Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie (obowiązek wypełnienia zapory ghostwriting)

 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF;

 • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych;

 • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką
 • Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w dobrej jakości (JPG, TIFF)  w osobnych plikach.

Wytyczne dla autorów

Cytaty umieszczone w ramach przypisów piszemy prostą czcionką (Times New Roman 10 pkt.) i ujmujemy w cudzysłów. W opisie bibliograficznym nie podajemy nazw wydawnictw.

Przykłady opisu bibliograficznego w przypisach:

książki i monografie:

 • Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strona/y. praca zbiorowa pod redakcją:
 • Inicjał/y imienia/imion, nazwisko (red.), tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strona/y.

artykuł w pracy zbiorowej:

 • Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, [w:] Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, miejsce wydania, rok wydania, strony.

artykuł w czasopiśmie:

 • Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł pisany prostą czcionką, nazwa czasopisma pisana w pełnym brzmieniu i bez cudzysłowu prostą czcionką z cyfrą oznaczającą tom, wolumen etc., rok wydania, strony. Przykład: Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 295.
 • Jeśli w ramach tomu występują jeszcze poszczególne części, jak na przykład zeszyty, wówczas stosujemy następujący zapis: Kwartalnik Historyczny 100, 4, 1993, s. 167.
 • Uwaga: nie stosujemy żadnych dodatkowych oznaczeń, jak t., vol., z., nr, no., etc.
 • Jeżeli przypis jest z tego samego źródła i z tej samej strony co poprzedni przypis stosujemy: Ibidem (pisany prostą czcionką).
 • Jeżeli przypis jest z tego samego źródła, ale z innej strony, co poprzedni przypis stosujemy: Ibidem (pisany prostą czcionką), strona(y).
 • Jeżeli cytujemy kolejny raz to samo źródło stosujemy:
 • Inicjał/y imienia/imion, nazwisko, tytuł dzieła lub jego skrócony zapis (dalej zawsze konsekwentnie taki sam) pisany prostą czcionką, strona(y) albo inicjał/y imienia/imion, nazwisko, op. cit., (prostą czcionką), strona(y).Uwaga: nie łączymy obu wymienionych sposobów zapisu lecz wybieramy jeden z nich i stosujemy go konsekwentnie w całym tekście.  
 • Od 10 numeru Czasopisma prosimy o umieszczanie ułożonej alfabetycznie bibliografii załącznikowej (wraz z podaniem numerów DOI, gdy tylko jest to możliwe),  według wzoru:
 • Nazwisko autora, inicjał imienia autora, tytuł książki (prosta czcionka), miejsce wydania/data wydania, (opcjonalnie numery stron, numer DOI, adres www i data dostępu do publikacji).

Recenzje:

 • Recenzja powinna zawierać autorski tytuł oraz pełne dane recenzowanej książki (imię, nazwisko autora, tytuł pisany prostą czcionką i bez cudzysłowu, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, ilość stron (np. ss. 295).Tekst recenzji powinien być napisany według tych samych zasad, jakie obowiązują w odniesieniu do artykułów.
 • Jeśli w recenzji odwołujemy się do innych publikacji odnotowujemy.
 • Recenzja pisana czcionką Times New Roman 12 pkt. nie powinna przekraczać 10 stron (interlinia 1,5 wiersza).
 • je w przypisach według takich samych zasad, jak w przypadku przypisów do artykułu.
 • Do recenzji należy dołączyć zeskanowane zdjęcie okładki recenzowanej książki.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.