Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wole Oko. Nowa Seria?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Uwagi ogólne:

Długość pojedynczego artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami).
Obowiązuje czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, marginesy standardowe.
Wcięcia akapitowe wielkości 1 cm należy ustawiać w poleceniu Format → Akapit, a nie tworzyć ich przy użyciu tabulatora.
Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisuje się czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów – powinny być one polskie (dolny i górny), a tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego (<>).
W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisuje się kursywą, zaś tytuły gazet i czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie.
Zwroty w języku obcym należy zapisać kursywą.
Obowiązują przypisy polskie (tenże, tamże, por.).
Prosimy o niestosowanie twardej spacji.

Proces przesyłania artykułów:

Prosimy o przesłanie artykułu na adres: woleoko@amu.edu.pl 

Po procesie recenzji, wyślemy informacje o jego wynikach do Autora, w przypadku pozytywnego wyniku, będziemy prosić o nadesłanie:

  • abstraktu w języku polskim (ewentualnie języku artykułu), liczącego między 1 000 a 1 500 znaków ze spacjami
  • abstraktu w języku angielskim (lub innym kongresowym), liczącego między 1 000 a 1 500 znaków ze spacjami, tożsamego z abstraktem w języku publikacji
  • dwie krótkie notatki o Autorze jedną w języku polskim/publikacji, drugą w języku angielskim/ innym kongresowym; tożsame, liczące między 300 a 400 znaków ze spacjami

Proces recenzji:

Tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Wole Oko” opiniowany jest przez dwóch recenzentów. W procesie tym recenzent i autor są wzajemnie anonimowi. Nazwiska recenzentów będą publikowane zbiorczo na koniec każdego kolejnego roku wydawniczego.

Informacje dotyczące przypisów:

Przypisy wydawnictw zwartych – książki autorskie:

1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł pracy zapisany kursywą
4. miejsce i rok wydania
5. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych).=
6. przypis zakończony kropką

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1987, s. 55.

Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej:
1. pełne imię autora, następnie nazwisko.
2. tytuł pracy zapisany kursywą
3. wydawca, miejsce i rok wydania
4. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych)
5. przypis zakończony kropką

Z. Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Przypisy wydawnictw zwartych – prace zbiorowe:
1. dolne
2. inicjały imion autorów (max. 3), następnie nazwisko, w przypadku większej ilości autorów – inicjał imienia i nazwisko z dopiskiem red. w nawiasie
3. tytuł pracy zapisany kursywą
4. w przypadku dzieł wielotomowych – numer cytowanego tomu (np. t.3) i ew. tytuł tomu zapisany kursywą
5. miejsce i rok wydania
6. przypis zakończony kropką

A. Gwóźdź (red.), Ekrany piśmienności, t. 3, Warszawa 2008, s. 190.

Przypis wydań zwartych w bibliografii załącznikowej powinien zawierać również informację o wydawnictwie (patrz: Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej).
Przypisy artykułów z wydawnictw zwartych (np. pracach zbiorowych, materiałach pokonferencyjnych):
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. artykułu zapisany kursywą
4. [w:] po przecinku
5. tytuł publikacji kursywą
6. inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego (lub inicjały imion i nazwiska redaktorów, oddzielonych przecinkami) pracy zbiorowej z dopiskiem red. w nawiasie
7. miejsce i rok wydania
8. cytowane strony i ilustracje po przecinku (s. lub il., również w przypadku tekstów obcojęzycznych)
9. przypis zakończony kropką

A. Reczyńska, U.S.A. and Canada. The Basic Differences in the Historical Process, [w:] Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, N. Burke, J. Kwaterko (red.), Warszawa 2000, s. 36.

Przypis wydań zwartych w bibliografii załącznikowej powinien zawierać również informację o wydawnictwie (patrz: Przypisy książek autorskich w bibliografii załącznikowej).

Przypisy artykułu publikowanego w czasopiśmie:
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł artykułu zapisany kursywą
4. tytuł czasopisma w cudzysłowie („…”)
5. numer, zeszyt lub rocznik (nr; z.; r.)
6. miesiąc (jeżeli jest podany) i rok wydania
7. przypis zakończony kropką

S. Czajkowska, Manet. Portrecista życia nowoczesnego, „Arteon”, nr 5, 06.2013, s. 6-11.

Przypis artykułu z czasopisma w bibliografii załącznikowej powinien przed kropką zawierać również informację o numerach stron, w których zawierał się artykuł (s. 66-90).

Przypisy artykuły ze strony internetowej:
1. dolne
2. inicjał imienia (imion) autora, następnie nazwisko
3. tytuł artykułu zapisany kursywą
4. data publikacji
5. adres URL
6. data dostępu (dostęp: 5.09.2015)
7. przypis zakończony kropką

L. Lubicki, Józef Chełmoński „Czwórka”, 7.11.2015, http://www.niezlasztuka.net/strona-glowna/jozef-chelmonski-czworka/, dostęp: 12.11.2015

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Autorzy przesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do dostarczenia listy afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania (jeśli takowe ma miejsce w przypadku prezentowanych badań). Ponadto zobligowani są oni do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez nasze czasopismo. Niedozwolone jest publikowanie tych samych badań w innych periodykach.
  2. Autorzy nadesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do akceptacji procedury recenzenckiej proponowanej przez nasze czasopismo, jak też do naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów. W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż jednego autora osoba nadsyłająca artykuł zobligowana jest do dostarczenia redakcji informacji wskazującej, który z autorów odpowiedzialny jest za jaką cześć tekstu. Co więcej, wszelkie dane zawarte w tekście muszą być autentyczne i wiarygodne. .

  3. Podczas procedury recenzenckiej wszelkie uwagi recenzentów muszą pozostać obiektywne i odnosić się do aspektów merytorycznych recenzowanego tekstu. Uwagi o charakterze pozamerytorycznym są niedozwolone. Recenzenci są informowani przez redakcję czasopisma w kwestii zasad procedury recenzenckiej. Zasady te musza być regularnie aktualizowane przez redakcję.
  4. Wszelka odpowiedzialność za i prawo do akceptacji lub odrzucenia nadesłanych artykułów należy do redakcji czasopisma. Zaakceptowane artykuły traktowane są przez redakcję z pełnym profesjonalizmem i wszystkie przechodzą tą samą procedurę recenzencką. Przyjęta procedura recenzyjna opiera się na mechanizmie podwójnie ślepej recenzji. Redaktorzy czasopisma zobligowani są do wskazania potencjalnych konfliktów interesów zachodzących pomiędzy autorami i recenzentami. W tego typu przypadkach redakcja czasopisma powinna przedsięwziąć wszelkie kroki by takowych konfliktów uniknąć.
  5. Rada redakcyjna czasopisma powinna podjąć wszelkie niezbędne wysiłki w celu zachowania standardów etyki publikacyjnej poprzez praktyczne zastosowanie powyższych reguł, starając się bronić wolności akademickiego dyskursu i zachowania otwartego pola dyskusji.
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo