960.319px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913647);" role="presentation">Biorąc pod uwagę, że transhumanistyczna wizja świata jest często przed</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 986.986px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913091);" role="presentation">stawiana jako pożądana dla ludzi i optymistycznie utopijna, celem artykułu jest zbadanie </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1013.65px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913071);" role="presentation">jednej z takich wizji, wyobrażonej przez Scotta Westerfelda w duologii</span> <em><span dir="ltr" style="left: 777.164px; top: 1013.65px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.79451);" role="presentation">Succession</span></em><span dir="ltr" style="left: 863.797px; top: 1013.65px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.936413);" role="presentation">, aby </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1040.32px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.971511);" role="presentation">sprawdzić, czy taki utopijny model nie zagraża przetrwaniu ludzkości. Unikając zwy</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1066.99px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.924184);" role="presentation">kłych,</span> <span dir="ltr" style="left: 195.974px; top: 1066.99px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.908429);" role="presentation">stricte</span> <span dir="ltr" style="left: 254.139px; top: 1066.99px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.89438);" role="presentation">dystopijnych i alarmistycznych scenariuszy, postmortalny i ekstropijny świat </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1093.65px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.907079);" role="presentation">Westerfelda jest pełen wyzwań dla transhumanistycznych idei i pobudza do refleksji nad </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1120.32px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.90671);" role="presentation">rzeczywistymi podstawami, na których miałaby się opierać przyszła komunikacja i współ</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1146.99px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.908779);" role="presentation">praca, oraz nad granicami ulepszeń, których nie należy przekraczać, by uniknąć dehuma</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1173.65px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.88417);" role="presentation">nizacji.</span></p> Anna Bugajska Copyright (c) 2022 Anna Bugajska https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 61 72 10.14746/TIM.2022.31.1.5 Transhumanizm jako wyzwanie dla teologii. Kilka pytań https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34764 <p><span dir="ltr" style="left: 277.736px; top: 1185.6px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.974361);" role="presentation">Celem artykułu jest analiza punktów styku (i konfliktu) między myślą </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1212.27px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.913946);" role="presentation">transhumanistyczną a teologią. Poruszone zostaną cztery idee. Pierwszą jest idea postę</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1238.93px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.917776);" role="presentation">pu. Teologia wskazuje, że postęp, który jest mocno akcentowany w publikacjach autorów </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1265.6px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.909227);" role="presentation">transhumanistycznych, może być jednak ambiwalentny. Jego wartość okazuje się dopiero </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1292.27px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.939019);" role="presentation">w ramach analizy celów, a więc także skutków proponowanych przez transhumanistów <span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.919134);" role="presentation">zmian w obszarze ludzkiej natury, co jest drugą analizowaną w artykule ideą. Trzecia do</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.952977);" role="presentation">tyczy samej koncepcji człowieka, która w transhumanizmie, w odróżnieniu od teologii, </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 214.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.919562);" role="presentation">nie niesie w sobie żadnego potencjału normatywnego. Wreszcie ostatnią ideą jest odnie</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 241.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.934138);" role="presentation">sienie do Stwórcy. Odrzucając Stwórcę, ale także religię jako dziejowy hamulec i źródło</span><br role="presentation"><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 268.