Teologia Praktyczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br />Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często dyscyplinę teologii pastoralnej. Więcej, sygnalizuje także konieczność dopracowania terminologii, jaką posługują się teologowie w Polsce. Przy tym coraz mocniej jawi się konieczność zmiany świadomości duszpasterzy, pozwalającej im na przestawienie się z myślenia schematycznego, bezkrytycznego, na myślenie otwarte, poszukujące, kierujące się motywem służby Ewangelii. „Teologia Praktyczna” - wznawiające swój byt czasopismo fachowe - jest zaproszeniem do ożywienia i rozwoju tej dyscypliny teologicznej, tak konsekwentnie w Polsce nie uprawianej. Podjęta przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu idea kontynuacji przedwojennego czasopisma „Teologia Praktyczna” w nowym kształcie, pragnie przyczynić się do stworzenia kolejnej płaszczyzny prezentowania inspiracji pastoralnych, głębiej osadzonych w naukowej refleksji teologicznej. W tym duchu redakcja czasopisma zamierza prezentować dorobek naukowy osób związanych nie tylko z poznańskim środowiskiem uniwersyteckim, ale także przedstawicieli innych ośrodków akademickich, zwłaszcza tych, którzy widzą potrzebę umacniania naukowego statusu teologii pastoralnej w Polsce.</p><ul class="oczasopismie"><li><a href="/index.php/tp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li><li><a href="/index.php/tp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li><li><a href="/index.php/tp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li></ul><div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong><p>CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar</p></div><div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong><p><img src="/public/piotr/ikonki/mnisw_8.png" alt="" /><br /><br /> <img src="/public/piotr/ikonki/ic_65_24.png" alt="" /></p></div><div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/tp</div><div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>1642-6738</div><div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br /><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0" /></a></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p><p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Teologia Praktyczna</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/fc/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p><p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em><em>Teologia Praktyczna </em></em>udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p><p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p><p><strong>Użytkownicy </strong></p><p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w <em><em>Teologii Praktycznej</em></em> pod następującymi warunkami:</p><ul><li>uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li><li>bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li></ul><p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p><p><strong>Inne</strong></p><p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> mpolak@amu.edu.pl (Mieczysław Polak) pressto@amu.edu.pl (Pressto) pią, 09 lut 2018 11:20:51 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Duchowość i mistyka ewangelicka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11938 Czy istnieje mistyka ewangelicka i czym różni się ona od mistyki w innych religiach lub wyznaniach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim opisać trudny do zdefiniowania termin „mistyka”. Mistyka jako zjawisko przekraczające granice religii i wyznań może mieć ważne znaczenie dla współczesnych społeczeństw i być dawną odpowiedzią na aktualne wyzwania naszych czasów. Doświadczenie jedności z Bogiem odgrywa i zawsze odgrywało ważną rolę także w protestantyzmie, chociaż pierwotnie reformatorzy byli sceptyczni wobec mistycznych doświadczeń. Krótkie spojrzenie na Marcina Lutra i jego teologię, a także na współczesne protestanckie teorie mistyki wskazuje, że tożsamość ewangelicka i mistyka nie wykluczają się wzajemnie. Jednakże ewangeliccy chrześcijanie mogą jedynie przekazywać swoje mistyczne doświadczenia w odwołaniu się do ich języka religijnego i własnej tradycji. Ponadto muszą oni interpretować te doświadczenia w świetle podstawowych założeń teologii ewangelickiej, aby w ten sposób zachować swoją ewangelicką tożsamość. Tak rozumiana mistyka stanowi jedno z głównych źródeł ewangelicznej duchowości.