Teologia i Moralność https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>"Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia teologicznomoralne oraz teksty interdyscyplinarne dotyczące aktualnie badanego zagadnienia. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/tim/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tim/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tim/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""><br><br><strong>MNSiW: 20</strong><br><br><img src="/public/piotr/ikonki/ic_66_99.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/tim</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN <strong>(Print)</strong>: </strong>1898-2964<strong>&nbsp; </strong><strong>ISSN (Online):&nbsp;</strong>2450-4602</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Teologia i Moralność</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/tim/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc">umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.</a></p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em><em>Teologia i Moralność</em></em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych w <em>Teologii i Moralności</em>&nbsp;pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <div>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</div> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> pryba@amu.edu.pl (Andrzej Pryba) pressto@amu.edu.pl (Pressto) wto, 11 sie 2020 15:28:21 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Od czystości do ekologii ludzkiej. Wkład do argumentacji etycznej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24156 <p>Kategoria „czystości” w sensie moralnym, a szczególnie w obszarze ludzkiej seksualności jest dziś postrzegana ambiwalentnie. Z jednej strony stale ma swoją wartość antropologiczno-etyczną, z drugiej jednak strony jest coraz mniej rozumiana, a nawet oskarżana o nieaktualność i nienaukowość. Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania, że to co dotychczas kryło się pod pojęciem „czystości seksualnej”, można – pod pewnymi warunkami – zastąpić kategorią „ekologii ludzkiej”. Mostem łączącym „czystość seksualną” z „ekologią ludzką” może być (tego starają się dowieść niniejsze analizy) pojęcie „integracji seksualnej”. Prowadzone tu rozważania wykazują adekwatność terminu „ekologii ludzkiej” w obszarze argumentacji etycznej, dotyczącej ludzkiej płciowości. Jednak termin ten zachowa swoją głębię (i nie będzie oskarżony o powierzchowność) tylko wówczas, gdy będzie zawierał wymiar teologiczny, nie tylko protologiczny, ale także chrystologiczny oraz eschatologiczny.</p> Antoni Bartoszek Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24156 sob, 01 sie 2020 00:00:00 +0000 Działania amerykańskich biskupów katolickich na rzecz ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych Wytyczne Komisji do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24157 <p>Amerykański Kościół katolicki od ponad dwóch dekad boryka się z kryzysem w związku z ujawnieniem czynów pedofilskich popełnianych przez osoby duchowne. Artykuł przedstawia działania amerykańskich biskupów na rzecz ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych zarówno w zakresie prewencyjnym, jak i profilaktycznym. W pierwszej jego części zaprezentowano sposób funkcjonowania Komisji ds. ochrony dzieci i młodzieży, która działa przy Episkopacie, następnie omawia najważniejsze, opublikowane w ostatnim czasie dokumenty dotyczące problemu pedofilii w Kościele.</p> Aleksandra Kłos - Skrzypczak Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24157 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Działania amerykańskich biskupów katolickich na rzecz ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Wytyczne Komisji do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24392 <p>The American Catholic Church for more than two decades faced with a crisis through in connection with the sexual abuse of minors. The article presents the actions of American bishops for victims of sexual abuse by clergy in both preventive and preventive care. The fi rst part presents the functioning of the Committee for the Protection of Children and Young People, then discusses the most important, recently published documents relating to the sexual abuse of minors.