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.914419);" role="presentation">ciemnoty, transhumanizm pretenduje jednocześnie do zajęcia miejsca Boga i tym samym </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 294.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.905038);" role="presentation">sam nabiera cech religii. Jeżeli nawet nie można odmówić transhumanistom szlachetnego </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 321.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.932392);" role="presentation">zamiaru poprawienia bytu człowieka i uszczęśliwienia go, teologia odnosi się krytycznie </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 348.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.947239);" role="presentation">zarówno do przesłanek, na których bazują ich wizje, jak też do metod, za pomocą któ</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 374.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.902832);" role="presentation">rych zamierzają je zrealizować.</span><br></span></p> Marian Machinek Copyright (c) 2022 Marian Machinek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 73 88 10.14746/TIM.2022.31.1.6 Marketing usług a duszpasterstwo https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34765 <p><span dir="ltr" style="left: 273.89px; top: 1021.33px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.929062);" role="presentation">Duszpasterstwo Kościoła katolickiego wykazuje cechy podobne do dzia</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1048px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.939093);" role="presentation">łalności usługowych, zwłaszcza niekomercyjnych. Z tego powodu w działalności pasto</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1074.67px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.971569);" role="presentation">ralnej jest możliwe zastosowanie, w ograniczonym zakresie, instrumentów i strategii </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1101.33px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92309);" role="presentation">właściwych dla marketingu usług. W pierwszej części artykułu został scharakteryzowany </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1128px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.912656);" role="presentation">marketing usług i wskazane cechy usług. Druga część przedstawia instrumenty marketin</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1154.67px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.943197);" role="presentation">gu usług oraz wskazuje na możliwości zastosowania ich w duszpasterstwie. W trzeciej </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1181.33px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.945902);" role="presentation">części wskazano na strategie marketingu usług, które mogą być wykorzystane w dzia</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1208px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.931016);" role="presentation">łalności Kościoła. Szczególną uwagę zwrócono na marketing partnerski, pod niektórymi </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1234.67px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.899187);" role="presentation">względami przypominający posługę pastoralną.</span></p> Dariusz Lipiec Copyright (c) 2022 Dariusz Lipiec https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 91 104 10.14746/TIM.2022.31.1.7 Moralne aspekty władzy hierarchicznej Kościoła katolickiego wobec zjawiska izolacji społecznej. Socjologiczna perspektywa budowania wspólnoty religijnej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34766 <p><span dir="ltr" style="left: 272.881px; top: 1167.47px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.920931);" role="presentation">Celem artykułu jest wskazanie moralnych aspektów sprawowania władzy </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1194.13px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.951553);" role="presentation">przez hierarchię kościelną w czasie pandemii koronawirusa. W tekście przedstawiono </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1220.8px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.924373);" role="presentation">specyfikę sprawowania władzy w Kościele katolickim oraz jej związek z odpowiedzialno</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1247.47px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.917791);" role="presentation">ścią moralną i społeczną. Dokonano analizy sytuacji podejmowania decyzji w warunkach </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1274.13px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92048);" role="presentation">pandemii przez pryzmat moralnej odpowiedzialności decydenta. Wnioski z analizy wska<span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.921623);" role="presentation">zują na liczne zaniedbania w dotychczasowym sposobie sprawowania władzy we wspól</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.90725);" role="presentation">nocie Kościoła ze wskazaniem na model władzy współdzielonej</span>.