O czasopiśmie

 Zapora ghostwriting

Wychodząc naprzeciw normom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zasad funkcjonowania czasopism naukowych, a także w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne czasopisma naukowego „Studia Europaea Gnesnensia”, Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o pobranie, wypełnienie i przesłanie na jej adres formularza chroniącego przed zjawiskami określanymi mianem „ghostwriting” i "guest authorship". Formularz jest dostępny poniżej. 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za respektowanie powyższych zasad spoczywa na osobie zgłaszającej artykuł do publikacji.

 Zapora ghostwritin - formularz

 Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma Studia Europaea Gnesnensia przykłada wielką wagę do przestrzegania zasad etycznych i dobrych praktyk publikacyjnych wskazanych  w:

Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, Wydanie III. Warszawa 2020. 

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych),

COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych),

- w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych,  Warszawa 2011.

Obowiązują  one:

 • Redakcję,
 • autorki i autorów,
 • recenzentki i recenzentów.

Obowiązki Zespołu redakcyjnego

 • Dbałość o przestrzeganie dobrych praktyk publikacyjnych.
 • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, wnikliwa analiza każdego przypadku, dająca autorowi/autorce możliwość ustosunkowania się do zarzutów.
 • Zachowanie poufności. Nie ma możliwości ujawnienia danych autorów/autorek recenzentom/recenzentkom i odwrotnie. Recenzje są podwójnie ślepe (double-blind).
 • Ocena, czy tekst spełnia normy pracy naukowej, czy jest poprawnie zbudowany pod względem metodologicznym, czy jest zaopatrzony w aparat krytyczny.
 • Ocena zgodności przesłanego tekstu z profilem czasopisma.
 • Kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
 • Współpraca z Radą Naukową czasopisma podczas wyznaczania recenzentów i recenzentek.
 • Przy wyborze recenzenta/recenzentki branie pod uwagę pokrewieństwa jego zainteresowań badawczych z tematyką nadesłanego tekstu oraz znajomość języków (w przypadku publikacji w języku innym niż polski). Zgodnie z przyjętą zasadą wychodzącą naprzeciw wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wyznacza recenzentów afiliowanych w uczelni lub jednostce badawczej innej od tej, w której afiliowany jest potencjalny autor/autorka. W przypadku tekstu obcojęzycznego przestrzega się zasady, aby recenzent był afiliowany w instytucji innej niż narodowość autora/autorki pracy.
 • Przy wyborze recenzentów Redakcja bierze pod uwagę brak konfliktu interesów między recenzentami a autorem (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, etc.).
 • Zawiadomienie autora/autorki o dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu tekstu.
 • Odpowiedzialność za ostateczny kształt opublikowanego tomu czasopisma.

 

Obowiązki autora/autorki

 • Przedstawienie tekstu, który nie był dotychczas publikowany, nie został złożony w Redakcji innego czasopisma, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie jest plagiatem czy autoplagiatem.
 • Każdy przesłany tekst jest weryfikowany przez: recenzenta/recenzentkę oraz program antyplagiatowy. W przypadku podejrzenia nieuczciwych praktyk, Sekretarz czasopisma rozpoczyna postępowanie wyjaśniające z udziałem recenzentów/recenzentek i autora/autorki tekstu oraz zgłasza tę kwestię Redaktorowi naczelnemu. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Redaktor naczelny podejmuje decyzję o niezwłocznym odrzuceniu tekstu i poinformowaniu o tym fakcie autora/autorki tekstu.
 • Dostosowanie proponowanego tekstu do norm redakcyjnych czasopisma naukowego.
 • Uczciwe oznaczenie autorstwa pracy czy współautorstwa. Brak ujawnienia nazwiska jednego ze współautorów/współautorek lub wskazanie jako autora osoby, która nie miała udziału w powstaniu tekstu (lub też jej udział jest znikomy) są niedopuszczalne i stanowią poważne nadużycie.