<br /><br /> Andreas Müller Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11938 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Zagadnienie reformacji w katechizmach i podręcznikach do nauki religii w latach 1945–1990 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11940 Rok 2017 obchodzony jest w Kościołach luterańskich jako rok upamiętniający 500 lat reformacji. Obchodom towarzyszą liczne wystawy, konferencje naukowe, nabożeństwa ekumeniczne, w których uczestniczą także katolicy. Nie oznacza to, że strona katolicka świętuje rozłam w Kościele, który nastąpił pięć wieków temu, podejmuje jednak refl eksję teologiczną i uczestniczy w modlitwie ekumenicznej. Taką refl eksję podejmuje także dr hab. Beata Bilicka, która w artykule Zagadnienie reformacji w katechizmach i podręcznikach do nauki religii w latach 1945–1990 opisuje, na ile i w jakim zakresie ewoluowała katecheza ekumeniczna przed Soborem Watykańskim II i po nim. Syntetyczne rozważania autorka ograniczyła do obecności zagadnienia Lutra i reformacji w katechizmach i podręcznikach do nauki religii, z których nauczano w Polsce od zakończenia II wojny światowej do 1990 roku, a więc do powrotu religii do szkół i przedszkoli. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej krótko scharakteryzowano katechezę przedsoborową (1945–1965), która była zamknięta na dialog ekumeniczny w szerokim tego słowa znaczeniu, także z Kościołem luterańskim; można ją nazwać katechezą nietolerancyjną. W rozdziale drugim wykazano, jak po Soborze Watykańskim II zmieniło się nauczanie o reformacji w katechezie parafi alnej do 1990 roku. Całość wieńczy syntetyczne zakończenie. Beata Bilicka Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11940 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Ecumenism and Preaching the Word of God https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11941 <p>Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obiecujących badań w homiletyce oraz w praktyce przepowiadania, gdzie możliwa jest współpraca między wyznawcami Chrystusa należącymi do różnych wyznań. Obejmuje to pola prawdziwej współpracy między kaznodziejami różnych wspólnot kościelnych, ale także przypomnienie, że ekumeniczne nauczanie i prawdziwa duszpasterska opieka nie mogą opierać się na rezygnacji lub zaprzeczaniu własnej tożsamości konfesjonalnej. Tym, co wspólne dla chrześcijańskich wyznań, są męczennicy - świadkowie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Innym wspólnym dziedzictwem wszystkich wyznań chrześcijańskich jest Biblia jako źródło przepowiadania i nauczania. Niektóre z denominacji chrześcijańskich korzystają ze wspólnego lub analogicznego lekcjonarza z czytaniami liturgicznymi. Głoszony jest jednak Jezus Chrystus jako Pan, a nie Biblia. Oprócz chrystocentrycznej treści ważny jest języka przepowiadania, który powinien być językiem dialogu, dobrej woli, a nie dystansu, dominacji, nienawiści lub konfrontacji.</p><p> </p> Henryk Sławiński Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11941 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11942 <p>Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część wprowadzająca w problem odnosi się do życia w świecie religijnie pluralistycznym, druga ukazuje osobę ludzką jako najwyższą wartość, natomiast trzecia, a zarazem ostatnia omawia szczegółowo ideę proegzystencji w służbie wyznawców religii. Pluralizm religijny odwołuje się do ewangelicznej postawy otwartości i życzliwości wobec wszystkich religii, co jednak nie oznacza istnienia obowiązku uznania wszystkich religii za prawdziwe. Wskazuje także na płaszczyzny, na których dochodzi do rozmów z przedstawicielami innych religii. Bardzo ważną płaszczyzną do zbliżenia się ku sobie różnych wyznawców są wspólne wartości, spośród których na pierwszym miejscu stawiana jest godność osoby ludzkiej. Wskazuje także, że potwierdzeniem traktowania każdego człowieka z należnym mu szacunkiem jest wprowadzanie w swoje życie idei proegzystencji (życie dla innych). Wymaga ona przestawienia swojego życia z egoistycznego życia jedynie dla siebie na życie „dla drugich”, bez względu na wyznawany światopogląd czy praktyki religijne. W ten sposób społeczeństwa religijnie zróżnicowane zbliżą się do siebie, otwierając się na najwyższe na ziemi wspólne doczesne dobro, jakim jest drugi człowiek.</p> Helena Słotwińska Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11942 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Was kommt nach der Pfarrgemeinde: Anstöße zur Veränderung der kirchlichen Sozialfelder https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11943 <p>Przez bardzo długi czas parafi a stanowiła podstawową wspólnotę Kościoła. Dotyczyło to<br />zarówno organizacji życia Kościoła, spraw administracyjnych, jak również jego duszpasterstwa. Z reguły były to parafi e terytorialne, które miały własnego proboszcza. Przemiany kulturowo-społeczne oraz religijne ostatnich dziesiątek lat spowodowały wiele zmian także w odniesieniu do parafi i. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście takie zjawiska, jak: zmniejszenie się liczby wiernych biorących udział w życiu parafi i oraz zmniejszenie się liczby duchownych. Powierzanie jednemu proboszczowi kierowania kilkoma parafi ami czy łączenie kilku parafi i w większe jednostki to najczęściej stosowane dziś rozwiązanie. Niniejszy artykuł jest próbą poszukiwania innych możliwości organizowania życia kościelnego we współczesnym świecie.</p> Richard Hartmann Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11943 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Migracja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11944 <p>Rosnąca od kilku lat fala migracyjna w Europie jest wyzwaniem nie tylko dla polityków i ekonomistów, ale także dla Kościoła w Polsce, który dotąd w takim zakresie nie zmagał się z tym problemem. Jego dotychczasowe doświadczenia związane były przede wszystkim z duszpasterstwem Polaków przebywających na emigracji w wielu państwach świata. Artykuł podejmuje rozważania wokół pastoralnych problemów związanych z natężeniem ruchów migracyjnych. Przedstawia na podstawie badań socjologicznych zmiany postaw Polaków wobec migrantów i uchodźców, a następnie przybliża główne myśli nauczania Kościoła odnośnie do zjawiska migracji. W końcowej części podejmuje próbę sformułowania propozycji, które mogą stać się impulsem dla polskiego duszpasterstwa.</p> Adam Przybecki Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11944 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Pastoralna tożsamość prezbitera jako podstawa i cel seminaryjnej formacji pastoralnej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11976 <p>Kształcenie pastoralne przyszłych prezbiterów domaga się odnowy. Taki postulat zawiera w sobie nowe Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis wydane przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Wskazuje ono, że formacja kandydata do kapłaństwa powinna odnosić się do tożsamości prezbitera. Wynika z tego, iż także seminaryjna formacja pastoralna musi za swoją podstawę i swój cel przyjąć właściwą wizję pastoralnej tożsamości prezbitera. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie pastoralnej tożsamości prezbitera w aspekcie ontologicznym, kairologicznym i prakseologicznym.</p> Mieczysław Polak Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11976 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11977 <p>Metodologia pracy naukowej jest zagadnieniem bardzo istotnym dla właściwego rozwoju badań naukowych. W środowiskach pastoralistów od długiego już czasu prowadzona była dyskusja nad metodami badawczymi właściwymi dla tej dyscypliny teologicznej. Dotyczy to zarówno badań naukowych, jak i przygotowania prac promocyjnych (dyplomowych). Publikacja ks. prof. Ryszarda Kamińskiego jest oczekiwaną od wielu lat pomocą zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych teologów.</p> Bronisław Mierzwiński Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11977 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Uwarunkowania duszpasterstwa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11978 <p>Jedną z mniejszości narodowych w Polsce są Litwini. Mieszkają oni przede wszystkim na Suwalszczyźnie w pobliżu granicy Polski z Litwą. Niniejszy artykuł prezentuje nauczanie Kościoła dotyczące mniejszości narodowych. Stanowi on próbę ukazania historyczno-politycznych, społeczno-demografi cznych i eklezjalnych uwarunkowań duszpasterstwa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce, a szczególnie w diecezji ełckiej, gdzie Litwinów mieszka najwięcej. Czasami trudności litewskiej mniejszości narodowej bywają nadmiernie eksponowane i nagłaśniane poprzez jej liderów, nie zawsze są one rozwiązywane drogą dialogu i prowadzą do prawdziwego porozumienia. Autor artykułu dostrzega potrzebę budowania mostów między wiernymi narodowości litewskiej i polskiej oraz wskazuje na dialog pastoralny jako priorytet działalności duszpasterskiej wśród litewskiej mniejszości narodowej.