https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/issue/feed Testy psychologiczne w praktyce i badaniach 2021-06-29T09:29:52+00:00 Władysław Jacek Paluchowski paluchja@amu.edu.pl Open Journal Systems <p>Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i psychometrii. Pismo jest adresowane do psychologów zatrudnionych w różnych działach psychologii stosowanej, środowisk akademickich, studentów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami psychologii.<br>Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o diagnozowaniu, stanowiąc uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Promuje dobre obyczaje w obszarze diagnozowania, zwracając uwagę prawne i etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów, zgodnie z przedstawioną procedurą.<br>Czasopismo jest bezpłatne i w otwartym dostępie (licencja CC).</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/tppb/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tppb/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/tppb/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>PKP Index; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/index">10.14746/tppb</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN:&nbsp;</strong>2449-9072</div> <p><!--<strong>ISSN: </strong>1733-1757</div>--></p> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><br></a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">&nbsp;Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">.</a></div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/26519 Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych 2021-06-29T09:29:52+00:00 Władysław Jacek Paluchowski pressto@amu.edu.pl <p>We wstępie do artykułu opisano podstawowe etyczne problemy realizowania roli zawodowej psychologa a także wskazano, jakie prawa mają klienci psychologa oraz czego ludzie oczekują w kontakcie z psychologiem. Następnie podjęto kwestię jakie prawa człowieka narusza sytuacja diagnozowania oraz jakie są czynniki wiarygodności efektu postępowania diagnostycznego. Po analizie różnic miedzy problemem a dylematem etycznym (moralnym) przedstawiono propozycję modelu podejmowania decyzji etycznych i omówiono jego elementy.</p> <p><br><br></p> 2021-06-29T07:42:38+00:00 Copyright (c) 2019 Władysław, Jacek Paluchowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/27359 Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie 2021-06-29T08:32:36+00:00 Władysław Jacek Paluchowski Wladyslaw.Paluchowski@amu.edu.pl Beata Wojtowicz biegly.psycholog@gmail.com <p>W artykule opisano historię Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przebieg jego aktualizacji.</p> <p>Szczegółowo przedstawiono efekt pracy zespołu opracowującego w latach 2015-2020 część Kodeksu, dotyczącą etycznych problemów diagnozowania aktualnie przygotowywanego Kodeksu.</p> <p>W załączniku zamieszczono szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy&nbsp; psychologicznej w 2 części Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.</p> 2021-06-28T15:12:52+00:00 Copyright (c) 2021 Władysław Jacek Paluchowski, Beata Wojtowicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/27477 Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji 2021-06-29T08:32:36+00:00 Beata Wójtowicz biegly.psycholog@gmail.com <p>W artykule przedstawiono historię dyskusji członków Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, której efektem było powstanie szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 1 października 2020 r. Specjaliści reprezentujący różne obszary psychologii podjęli dyskusję nad etycznymi aspektami diagnozowania. Efektem dyskusji było opracowanie kluczowych zasad etycznych ważnych w diagnozie psychologicznej. Dokument ten może być użytecznym narzędziem dla psychologów zajmujących się diagnozowaniem.&nbsp;</p> 2021-06-29T08:28:19+00:00 Copyright (c) 2021 Beata Wójtowicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/26521 Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej - zaktualizowana charakterystyka psychometryczna 2021-06-29T08:32:37+00:00 Jakub Błajet pressto@amu.edu.pl <p>Artykuł przedstawia charakterystykę psychometryczną Inwentarza do Oceny Płci Psychologicznej, której autorką jest Alicja Kuczyńska. Sprawdzono jakie określenia wchodzą w obecny stereotyp kobiecości i męskości. Założono, że określenia pochodzące z Inwentarza mogły stać się nieaktualne. Dokonano eksploracyjnej analizy czynnikowej pozycji pochodzących z IPP. Ostatecznie uzyskano dwa czynniki, wyjaśniające 30,51% całkowitej wariancji. Finalnie, skale zostały zasilone przez wszystkie pozycje z ładunkiem czynnikowym przekraczającym 0.3. Istniejące narzędzie ma zadowalające własności psychometryczne. Interpretacja ładunków czynnikowych poszczególnych pozycji IPP rzuca nowe światło na współczesne definicje kobiecości i męskości</p> 2019-06-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Jakub Błajet