</span></p> Jordan Klimek Copyright (c) 2022 Jordan Klimek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 105 117 10.14746/TIM.2022.31.1.8 Religijność małżonków czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu udanego małżeństwa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34767 <p><span dir="ltr" style="left: 275.383px; top: 1158.08px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.922532);" role="presentation">Najpowszechniejszą z dróg życiowego powołania jest małżeństwo. Po</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1184.75px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92171);" role="presentation">trzebą małżonków, ich dzieci, ale także całego społeczeństwa jest to, by było ono szczę<span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.943599);" role="presentation">śliwe i trwałe. Znaczna jednak liczba, także katolickich małżonków, wnosi pozwy roz</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.967054);" role="presentation">wodowe, powodując rozpady rodzin. Wzrasta również grono osób pozostających we </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 214.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.948669);" role="presentation">wspólnym pożyciu bez zawarcia małżeństwa. Odpowiedzialność za ślubowaną miłość </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 241.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.915921);" role="presentation">istotna jest zarówno w wymiarze życia doczesnego, jak i wiecznego. Pojawia się więc </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 268.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.896631);" role="presentation">pytanie: Jakie czynniki sprzyjają kształtowaniu udanego małżeństwa, a zwłaszcza, czy re</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 294.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.914379);" role="presentation">ligijność jest jednym z nich? Artykuł wyjaśnia słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadanej </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 321.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.919093);" role="presentation">przez osoby zawierające sakramentalny związek małżeński. Zawiera też przegląd badań </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 348.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.889642);" role="presentation">nad czynnikami udanego małżeństwa i potwierdza istotną rolę dojrzałej religijności w jego </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 374.995px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.919251);" role="presentation">kształtowaniu. Zachęca również do formacji religijnej uwzględniającej rozmaite formy po</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 401.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.883559);" role="presentation">bożności, która ma znaczenie nie tylko w relacji z Bogiem, ale także ze współmałżonkiem, </span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 428.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.900913);" role="presentation">pozostałymi członkami rodziny i innymi ludźmi.</span></span></p> Urszula Dudziak Copyright (c) 2022 Urszula Dudziak https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 119 144 10.14746/TIM.2022.31.1.9 Koncepcja mesjanizmu we współczesnym judaizmie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34768 <p><span dir="ltr" style="left: 274.417px; top: 1054.19px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.93828);" role="presentation">Historia mesjasza w judaizmie to historia zawiedzionych nadziei. Wielo</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1080.85px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.929688);" role="presentation">krotnie przypisywano tę rolę różnym postaciom mającym nieść zbawienie, ale wybawie</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1107.52px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.90124);" role="presentation">nie z okupacji, zagranicznych rządów, wygnania, opresji i prześladowań nie nastąpiło. Dla</span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1134.19px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.925678);" role="presentation">tego też oczekiwanie na mesjasza straciło na znaczeniu w teologii żydowskiej. Niniejszy </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1160.85px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.948661);" role="presentation">artykuł bada, jaką rolę koncepcja mesjanizmu odgrywa we współczesnym świecie i co </span><span dir="ltr" style="left: 139.087px; top: 1187.52px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.935089);" role="presentation">sprzyja opisywaniu relacji pomiędzy Bogiem a ludzkością w judaizmie. W wyniku analiz <span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 161.662px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.915234);" role="presentation">staje się jasne: idea mesjasza nie może być pomostem między chrześcijaństwem a juda</span><span dir="ltr" style="left: 126.992px; top: 188.329px; font-size: 21.3333px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.925264);" role="presentation">izmem.