<br /><br /></p> Ryszard Sawicki Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11978 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie jako miejsce uczenia się przez odkrywanie i przeżywanie wartości https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11979 <p>Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone w polskiej szkole wymaga odpowiedniej organizacji zajęć, w której ma miejsce wielostronne aktywizowanie uczniów. Niezwykle istotne jest uczenie się przez odkrywanie i przeżywanie wartości. Aktywizuje ono uczestników zajęć z wychowania do życia w rodzinie, a przez to pozwala rzetelnie realizować założenia programowe, które odnoszą się nie tylko do przekazywania wiadomości, ale również do kształtowania umiejętności i postaw społecznych. Może też przyczynić się do internalizacji wartości i kierowania się nimi w życiu. Odpowiednio postawione problemy aktywizują uczniów w procesie ich rozwiązywania. Motywują do aktywnego udziału w dyskusji na temat wartości małżeństwa i rodziny.Pozwalają eksponować uniwersalne wartości oraz pobudzać uczniów do twórczego myślenia i formułowania wniosków dotyczących własnych postaw wobec małżeństwa i rodziny. Organizacja uczenia się przez odkrywanie i przeżywanie wartości w czasie zajęć z wychowania do życia w rodzinie wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań metodycznych i środków dydaktycznych. Pomocne mogą okazać się tu krótkie fi lmy edukacyjne, inscenizacje i odmiany dramy (np. socjodrama). Dostarczają one różnych emocji oraz stają się podstawą do prowadzenia dyskusji i wartościowania na temat małżeństwa i rodziny.</p> Anna Zellma Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11979 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Społeczno-kulturowy i religijny wymiar globalizacji w życiu współczesnej rodziny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11999 <p>Globalizacja jest procesem wielowymiarowym, obejmującym przestrzeń życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, a także religijnego. W niespotykanej dotąd skali dokonuje się transmisja systemów religijnych i ich asymilacja w całkowicie nowych środowiskach. Dlatego religijne konteksty globalizacji powinny być częstszym przedmiotem refleksji socjologów, psychologów i teologów. Czułym echem procesów społecznych jest rodzina. Różnorodność religijna w rodzinie wielokulturowej może stymulować rozwój duchowy, mobilizując do poszerzenia wiedzy na temat własnej religii i głębszego jej uzasadnienia w konfrontacji z wiarą współmałżonka. Częściej jednak różnice religijne powodują negatywne konsekwencje. W pełni ujawniają się one dopiero w codzienności życia małżeńskiego, w obliczu konkretnych sytuacji i wyborów życiowych, szczególnie, gdy wiąże się to z przyjęciem określonej aksjologii, rozbieżności ocen tego, co jest dobre, a co złe. Nie ulega wątpliwości, że globalizacja w swoich różnych odsłonach może być zagrożeniem dla rodziny, a także całych społeczeństw. Trzeba zatem uważnie śledzić negatywne skutki globalizacji, a jednocześnie wykorzystywać potencjał przez nią stwarzany, aby można było wypracowywać adekwatne do wyzwań programy działań ewangelizacyjnych i duszpasterskich. Szybko postępujące procesy globalizacji sprawiają, że Kościół traci wiele podmiotów religijnej socjalizacji. Ważne jest zatem, by odpowiedzieć na pytanie, jakie instytucje, środowiska mogą skutecznie zatroszczyć się o przekaz wiary i kształtowanie dojrzałej osobowości religijnej w wielokulturowym świecie.</p> Wojsław Czupryński Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/11999 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Nagłówki psalmów (tituli psalmorum) w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12018 Liczne średniowieczne kodeksy brewiarzowe (a nawet wcześniejsze psałterze) znały praktykę umieszczania na początku psalmodii odpowiedniego tytułu (nagłówka), który miał ułatwiać recytację ofi cjum w duchu chrystologicznym lub eklezjalnym. Potrydenckie brewiarze porzuciły tę tradycję (wyjątek stanowią brewiarze cysterskie, które zachowały tradycję tituli psalmorum bez żadnej przerwy). Reforma liturgiczna Vaticanum II, głównie poprzez redakcyjne prace Grupy Studyjnej III (De psalmis distribuendis), stanowiącej część zespołu Consilium, doprowadziła do umieszczenia przy każdym psalmie tytułu (nagłówka) podającego jego treść oraz znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Wraz z tytułem każdy psalm poprzedza także krótkie zdanie będące sentencją z Nowego Testamentu lub pism ojców Kościoła. Jerzy Stefański Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12018 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Teologia i symbolika ołtarza w wybranych modlitwach obrzędów poświęcenia nowego ołtarza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12100 <p>Artykuł ukazuje bogatą symbolikę i teologię ołtarza obecną w najważniejszych modlitwach wchodzących w skład nowych Obrzędów poświęcenia nowego ołtarza. Analizie poddano trzy modlitwy ściśle związane z obrzędami poświęcenia ołtarza: modlitwę poświęcenia wody, litanię do świętych oraz modlitwę poświęcającą ołtarz. Ofi ara Chrystusa złożona na Krzyżu i uobecniana w bezkrwawy sposób na ołtarzu oczyszcza wiernych z grzechów i odnawia w nich czystość dzieci Bożych. Ołtarz stanowi także miejsce realnego spotkania Kościoła zbawionych z Kościołem pielgrzymującym. Najwięcej treści teologicznych jest obecnych w uroczystej modlitwie poświęcenia ołtarza. Przedstawia go przede wszystkim jako stół ofi ary i stół uczty eucharystycznej. Ołtarz jest miejscem, wokół którego gromadzi się wspólnota wierzących, aby karmić się Ciałem Chrystusa. W ołtarzu należy także widzieć eschatologiczny stół uczty, zastawiony przez Zbawiciela w wieczności dla wiernych wypełniających przykazania miłości. Teologia modlitw jednoznacznie pokazuje, że poświęcony ołtarz stanowi najważniejszy element wyposażenia każdego kościoła.</p> Dariusz Kwiatkowski Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12100 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Internetowe portale parafialne. Próba analizy na przykładzie archidiecezji poznańskiej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12102 <p><br />Nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), stawia przed teologiem pytanie o miejsce głoszenia słowa Bożego i formy przepowiadania. Jednym z ważnych miejsc ewangelizacji jest dziś świat wirtualny. Celem artykułu jest analiza treści portali internetowych parafi i w archidiecezji poznańskiej. Badania uświadamiają, że nadal 25% parafi i w diecezji nie ma własnego portalu. Autor zwraca uwagę na konieczność wdrożenia przemyślanej strategii wizualnej parafi i, w której istotną rolę odgrywa ukazanie wspólnoty parafi alnej podczas liturgii i działań ewangelizacyjnych. Artykuł postuluje komunikację konstruktywną, opartą na budowaniu przekazu kształtującego sumienia odbiorców, przestrzega także przed zapełnianiem Internetu religijnym kiczem. Duszpasterz nie powinien traktować portalu jako prywatnego, autorskiego bloga, ale raczej jako platformę pastoralnych propozycji do realizacji w życiu wiernych. Wszystko po to, by zarazić entuzjazmem potencjalnych odbiorców, niosąc Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu”.</p> Maciej Szczepaniak Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12102 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12104 <p>Dnia 26 marca 2017 roku minęło 750 lat od kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (†1243). Z tej racji metropolita wrocławski, abp Józef Kupny ogłosił w metropolii wrocławskiej Rok Jadwiżański (2016–2017). W ramach obchodów zaplanowane są różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym, odbywają się sympozja naukowe. W te rocznicowe obchody wpisuje się prezentowany artykuł Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II. Kardynał Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową przebywał kilkakrotnie w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy k. Wrocławia. Zostało to omówione w pierwszej części artykułu. Święta stała się szczególnie duchowo bliska Janowi Pawłowi II, gdyż jego wybór na papieża dokonał się w liturgiczne święto św. Jadwigi, w dniu 16 października 1978 roku. Ojciec św. dawał temu wyraz w swoim nauczaniu. W drugiej części, na podstawie wpisów do ksiąg pamiątkowych i wypowiedzi papieża odnoszących się do św. Jadwigi Śląskiej, zostało omówionych siedem zagadnień szczegółowych.</p> Bogdan Giemza Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12104 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000 Współczesne zagrożenia pokoju. Nauczanie Jana Pawła II do dyplomatów https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12106 <p>Artykuł przedstawia nauczanie Jana Pawła II na temat przeszkód w realizacji pokoju skierowane do dyplomatów. Papież podkreślał, że przeszkody stojące na drodze do realizacji pokoju nie mają nic ze słusznego pluralizmu idei i działań i objawiają się w bolesnych starciach pomiędzy osobami, grupami, kategoriami osób, narodami i blokami państw. Podważają godność i prawa człowieka oraz narodu. Pogłębiają one wzajemną nieufność i nienawiść, stając się wielkim niebezpieczeństwem dla utrzymania porządku na arenie międzynarodowej. Jan Paweł II, mówiąc o pokoju, zwracał uwagę, że we współczesnym świecie staje się on wartością coraz bardziej odległą, że pokój jest zagrożony wszędzie tam, gdzie duch ludzki jest gnębiony przez biedę lub krępowany przez społeczno-polityczne czy ideologiczne nakazy.</p> Paweł Makowski Copyright (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/12106 wto, 24 sty 2017 00:00:00 +0000