</p> ALEKSANDRA KŁOS-SKRZYPCZAK Copyright (c) 2020 ALEKSANDRA KŁOS-SKRZYPCZAK https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24392 pon, 15 cze 2020 00:00:00 +0000 Młodzież w świecie uprzedmiotowionej seksualności. Wyzwanie moralno-duszpasterskie dla Kościoła https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24164 <p>Sfera seksualna jest ważną sferą życia, a czas młodości to czas odkrywania jej tajników, uczenia się jej, integrowania w kontekście całej osobowości. Seksualność człowieka, jako dar wpisany w naturę stworzenia, jest czymś dobrym i chcianym przez Stwórcę. Zadaniem Kościoła jest ukazywać piękno tego daru i przedstawiać światu chrześcijańską wizję seksualności, która człowieka nie ogranicza i nie zubaża, ale wydobywa z niego to, co najwartościowsze. Artykuł jest próbą podjęcia istotnego pytania o kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny, w którym odbywa się nauczanie Kościoła. Na podstawie najnowszych badań socjologicznych ukazano obraz współczesnego pokolenia polskiej młodzieży oraz jej świat wartości. Przedstawiono wybrane zjawiska we współczesnej kulturze, w których widoczne jest uprzedmiotowienie ludzkiej seksualności. Naszkicowano wyzwania, przed jakimi stoi Kościół, chcący wejść w świat młodych, wskazując, na co powinien zwrócić uwagę w swojej praktyce duszpastersko-moralnej.</p> Marcin Szczodry Copyright (c) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24164 pon, 10 sie 2020 07:44:35 +0000 Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24167 <p>Nadużycia seksualne wobec nieletnich boleśnie ranią całą wspólnotę Kościoła katolickiego. Sakrament pokuty i pojednania jest jedną z fundamentalnych rzeczywistości, w której dokonuje się leczenie ran ofiar, a także apelowanie do sumień sprawców. Celem artykułu jest ukazanie różnych dylematów sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich, zwłaszcza w świetle nauczania papieża Franciszka. Omówione trudne kwestie moralne dotyczą zarówno spowiedzi ofiar pedofilii, jak i sprawców tych grzechów. Zostaje również podjęty problem odpowiedzialności moralnej przełożonych sprawców nadużyć, jak i pytanie o odpowiedzialność całej wspólnoty Kościoła katolickiego za kształtowanie właściwego myślenia moralnego o grzechach nadużyć.</p> Wojciech Kućko Copyright (c) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24167 pon, 10 sie 2020 19:16:27 +0000 Żydowskie spojrzenie na homoseksualizm https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24172 <p>W tym eseju zamierzam przedstawić przegląd różnych opinii na temat homoseksualizmu istniejących w judaizmie. Chcę pokazać rezultaty długiego procesu kształtowania się poglądów na tę kwestię. Większość członków społeczności żydowskiej oraz większość obywateli izraelskich akceptuje dziś akty homoseksualne i związki partnerskie. Osoby homoseksualne wyświęcane są na rabinów, a pary osób tej samej płci mają możliwość uświęcenia wspólnego życia.</p> Walter Homolka Copyright (c) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24172 pon, 10 sie 2020 19:34:11 +0000 Wpływ parafilii na małżeństwo i rodzinę – aspekt moralny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24173 <p>Artykuł ukazuje zagadnienie parafilii, czyli dewiacji seksualnych, i ich wpływ na małżeństwo i rodzinę. Parafilie pojawiają się coraz częściej w przestrzeni społecznej i naruszają wiele norm, szczególnie moralnych. Są to działania bardzo niebezpieczne dla małżeństwa i rodziny. W życiu małżeńskim powodują spustoszenie na płaszczyźnie seksualnej i często doprowadzają do jego rozpadu. W relacjach rodzinnych narażają na zgorszenie, a także rodzą niebezpieczeństwo wykorzystania seksualnego dzieci.</p> Tomasz Gwoździewicz Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24173 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Psychiczno-moralne i społeczne skutki pornografii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24174 <p>Społeczne skutki pornografii są rzadko przedmiotem badania. Praca o psychicznych i społecznych skutkach pornografii stanowi syntezę konsekwencji emocjonalnych z ich przełożeniem na skutki społeczne. Połączenie tych płaszczyzn pokazuje rzeczywiste zagrożenie, jakie niesie za sobą masowa konsumpcja pornografii w dzisiejszych czasach. W pracy dokonano przeglądu prac naukowych z ostatnich lat, jakie ukazały się w literaturze. Wykazano też, jak niewiele tych informacji funkcjonuje w świadomości powszechnej. Stanowi to swoiste ostrzeżenie dla współczesnego człowieka.&nbsp;</p> Bogdan Stelmach Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24174 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Kryzys w Kościele a problem cnoty w życiu chrześcijańskim https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24175 <p>Jesteśmy świadkami kryzysu w niemieckim Kościele. Rozważane są propozycje porzucenia tradycyjnej nauki Kościoła o ludzkiej seksualności i przyjęcia norm nawiązujących do modnych dziś na Zachodzie ideologii, takich jak <em>gender</em> i LGBT, oraz większej „wolności” seksualnej. Te nowe propozycje stanowią część tzw. drogi synodalnej. Powstają pytania o przyczyny kryzysu. Autor widzi wśród nich pominięcie zagadnienia cnoty w postępowaniu moralnym chrześcijanina oraz oparcie się na niewłaściwej (co widać zwłaszcza w przypadku roztropności) intelektualistycznej koncepcji cnoty odwołującej się do Immanuela Kanta. W koncepcji tej świadomość powinnego dobra moralnego wystarcza do jego realizacji. Koncepcja ta pomija znaczenie ludzkich pragnień i skłonności w działaniu moralnym i prowadzi do sytuacji, w której pomimo wiedzy człowiek nie jest w stanie zrealizować poznanego dobra. Wina za ten stan rzeczy jest przypisywana moralnym zobowiązaniom, które jako niedające się zrealizować należałoby porzucić. Autorem innego, realistycznego opisu cnoty jest św. Tomasz z Akwinu. Pomocą w rozwiązaniu współczesnych problemów moralnych jest ponowna refleksja nad realistyczną koncepcją cnoty i jej rolą nie tylko w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania, ale także w chrześcijańskim wychowaniu.