</span><br></span></p> Walter Homolka Copyright (c) 2022 Walter Homolka https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 145 172 10.14746/TIM.2022.31.1.10 Ein auf christlichen Werten basierendes Familienmodell https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34770 <p>Rodziny opierające się na wartościach chrześcijańskich napotykają dziś wiele wyzwań, można nawet powiedzieć, że w niektórych krajach są zagrożone. Rze­czywistość postmodernistyczna, nasycona antywartościami zaszczepionymi z wielką siłą przez liberalizm moralny, relatywizm aksjologiczny i neomarksizm, stawia przed takim modelem rodziny wiele przeszkód. Przede wszystkim silne jest dążenie do zdewaluowa­nia pozycji i roli mężczyzny-ojca w rodzinie w stosunku do żony i dzieci. To samo można zauważyć w próbach podważania roli rodziców w stosunku do dzieci oraz w deprecjono­waniu i relatywizacji pojęcia „rodzina". Rozbicie modelu rodziny opartego na wartościach chrześcijańskich prowadzi do roz­padu rodziny w świecie rzeczywistym. Rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich uznaje nauczanie Jezusa za drogowskaz, a nauczanie Kościoła za ich uzupełnienie w wy­pełnianiu swojej misji. Jest to misja rodziców na całe życie, a poprzez powołanie na świat ich potomstwa, staje się misją wielopokoleniową.</p> Krystian Podgórni Copyright (c) 2022 Krystian Podgórni https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 173 188 10.14746/TIM.2022.31.1.11 Kulturotwórczy charakter dziedzictwa przekazanego przez rodzinę na podstawie adhortacji Familiaris consortio i Amoris /aetitia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34771 <p>Rodzina zdrowa moralnie swoim powołaniem i dziedzictwem włącza się w tworzony przez siebie obszar, jakim jest kultura. Rodzina, będąc grupą społeczną, ma wiele cech strukturalnych, dzięki którym komunikacja międzyosobowa za pomocą znaków dokonuje się w sposób łatwy, trwały i twórczy. Papież Franciszek podkreśla w Amoris laetitia, że rodzina jest poniekąd podstawowym źródłem kultury ludzkiej i chrześcijań­skiej. Jest instytucją kulturotwórczą. Najważniejszym warunkiem jest ten, aby rodzice mieli świadomość, że przekazują kulturę swego narodu, społeczeństwa, a jednocześnie mogą tworzyć własną kulturę rodzinną. Ten przekaz dziedzictwa kulturowego jest bogat­szy, jeżeli rodziny uczestniczą w szerokim zakresie w kulturze swojego społeczeństwa. W procesie socjalizacji ważne są także uwarunkowania, takie jak: duchowy klimat, stabil­ność życia, pokonywanie trudności, uczestnictwo obojga małżonków w całości życia mał­żeńskiego, więź z zaprzyjaźnionymi rodzinami, umiejętność świętowania czy spędzania wolnego czasu, otwartość na wartości duchowe i nadprzyrodzone.&nbsp;</p> Wiesław Pieja Copyright (c) 2022 Wiesław Pieja https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 189 203 10.14746/TIM.2022.31.1.12 La devianza dei ragazzi difficili: analisi psicoeducativa e modelli di rieducazione https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34772 <p>W niniejszym artykule podejmujemy problem niedostosowania społeczne­go i reedukacji dzieci i młodzieży, żyjących w trudnych, a nawet krytycznych warunkach rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości zmiany na lepsze. Wizja fenomenologiczna, która uznaje każdą jednostkę ludzką za zdolną do budowania i zmieniania własnej wizji świata, stanowi ramy teoretyczne całego artykułu. Zgodnie z tą wizją wychowawca w swoim działaniu wychodzi od obserwacji tego, co jest bezpośrednio dane, czyli za­chowania ucznia, aby przy jego aktywnym udziale zaproponować mu zmiany na lepsze. Głównym autorem, do którego nawiązujemy w artykule, jest Piero Bertolini, znany uczo­ny i praktyk reedukacji we Włoszech.</p> Zbigniew Formella Edoardo Perotti Copyright (c) 2022 Zbigniew Formella, Edoardo Perotti https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 205 220 10.14746/TIM.2022.31.1.13 Fundamentalne elementy w budowaniu autentycznej duchowości eucharystycznej w adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34773 <p>Celem artykułu jest ukazanie fundamentalnych elementów budowania autentycznej duchowości eucharystycznej. Zagadnienie wydaje się ważne i aktualne, gdyż dziś można zaobserwować u wielu katolików zjawisko subiektywnego oceniania własnego uczestnictwa i przeżywania Eucharystii. Niektórzy wierni szukają w Eucharystii mocnych doświadczeń emocjonalnych związanych z wprowadzaniem do celebracji elementów światła, głośnej muzyki, dodawaniem różnych gestów: nakładania rąk, modlitwy o uzdrowienie, namaszczania różnymi