Zakres i zasięg czasopisma

Osią naszych zainteresowań jest sztuka, na którą pragniemy patrzeć z różnych perspektyw. Chcemy wkraczać na peryferia wszelakich dyscyplin, poruszać kwestie uznawane za uniwersalne, globalne - jak wizualność czy estetyka - a zarazem dotknąć problemów oraz zjawisk o charakterze lokalnym. Naszą przynależność do poznańskiego środowiska podkreślamy i rozwijamy przez umieszczanie krótkich wywiadów z miejscowymi historykami sztuki oraz przedstawianie Czytelnikom sylwetek artystów związanych z Poznaniem. Czasopismo ukazuje się jako półrocznik, z początkiem każdego semestru akademickiego.

Proces recenzji

Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma. Tekst zgłoszony do publikacji opiniowany jest przez dwóch recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W procesie tym recenzent i autor są wzajemnie anonimowi, tzw. (double blind peer review). Do publikacji skierowane będę tylko te artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Artykuły nie mogą naruszać zasad rzetelności naukowej i etyki obowiązujących w nauce.

Historia czasopisma

“Wole Oko. Nowa Seria” powstało w 2016 roku i nawiązuje do istniejącego w latach 2011-2012 przy Instytucie Historii Sztuki Półrocznika Historii Sztuki "Wolę Oko".