           W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, wymagamy określenia przy nazwisku każdego z nich jego procentowego wkładu w publikację.

UMOWA WYDAWNICZA Z AUTOREM

 • Wyłączna odpowiedzialność za stronę merytoryczną i językową tekstu.

Autor/autorka są zobowiązani do sprawdzenia poprawności wszystkich cytowań zawartych w tekście swojego autorstwa oraz w bibliografii.

 • Przestrzeganie zasad dotyczących cytowania: unikanie cytowania „piętrowego”, zakaz cytowania niejawnego i selektywnego, ostrożne podejście do autocytowań.
 • Poinformowanie Zespołu redakcyjnego w czasie składania tekstu o potencjalnych konfliktach interesów.
 • Poinformowanie Zespołu redakcyjnego o błędach w złożonym tekście niezwłocznie po ich wykryciu.
 • Wzięcie pod uwagę opinii recenzenta/ów z możliwością polemiki przeprowadzanej za pośrednictwem Sekretarza redakcji (autor/autorka nie poznają danych recenzenta/recenzentki i odwrotnie).
 • Przestrzeganie terminowości – w przypadku naniesienia zmian i akceptacji ostatecznej wersji tekstu po korekcie językowej.
 • Wyrażenie zgody na publikację tekstu w wersji papierowej oraz elektronicznej oraz umieszczenie wersji PDF na stronie czasopisma i we wszystkich współpracujących z czasopismem bazach i repozytoriach naukowych.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład
w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji.

Tzn. odnoszenia się do prac, w których nie ma cytowanych danych, lecz jest tylko cytat do kolejnej pracy, w której są te dane.

WYMOGI REDAKCYJNE

Obowiązki recenzentek i recenzentów

 • Obiektywna i bezstronna ocena tekstu pod względem merytorycznym.
 • Weryfikacja oryginalności tekstu i wykrycie ewentualnych nieuczciwych praktyk publikacyjnych.
 • Niezwłoczne poinformowanie Zespołu redakcyjnego o swoich zastrzeżeniach lub o wykrytym konflikcie interesów.
 • Uczestnictwo w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym podejrzenia nieuczciwych praktyk publikacyjnych.
 • Właściwe wypełnienie formularza recenzyjnego z przyznaniem punktów w skali 0-25 (publikowane są wyłącznie teksty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje czyli przyznające każda 18 lub więcej punktów) oraz z jednoznaczną konkluzją.
 • Mile widziane jest zaznaczenie uwag do tekstu w formie komentarzy.
 • Dbałość o właściwy sposób wyrażenia opinii, sugestii i komentarzy. Dopuszczalne są wyłącznie argumenty merytoryczne.
 • Terminowe odesłanie formularza recenzyjnego.
 • Zachowanie poufności - zabrania się okazywania lub udostępniania otrzymanego do recenzji tekstu osobom trzecim.
 • Wyrażenie zgody na umieszczenie swojego nazwiska w alfabetycznym spisie recenzentów na stronie internetowej czasopisma (raz do roku).

Recenzenci

Recenzenci 2019

 1. prof. dr hab. Zbigniew Anusik, Uniwersytet Łódzki
 2. prof. UMK dr hab. Krzysztof Arbiszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 5. prof. Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, Universidad de León (Hiszpania)
 6. prof. UMK dr hab. Paweł Bohuszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. prof. UŁ dr hab. Sławomir Bralewski, Uniwersytet Łódzki
 8. prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, Uniwersytet Warszawski
 9. dr hab. Piotr Celiński, Uniwersytet Łódzki
 10. dr Małgorzata Cieśluk, Uniwersytet Szczeciński
 11. prof. Nitza Davidovitch, Ariel University (Izrael)
 12. prof. Andrea Fernando De Carlo, L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Włochy)
 13. prof. UAM dr hab. Maciej Franz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. prof. UWr dr hab. Grzegorz Hryciuk, Uniwersytet Wrocławski
 15. prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 16. prof. KAAFM dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 17. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. prof. UAM dr hab. Artur Kamczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. ks. prof. KUL dr hab. Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 20. dr Rafał Kęsek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 21. prof. UAM dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. dr Ernest Kuczyński, Uniwersytet Łódzki
 25. prof. dr hab. Ryszard Kulesza, Uniwersytet Warszawski
 26. prof. UJ dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 27. prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. dr Katarzyna Machtyl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 29. dr hab. Paweł Madejski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 30. dr hab. Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski
 31. prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, Uniwersytet Warszawski
 32. dr Agnieszka Mrozik, dr, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 33. prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 34. dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 35. prof. Francisco José Alfaro Pérez, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
 36. prof. UWr dr hab. Jakub Pigoń, Uniwersytet Wrocławski
 37. prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 38. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 39. dr hab. Dorota Sepczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 40. prof. UMCS dr hab. Dariusz Słapek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 41. dr hab. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 42. dr Monika Sulik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 43. ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 44. dr hab. Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski
 45. prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 46. dr Jakub Szreder, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 47. dr Filip Taterka, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 48. dr hab. Maciej Tomal, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 49. dr hab. Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski
 50. prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 51. prof. dr hab. Marek Wilczyńsk, Uniwersytet Warszawski
 52. dr Hanna Winiszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 53. prof. dr hab. Marcin Wodziński, Uniwersytet Wrocławski
 54. prof. UWM dr hab. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 55. dr Norbert Wójtowicz, Instytut Pamięci Narodowej, oddział we Wrocławiu
 56. dr hab. Dariusz Wybranowski, Uniwersytet Szczeciński
 57. dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski
 58. prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci 2018

 1. prof. UMK dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. prof. UMK dr hab. Krzysztof Arbiszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. prof. dr hab. Urszula Augustyniak, Uniwersytet Warszawski
 4. prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. dr hab. Stanisław Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. dr inż. arch. Jarosław Bondar, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 7. prof. UAM dr hab. Maciej Bugajewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. prof. dr hab. Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 9. prof. Roberto Ceamanos Llorens, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
 10. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku
 11. prof. UP dr hab. Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 12. dr Mariusz Ciesielski, niezależny badacz
 13. prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. dr Magdalena Dąbrowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 15. prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, Uniwersytet Warszawski
 16. dr Paweł Dobrosielski, Uniwersytet Warszawski
 17. prof. PG dr hab. Małgorzata Dymnicka, Politechnika Gdańska
 18. prof. dr hab. Maria Dzielska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 19. dr Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 20. ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 21. dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka, Uniwersytet Warszawski
 22. prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
 23. prof. Roberta Giordano, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Włochy)
 24. dr inż. Iwona Głażewska, Uniwersytet Gdański
 25. dr Magdalena Górska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 26. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 27. prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. prof. Juan Francisco Henarejos López , Univeridad de Murcia (Hiszpania)
 29. prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. dr Katarzyna Jażdżewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 32. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. dr Anna Kalinowska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 34. ks. prof. KUL dr hab. Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 35. prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 36. prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. prof. UZ dr hab. Olgierd Kiec, Uniwersytet Zielonogórski
 38. ks. prof. UAM dr hab. Paweł Kiejkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. prof. em. zw. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 41. dr hab. Barbara Kornacka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 42. dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 43. dr Dominika Kotuła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 44. prof. zw. dr hab. Orest Krasiwski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 45. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie
 46. dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 47. dr Natalia Lemann, Uniwersytet Łódzki
 48. dr hab. Dorota Leszczyna, Uniwersytet Wrocławski
 49. prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski
 50. dr hab. Ireneusz Łuć, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 51. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, Uniwersytet Gdański
 52. prof. UKW dr hab. Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 53. prof. Alberto Montaner Frutos, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
 54. prof. UAM dr hab. Maria Musielak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 55. dr hab. inż. Adam Nadolny, Politechnika Poznańska
 56. dr Rafał Niedziela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 57. dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 58. dr Piotr Oleksy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 59. dr Anna Orzechowska-Barcz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 60. dr Anna Pekaniec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 61. dr hab. Wojciech Piasek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 62. prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 63. dr Radosław Poniat, Uniwersytet w Białymstoku
 64. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 65. prof. em. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski
 66. dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski
 67. dr hab. Dorota Sepczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 68. dr Boubacar Sidi Diallo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 69. dr Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki
 70. prof. UAM dr hab. Dariusz Sikorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 71. prof. UAM dr hab. Edward Skibiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 72. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 73. prof. AJD dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 74. dr hab. Krystyna Stebnicka, Uniwersytet Warszawski
 75. dr Katarzyna Szeremeta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 76. prof. Beatrice Talamo, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Włochy)
 77. dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 78.  prof. UAM dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 79. dr Paweł Tomczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 80. prof. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki
 81. dr hab. Stanisław Andrzej Turlej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 82. dr Joanna Wawryk, Uniwersytet Zielonogórski
 83. dr hab. Piotr Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 84. prof. UŁ dr hab. Teresa Wolińska, Uniwersytet Łódzki
 85. dr hab. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 86. dr hab. Dariusz Wybranowski, Uniwersytet Szczeciński
 87. prof. PK dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 88. prof. dr hab. Renata Ziemińska, 87) prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
 89. prof. dr hab. Adam Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski
 90. prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci 2017

 1. prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Henryk Benisz, Uniwersytet Opolski
 3. dr Mieszko Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. dr Andrzej Ćwiek, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 6. prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7. prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. prof. Miriam Judith Gallegos Gómora, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH Tabasco, Meksyk
 10. prof. UMCS dr hab. Ewa Głażewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 11. prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Instytut Slawistyki Polskiej Akdemii Nauk, Warszawa
 12. dr hab. Monika Gurgul, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 13. prof. UG dr hab. Jan Iluk, Uniwerystet Gdański
 14. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 15. dr Sabine Jagodziński, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 16. prof. UAM dr hab. Stanisław Jakóbczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. prof. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. prof. UPJPII dr hab. Marek Kita, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 20. prof. dr hab. Zbigniew Kloch, Uniwersytet Warszawski
 21. dr hab. Agata Aleksandra Kluczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 22. dr hab. Robert Kołodziej, Uniwersytet Wrocławski
 23. dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. dr Jakub Koryl, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 25. prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. dr Iwona Krupecka, Uniwersytet Gdański
 27. dr Sebastian Kubas, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. dr hab. Andrzej Kucner, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 29. dr Piotr Kulas, Uniwersytet Warszawski
 30. dr Ewa Lemańska-Lewandowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 31. dr hab. Ireneusz Łuć, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 32. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 33. prof. dr hab. Jerzy Maik, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź
 34. ks. prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 35. dr Marcin Moskalewicz, Christ Church, Oxford University, Wielka Brytania
 36. prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Uniwersytet Wrocławski
 38. dr Tomasz Nowakowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. prof. US dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński
 40. prof. UMK dr hab. Szymon Olszaniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 41. dr Rafał Otręba, niezależny badacz
 42. prof. UJK dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 43. prof. dr hab. Stanisław Pałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 44. dr hab. Marcin Pawlak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 45. dr Paweł Rojek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 46. dr hab. Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 47. prof. UAM dr hab. Paweł Sawiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 48. dr Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 49. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 50. dr hab. Wiesław Stefańczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 51. prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 52. prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, Uniwersytet Warszawski
 53. dr Joanna Szymanowska, Uniwersytet Warszawski
 54. dr Jan Szymański, Uniwersytet Warszawski
 55. prof. UAM dr hab. Piotr Śniedziewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 56. prof. Ewa Thompson, Rice Univerity, Houston, Texas, Stany Zjednoczone
 57. prof. UAM dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 59. dr Boguchwała Tuszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 60. dr Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski
 61. prof. dr hab. Marian Wesoły, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 62. prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 63. prof. IH PAN dr hab Tomasz Wiślicz., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 64. prof. UMK dr hab. Przemysław Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 65. dr hab. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 66. dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski
 67. dr Renata Zawistowska, niezależny badacz
 68. prof. dr hab. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akdemii Nauk, Warszawa
 69. prof. UMCS Anna Ziębińska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 70. dr Marta de Zuniga, Uniwersytet Warszawski 71. dr hab. Jarosław Źrałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci 2016

 1. prof. Stanisław Achremczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. prof. Anna Bagenowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
 3. dr Edyta Bartkowiak, Uniwersytet Zielonogórski
 4. dr Gabriel Borowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. dr Barbara Brodzińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 7. dr Mieszko Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. dr Andrzej Ćwiek, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 9. prof. José María de Francisco Olmos, Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania)
 10. dr hab. Józef Dębowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 11. prof. Roman Dziergwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. prof. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 13. prof. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Real Academia Martitense de Heráldica y Genealogía, Madryt (Hiszpania)
 14. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 16. dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. dr hab. Joanna Hajduk-Nijakowska, Uniwersytet Opolski
 18. dr hab. Janusz Ryszard Hochleitner, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 19. dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Muzeum Historyczne w Legionowie
 20. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Politechnika Koszalińska
 21. dr hab. Wojciech Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 22. ks. dr hab. Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 23. prof. Andrzej Karpiński, Uniwersytet Warszawski
 24. prof. Janusz Karwat , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 25. dr hab. Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 27. prof. Zbigniew Kloch, Uniwersytet
 28. prof. Zbigniew Kloch, Uniwersytet Warszawski
 29. prof. Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski
 30. dr Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. dr Karol Kujawa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Turcja)
 32. dr hab. Beata Kuryłowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 33. prof. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. prof. Marian Małecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 35. dr Marcin Michalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 36. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. dr Consuelo Naranjo Orovio, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madryt (Hiszpania)
 38. prof. Anna Krystyna Nasiłowska-Rek Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 39. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński
 40. dr Piotr Oleksy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 41. dr Katarzyna Olkusz, niezależny badacz
 42. prof. Zofia Ożóg-Winiarska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 43. prof. Dorota Piontek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 44. ks. dr hab. Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 45. dr Dorota Potocka, Uniwersytet w Białymstoku
 46. prof. Jarosław Rolewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 47. Rott prof. Dariusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 48. dr Monika Samsel-Chojnacka, niezależny badacz
 49. dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, Uniwersytet Warszawski
 50. dr hab. Maria Sibińska, Uniwersytet Gdański
 51. ks. dr Marek Słomka, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 52. dr Dariusz Spychała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 53. prof. Ewa Stryczyńska-Hodyl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 54. prof. Marek Styczyński, Uniwersytet Łódzki
 55. dr Katarzyna Szalewska, Uniwersytet Gdański
 56. ks. prof. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. dr Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. dr hab. Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 59. dr hab. Mirosław Szumiło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 60. dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 61. prof. Palmira Vélez Jiménez, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
 62. dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 63. dr Kamil Wasilkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 64. dr Mateusz Zimnoch, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci 2015

 1. dr Aleksandra Barwicka-Makula, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 2. dr hab. Marek Cichocki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 3. dr Mariusz Ciesielski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 4. dr Maja Chacińska, Uniwersytet Gdański, Polska
 5. dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 6. prof. Piotr Dyczek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 7. prof. Roberta Giordano, Università degli Studi di Torino, Włochy
 8. dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr hab. Ryszard Grzesik, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 10. dr Sebastian Jagielski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 11. prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 12. prof. dr hab. Łukasz Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 13. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 14. dr hab. Jerzy Kałążny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr hab. Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Rafał Kęsek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 17. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 18. dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 19. prof. Karol Kluza, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Polska
 20. dr Elżbieta Knapek, Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polska
 21. dr hab. Roman Kochnowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 22. dr Henryk Kowalski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 23. płk dr Krzysztof Krakowski, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Polska
 24. dr Piotr Kroll, Uniwersytet Warszawski, Polska
 25. dr Katarzyna Kuras, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 26. dr Katarzyna Kuras, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 27. dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 28. dr hab. Andrzej Łoś, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 29. dr Andrea Mariani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 30. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 31. dr Rafał Niedziela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 32. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 33. dr hab. Marek Olędzki, Uniwersytet Łódzki, Polska
 34. dr Joanna Pietrzak-Thebault, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 35. ks. dr hab. Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 36. dr hab. Andrzej Porębski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 37. dr Maciej Przybył, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Polska
 38. dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 39. prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 40. dr hab. Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 41. dr Jan Ryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 42. prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Warszawski, Polska.
 43. dr Dariusz Spychała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 44. dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 45. dr hab. Aleksandra Sulikowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 46. dr Małgorzata Stolarska-Fronia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 47. ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
 48. dr Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 49. dr Inesa Szulska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 50. prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 51. dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 52. dr hab. Andrzej Trzciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 53. dr Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 54. dr hab. Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 55. dr hab. Beata Wojciechowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 56. dr hab. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 57. dr Marta Wójtowicz-Wcisło, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 58. dr Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki, Polska

Recenzenci 2014

 1. dr Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 3. prof. Stanisław Bobowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 4. dr Krzysztof Cichoń, Uniwersytet Łódzki, Polska
 5. dr Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Polska
 6. dr Ivona Dobrotova, Uniwersytet im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 7. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. prof. Paweł Dybel, Uniwersytet Warszawski, Polska
 9. prof. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 10. prof. Ignacy Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 11. dr Piotr Forecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Gdański, Polska
 14. dr hab. Sławomir Górzyński, Uniwersytet Opolski, Polska
 15. dr Magdalena Grzywacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Justyna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Jan Iluk, Uniwersytet Gdański, Polska
 18. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS w Lublinie, Polska
 19. prof. Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 20. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. prof. Juliusz Jundziłł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 22. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 23. dr Piotr Koprowski, Uniwersytet Gdański, Polska
 24. dr hab. Magdalena Kowalska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 25. dr Michał Kruszelnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 26. dr Maciej Dominik Kryszczuk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
 27. dr Tadeusz Wojciech Lange, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 28. prof. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 29. prof. Andrzej Łoś, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 30. dr hab. Jacek Maciejewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 31. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 32. prof. Urszula Mazurczak, Uniwersytet Gdański, Polska
 33. prof. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 34. dr Rafał Niedziela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 35. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 36. ks. prof. Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 37. dr Małgorzata Pogorzelska-Kliks, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 38. prof. Tomasz Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 39. dr Halina Postek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 40. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 41. prof. Zbigniew Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 42. prof. Karol Sauerland, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
 43. dr Katarzyna Sierakowska, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 44. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska 
 45. dr hab. Dariusz Słapek, UMCS w Lublinie, Polska 
 46. prof. Marek Smoliński, Uniwersytet Gdański, Polska
 47. dr Dariusz Spychała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 48. dr Małgorzata Stolarska-Fronia, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Polska
 49. dr Alicja Szałagan, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 50. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 51. dr Jan Szymański, Uniwersytet Warszawski, Polska
 52. dr Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 53. dr Andrzej Ulmer, Politechnika Warszawska, Polska
 54. dr hab. Joanna Usakiewicz,  Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 55. dr Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 56. dr hab. Robert Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 57. prof. Przemysław Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska 
 58. prof. Jacek Wojtysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 59. dr hab. Marek Woźniczka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 60. prof. Witold Wrzesień, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 61. dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 62. prof. Ireneusz Ziemiński, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 63. dr Natalia Żarska, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 64. dr Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki, Polska

 Recenzenci 2013

 1. dr Jerzy Achmatowicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 2. prof. Mirosława Buchholtz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 3. dr hab. Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 4. dr Mieszko Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. prof. Andrzej Chojnowski, Uniwersytet Warszawski, Polska 
 6. dr Ruth Dorot, Ariel University of Samaria, Izrael
 7. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr hab. Beata Frydryczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Agnieszka Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 12. dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Roberta Giordano, Uniwersytet w Salerno, Włochy
 14. dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Artur Kamczycki , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. dr Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 18. dr Rafał Kęsek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 19. dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 20. dr Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. prof. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
 22. dr Wiesław Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 23. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 24. dr Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 25. dr Aneta Niewęgłowska, Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 26. prof. Jacek Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 27. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 28. dr hab. Andrzej Pleszczyński, UMCS w Lublinie, Polska
 29. dr Piotr Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 30. prof. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 31. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 32. dr hab. Krystyna Stebnicka, Uniwersytet Warszawski, Polska 
 33. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 34. dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2012

 1. dr Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. dr Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 3. prof. Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 4. prof. Kazimierz Dopierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 6. dr Agnieszka Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 7. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 8. prof. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr Mateusz Jaeger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Artur Kamczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Filip Kubiaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 14. prof. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Aleksander Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Katarzyna Mirgos, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 18. prof. Jerzy Ochmann, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 19. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 20. prof. Maciej Serwański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. dr hab. Edward Skibiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 22. dr hab. Dariusz Słapek, UMCS w Lublinie, Polska
 23. prof. Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 24. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 25. . dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 26. dr hab. Przemysław Urbańczyk, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 27. dr Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2011

 1. prof. Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. prof. Kazimierz Dopierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 3. dr Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 4. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. dr Filip Kubiaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 6. dr Aleksander Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 7. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 8. prof. Wiesław Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr Piotr Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Magdalena Radomska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Kacper Świerk, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 14. prof. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Mariusz Weiss, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska
 18. dr Małgorzata Ziółkowska-Kuflińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2010

 1. prof. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. prof. Maciej Serwański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 3. prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Zasady etyki

Redakcja StEurGn wychodząc naprzeciw normom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zasad funkcjonowania czasopism naukowych, a także w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne czasopisma naukowego „Studia Europaea Gnesnensia”, wymaga od wszystkich potencjalnych autorów przesłania  na jej adres formularza chroniącego przed zjawiskami określanymi mianem „ghostwriting” i "guest authorship". Formularz jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za respektowanie powyższych zasad spoczywa na osobie zgłaszającej artykuł do publikacji.

Historia czasopisma

Czasopismo Studia Europaea Gnesnensia powstało w 2010 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie. Pierwszy (podwójny) numer ukazał się w grudniu 2010 roku, nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które pozostaje naszym wydawcą aż do dziś. W 2011 roku  została uruchomiona strona internetowa czasopisma http://steurgn.pl/ na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje na jego temat (skład Redakcji, cele czasopisma, wymogi redakcyjne, potrzebne dokumenty, numery archiwalne). Podczas pierwszej parametryzacji w 2012 roku czasopismo po zaledwie dwóch latach istnienia na rynku wydawniczym uzyskało 4 punkty na ministerialnej liście czasopism punktowanych (lista B). Rok później, podczas kolejnej parametryzacji, czasopismo uzyskało 7 punktów.  W 2015 roku czasopismo uzyskało 13 punktów (lista B).  Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) w bazie Index Copernicus i bazie POL-on. Od 2019 roku czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naulowe UAM.