olejkami, zjawisk omdlenia i głośnego śmiechu przypisywanych działaniu Ducha Świętego. Oznacza to dla nich szukanie „lepszej” Eucharystii. W tym miejscu rodzi się pytanie: Czy może być lepsza i gorsza Eucharystia? Odpowiadając a postawione pytania, staraliśmy się pokazać najważniejsze elementy budujące autentyczną duchowość eucharystyczną. Na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis wskazaliśmy na następujące fundamenty autentycznej duchowości eucharystycznej: jedność Eucharystii z całym chrześcijańskim wtajemniczeniem, wiarę budowaną na słuchaniu słowa Bożego i wypływający z Eucharystii duch służby obecny w codziennym życiu chrześcijanina. Poznanie tych elementów pozwala widzieć, że Eucharystia jest zawsze jedna i ta sama, gdyż zawsze uobecnia niepowtarzalne misterium paschalne Chrystusa dokonane dla zbawienia ludzkości.</p> Dariusz Kwiatkowski Copyright (c) 2022 Dariusz Kwiatkowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 221 233 10.14746/TIM.2022.31.1.14 Karolina Heinsch, Daniel Heinsch, Jan Kochel, „Tak” dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021, ss. 271, ISBN 978-83-8144-617-4 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34774 <p>Recenzja: Karolina Heinsch, Daniel Heinsch, Jan Kochel, „Tak” dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021, ss. 271, ISBN 978-83-8144-617-4.</p> Piotr Guzdek Copyright (c) 2022 Piotr Guzdek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 237 242 10.14746/TIM.2022.31.1.15 Carmen Hernández Barrera, Dzienniki 1979-1981, tłum. Prezbiterzy Redemptoris Mater pod kierunkiem ks. Piotra Jutkiewicza, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021, ss. 316, ISBN 978-83-8131-234-9 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34775 <p>Recenzja: Carmen Hernández Barrera, Dzienniki 1979-1981, tłum. Prezbiterzy Redemptoris Mater pod kierunkiem ks. Piotra Jutkiewicza, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021, ss. 316, ISBN 978-83-8131-234-9.</p> Rafał Zehner Copyright (c) 2022 Rafał Zehner https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 243 246 10.14746/TIM.2022.31.1.16 Charles E. Curran, Diverse Voices in Modern US Moral Theology, Georgetown University Press, Washington, DC 2018, ss. XIII+264, ISBN 978-16-2616-633-2 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34776 <p>Recenzja: Charles E. Curran, Diverse Voices in Modern US Moral Theology, Georgetown University Press, Washington, DC 2018, ss. XIII+264, ISBN 978-16-2616-633-2.</p> Sławomir Nowosad Copyright (c) 2022 Sławomir Nowosad https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 247 252 10.14746/TIM.2022.31.1.17 Konferencja „Odeszły, aby żyć wiecznie... Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej” (Poznań, 28-29 września 2021 roku) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34777 <p>Sprawozdanie.</p> Piotr Guzdek Copyright (c) 2022 Piotr Guzdek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 255 259 10.14746/TIM.2022.31.1.18 Międzynarodowa Konferencja Teologiczna o św. Józefie „Patris corde” (Kalisz, 4-5 czerwca 2021 roku) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34778 <p>Sprawozdanie.</p> Jakub Bogacki Copyright (c) 2022 Jakub Bogacki https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 261 267 10.14746/TIM.2022.31.1.19 Rodzina dysfunkcyjna źródłem zachowań przestępczych na przykładzie województwa opolskiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34779 <p>Poruszany problem dotyczy mechanizmu powstawania zjawiska przestępczości. W artykule podjęto próbę uchwycenia punktu zwrotnego, który powoduje wybór życia przestępczego przez osoby wzrastające w rodzinach dysfunkcyjnych. Główna teza to stwierdzenie, że jakość życia rodzinnego jest odpowiedzialna za niezgodne z normami zachowania osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Można postawić pytanie: W jaki sposób wśród osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych powstają zachowania antyspołeczne? W celu znalezienia rozwiązania tego problemu posłużono się wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w trakcie realizacji tego projektu. Przeprowadzono je wśród czynnych zawodowo policjantów ze wszystkich jedenastu powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego oraz strzeleckiego. Badanie dowodzi, że w rodzinach, w których jakość życia jest niska, nieumiejętność lub brak chęci poprawy sytuacji materialnej zastępowana jest przez uzależnienie rodziców od alkoholu, zwiększa się ryzyko przemocy w rodzinie. W rezultacie może dojść do zatrzymania procesu rozwoju osobowego dziecka, a zamiast tego mogą wytworzyć się wewnętrzne mechanizmy obronne, prowadzące do alienacji społecznej lub zachowań antyspołecznych, a następnie drogi przestępczej.</p> Szymon Peterman Copyright (c) 2022 Szymon Peterman https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-07-24 2022-07-24 17 1(31) 271 320 10.14746/TIM.2022.31.1.20