</p> Tomasz Kraj Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24175 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Filozofia wolności Karola Wojtyły https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24177 <p>Wolność to wyzwanie dla ludzkiej egzystencji, ale i dla refleksji nad bytem człowieka. Filozofowie, szczególnie w czasach nowożytnych, zbudowali kilka fundamentalnych koncepcji wolności. Karol Wojtyła zaproponował oryginalne jej ujęcie poprzez otwarcie klasycznej teorii wolności na nurty współczesne, szczególnie na fenomenologię akcentującá rolę doświadczenia. Poczucie wolności jest dane w przeżyciu „mogę-nie muszę”. Samostanowienie jawi się jako wyraz wolności. Wojtyła rozwija ten trop”, budując zręby własnego myślenia o wolności człowieka. Koncepcja ta zasługuje na wielokształtne odczytania, także w kontekstach wyzwań niesionych przez obecne czasy.</p> Krzysztof Stachewicz Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24177 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Kontrowersje wokół Humanae vitae https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24178 <p>Celem tekstu jest zaprezentowanie szeregu kontrowersji, które miały miejsce z okazji publikacji encykliki <em>Humanae vitae</em> przez Pawła VI. Najpierw, przez ukazanie tła historycznego, zostały przedstawione przyczyny tak trudnej recepcji papieskiego dokumentu. W dalszej części opisano kulisy samego promulgowania encykliki przez papieża. Następnie, ukazano sprzeciw duchowieństwa, teologów i laikatu względem treści dokumentu, a także przytoczono przykłady pozytywnego odbioru <em>Humanae vitae</em>. Autor ukazuje również obecne trudności w przyjęciu orędzia encykliki oraz podkreśla jej niezmienną aktualność.</p> Jan Tomczyk Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24178 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Kryzys tożsamości ojca w rodzinie i postulaty jego przezwyciężenia. Amoris laetitia w odpowiedzi na znaki czasu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24179 <p>Istniejący kryzys rodziny łączy się w znacznej mierze z zakwestionowaniem roli, jaką powinien w rodzinie odgrywać mąż i ojciec. Nie funkcjonuje dziś ideał męskości, w którego centrum byłoby przekonanie o spełnieniu się mężczyzny w ojcostwie. Odnosząc się do społecznych konsekwencji kryzysu tożsamości ojca, określa się niekiedy współczesne społeczeństwo jako „społeczeństwo bezojcowskie”, społeczeństwo pozbawione ojca. Zwraca na to uwagę w adhortacji <em>Amoris laetitia</em> papież Franciszek, który uważa, że ojcowie znaleźli się w poważnym kryzysie. W niniejszym opracowaniu chodzi o próbę zarysowania kryzysu ojcostwa i wskazania sposobów przezwyciężenia tego niepokojącego stanu rzeczy. W tym celu należy omówić zagadnienie posłannictwa ojca w kontekście integralnej wizji małżeństwa i rodziny. Następnie trzeba zwrócić uwagę na przejawy kryzysu ojcostwa i na przyczyny nieprawidłowego rozwoju wzoru ojca w rodzinie. W końcu chodzi o wskazanie postulatów służących przezwyciężeniu kryzysu ojcostwa oraz konieczności przygotowania do spełnienia funkcji ojca w rodzinie.</p> Andrzej Szafulski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24179 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Przemiany roli ojca we współczesnej kulturze. Implikacje pedagogiczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24180 <p>Celem artykułu jest refleksja nad przemianami roli ojca w kontekście zachodzących zmian społeczno-kulturowych. Rola ojca wiąże się z określonym zespołem zadań, norm i oczekiwań, które ulegają zmianie. W artykule podjęta została problematyka ojcostwa w tradycyjnym ujęciu, by na jego kanwie zaprezentować współczesne postrzeganie: roli ojca w rozwoju dziecka, wpisanych w rolę funkcji i zadań. Problematyka współczesnego ojcostwa analizowana jest w kategoriach ojcostwa zaangażowanego. Uwaga autorki koncentruje się również na przekazie wartości przez ojca.</p> Monika Lewicka Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24180 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Pojęcie nadziei zbiorowej Józefa Kozieleckiego i Chantal Delsol https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24183 <p>W niniejszym artykule ukażemy koncepcję nadziei zbiorowej polskiego psychologa Józefa Kozieleckiego. W obszarze psychologii i socjologii daje potwierdzone w tych naukach argumenty wskazujące na potrzebę uzasadnionej nadziei zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Na tej bazie przekonuje do budowania społeczeństwa nadziei, gdzie góruje ona nad lękiem przed niedookreśloną przyszłością i wszelkimi zmianami. Wyraźnie stwierdza, że trzeba się przeciwstawić ideologizacji życia społecznego w stylu Francisa Fukuyamy, Richarda Rorty’ego czy Jacques’a&nbsp; Derridy. Tworzą oni intelektualne utopie, niemające potwierdzenia w naukowych badaniach psychologicznych i socjologicznych, choć są nośne w wielu kręgach kulturowych późnej nowoczesności. By wzmocnić to przekonanie Józefa Kozieleckiego, odwołamy się do badań Chantal Delsol francuskiej filozof politycznej. Badała ona zmiany kulturowe i polityczne w Europie w XX i XXI wieku. Określiła ten czas jako „późną nowoczesność”<em>.</em> W swoich pracach stawia uzasadnioną diagnozę, że pewne nurty niszczą nadzieję na osiąganie dalekosiężnych celów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, a tym bardziej nadzieję eschatologiczną w imię tworzenia społecznych utopii. Efektem badawczym będzie zestawienie poglądów polskiego naukowca dotyczących nadziei zbiorowej z przekonaniem Chantal Delsol, że nadzieja, i to ta związana z religią monoteistyczną. jest ludziom potrzebna, by mogli się rozwijać i osiągać zarówno dystalne, jak i eschatologiczne cele. Wnioski zostały wypracowane w obszarze psychologii, socjologii i filozofii i wspierają przekonanie o wartości nadziei eschatologicznej.</p> Elzbieta Kotkowska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24183 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Czy istnieje możliwość przełożenia personalizmu na praktykę badań psychologicznych? Przykład jakości relacji seksualnej w małżeństwie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24184 <p>Dzisiaj możemy obserwować kryzys relacji seksualnych między mężczyzną a kobietą. Są one często skoncentrowane na sobie, nietrwałe i oderwane od relacji małżeńskiej. Tą prawidłowość można dostrzec w badaniach nad satysfakcją seksualną, które nie uwzględniają aspektu relacyjnego i są skupione na jednostce. Autor artykułu pragnie zaproponować skalę personalnego postrzegania małżonka, która oparta jest na personalizmie chrześcijańskim i na teologii ciała a ma za zadanie uwzględnić relacyjny aspekt współżycia seksualnego. Jest to propozycja narzędzia, które może wzbogacić badania nad seksualnością człowieka.</p> Magdalena Biolik - Moroń Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24184 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Tomasz Terlikowski, Czego księża nie powiedzą ci o antykoncepcji?, W drodze, Poznań 2018, ss. 178. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24185 <p>Recenzja. Tomasz Terlikowski, Czego księża nie powiedzą ci o antykoncepcji?, W drodze, Poznań 2018, ss. 178.</p> Jan Tomczyk Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24185 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofi a polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa 2018, ss. 212. ISBN 978 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24186 <p>Recenzja. Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofi a polityczna w dyskursie potocznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa 2018, ss. 212. ISBN 978</p> Andrzej Dziuba Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24186 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Madeleine Albright. Współpraca Bill Woodward, Faszyzm: Ostrzeżenie. Przekład Katarzyna Mironowicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, ss. 340. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24187 <p>Recenzja. Madeleine Albright. Współpraca Bill Woodward, Faszyzm: Ostrzeżenie. Przekład Katarzyna Mironowicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, ss. 340.</p> Andrzej Dziuba Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24187 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Recenzja naukowa książki o. prof. dra hab. Jarosława Kupczaka OP pt. «Amoris laetitia». Konflikt interpretacji, W drodze, Poznań 2020, s. 288 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24188 <p>Recenzja naukowa książki o. prof. dra hab. Jarosława Kupczaka OP pt. «Amoris laetitia». Konfl ikt interpretacji, W drodze, Poznań 2020, s. 288</p> Maciej Olczyk Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24188 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka” (Warszawa, 26 września 2019) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24189 Józef Młyński Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24189 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Sprawozdanie z Sympozjum Stowarzyszenia Homiletów Polskich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24190 Marcin Dera, Henryk Sławiński Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/24190 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000