Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Autorzy przesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do dostarczenia listy afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania (jeśli takowe ma miejsce w przypadku prezentowanych badań). Ponadto zobligowani są oni do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez nasze czasopismo. Niedozwolone jest publikowanie tych samych badań w innych periodykach.
  • Autorzy nadesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do akceptacji procedury recenzenckiej proponowanej przez nasze czasopismo, jak też do naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów. W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż jednego autora osoba nadsyłająca artykuł zobligowana jest do dostarczenia redakcji informacji wskazującej, który z autorów odpowiedzialny jest za jaką cześć tekstu. Co więcej, wszelkie dane zawarte w tekście muszą być autentyczne i wiarygodne. .

  • Podczas procedury recenzenckiej wszelkie uwagi recenzentów muszą pozostać obiektywne i odnosić się do aspektów merytorycznych recenzowanego tekstu. Uwagi o charakterze pozamerytorycznym są niedozwolone. Recenzenci są informowani przez redakcję czasopisma w kwestii zasad procedury recenzenckiej. Zasady te musza być regularnie aktualizowane przez redakcję.
  • Wszelka odpowiedzialność za i prawo do akceptacji lub odrzucenia nadesłanych artykułów należy do redakcji czasopisma. Zaakceptowane artykuły traktowane są przez redakcję z pełnym profesjonalizmem i wszystkie przechodzą tą samą procedurę recenzencką. Przyjęta procedura recenzyjna opiera się na mechanizmie podwójnie ślepej recenzji. Redaktorzy czasopisma zobligowani są do wskazania potencjalnych konfliktów interesów zachodzących pomiędzy autorami i recenzentami. W tego typu przypadkach redakcja czasopisma powinna przedsięwziąć wszelkie kroki by takowych konfliktów uniknąć.
  • Rada redakcyjna czasopisma powinna podjąć wszelkie niezbędne wysiłki w celu zachowania standardów etyki publikacyjnej poprzez praktyczne zastosowanie powyższych reguł, starając się bronić wolności akademickiego dyskursu i zachowania otwartego pola dyskusji.

Uwagi ogólne:

Długość pojedynczego artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami).
Obowiązuje czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, marginesy standardowe.
Wcięcia akapitowe wielkości 1 cm należy ustawiać w poleceniu Format → Akapit, a nie tworzyć ich przy użyciu tabulatora.
Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisuje się czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów – powinny być one polskie (dolny i górny), a tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego (<>).
W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisuje się kursywą, zaś tytuły gazet i czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie.
Zwroty w języku obcym należy zapisać kursywą.
Obowiązują przypisy polskie (tenże, tamże, por.).
Prosimy o niestosowanie twardej spacji.

Proces przesyłania artykułów:

Prosimy o przesłanie artykułu na adres: woleoko@amu.edu.pl 

Po procesie recenzji, wyślemy informacje o jego wynikach do Autora, w przypadku pozytywnego wyniku, będziemy prosić o nadesłanie:

  • abstraktu w języku polskim (ewentualnie języku artykułu), liczącego między 1 000 a 1 500 znaków ze spacjami
  • abstraktu w języku angielskim (lub innym kongresowym), liczącego między 1 000 a 1 500 znaków ze spacjami, tożsamego z abstraktem w języku publikacji
  • dwie krótkie notatki o Autorze jedną w języku polskim/publikacji, drugą w języku angielskim/ innym kongresowym; tożsame, liczące między 300 a 400 znaków ze spacjami

Proces recenzji:

Tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Wole Oko” opiniowany jest przez dwóch recenzentów. W procesie tym recenzent i autor są wzajemnie anonimowi. Nazwiska recenzentów będą publikowane zbiorczo na koniec każdego kolejnego roku wydawniczego.

Informacje dotyczące przypisów:

Przypisy wydawnictw zwartych – książki autorskie:

1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł pracy zapisany kursywą
4. miejsce i rok wydania
5. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych).=
6. przypis zakończony kropką

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1987, s. 55.

Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej:
1. pełne imię autora, następnie nazwisko.
2. tytuł pracy zapisany kursywą
3. wydawca, miejsce i rok wydania
4. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych)
5. przypis zakończony kropką

Z. Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Przypisy wydawnictw zwartych – prace zbiorowe:
1. dolne
2. inicjały imion autorów (max. 3), następnie nazwisko, w przypadku większej ilości autorów – inicjał imienia i nazwisko z dopiskiem red. w nawiasie
3. tytuł pracy zapisany kursywą
4. w przypadku dzieł wielotomowych – numer cytowanego tomu (np. t.3) i ew. tytuł tomu zapisany kursywą
5. miejsce i rok wydania
6. przypis zakończony kropką

A. Gwóźdź (red.), Ekrany piśmienności, t. 3, Warszawa 2008, s. 190.

Przypis wydań zwartych w bibliografii załącznikowej powinien zawierać również informację o wydawnictwie (patrz: Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej).
Przypisy artykułów z wydawnictw zwartych (np. pracach zbiorowych, materiałach pokonferencyjnych):
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. artykułu zapisany kursywą
4. [w:] po przecinku
5. tytuł publikacji kursywą
6. inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego (lub inicjały imion i nazwiska redaktorów, oddzielonych przecinkami) pracy zbiorowej z dopiskiem red. w nawiasie
7. miejsce i rok wydania
8. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych)
9. przypis zakończony kropką

A. Reczyńska, U.S.A. and Canada. The Basic Differences in the Historical Process, [w:] Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, N. Burke, J. Kwaterko (red.), Warszawa 2000, s. 36.

Przypis wydań zwartych w bibliografii załącznikowej powinien zawierać również informację o wydawnictwie (patrz: Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej).

Przypisy artykułu publikowanego w czasopiśmie:
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł artykułu zapisany kursywą
4. tytuł czasopisma w cudzysłowie („…”)
5. numer, zeszyt lub rocznik (nr; z.; r.)
6. miesiąc (jeżeli jest podany) i rok wydania
7. przypis zakończony kropką

S. Czajkowska, Manet. Portrecista życia nowoczesnego, „Arteon”, nr 5, 06.2013, s. 6-11.

Przypis artykułu z czasopisma w bibliografii załącznikowej powinien przed kropką zawierać również informację o numerach stron, w których zawierał się artykuł (s. 66-90).

Przypisy artykuły ze strony internetowej:
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł artykułu zapisany kursywą
4. data publikacji
5. adres URL
6. data dostępu (dostęp: 5.09.2015)
7. przypis zakończony kropką

L. Lubicki, Józef Chełmoński „Czwórka”, 7.11.2015, http://www.niezlasztuka.net/strona-glowna/jozef-chelmonski-czworka/, dostęp: 12.11.2015