Urban landscape as biographical experience: Pre-war Lublin in the oral testimonies of its inhabitants
pdf

How to Cite

Kubiszyn, M., & Weismann, S. (2020). Urban landscape as biographical experience: Pre-war Lublin in the oral testimonies of its inhabitants. Polish Journal of Landscape Studies, 3(6), 49–65. https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.3

Abstract

For several hundred years, Lublin has developed as a multiethnic city. As a result of World War II and the destruction of the local Jewish community, its urban structure and its cultural landscape were significantly altered. The image of pre-war Lublin emerging from archival documents, pictures, newspaper articles, and individual memories is multilayered. Studies of the oral testimonies of local inhabitants reveal the deeply sensory and cultural components of spatial experiences characteristic of the cultural landscape of pre-war Lublin. This aspect will be presented as a reference point to conduct analyses concerning cultural and social aspects of the perception of Lublin’s urban landscape.

https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.3
pdf

References

Chmielewski, Jakub. 2015. “Zagłada żydowskiego miasta — likwidacja getta na Podzamczu” [The annihilation of a Jewish town—the liquidation of the Podzamcze Ghetto]. Kwartalnik Historii Żydów 4: 705-739.

Urban landscape as biographical experience: Pre-war Lublin in the oral testimonies of its inhabitants

Classen, Constance. 1992. “The Odor of the Other: Olfactory Symbolism and Cultural Categories.” Ethos 20, no. 2: 133-166.

Danziger, Kurt. 2008. Marking the Mind: A History of Memory. Cambridge: Cambridge University Press.

Dylewski, Romuald. 2003. “Lubelski orient” [Lublin’s orient]. Scriptores 2, no. 28: 110-116.

Hamilton, Paula. 2010. “The Proust Effect: Oral History and the Senses.” In The Oxford Handbook of Oral History, edited by Donald, A. Ritchie, 219-232. Oxford: Oxford University Press.

Hawryluk, Wojciech, and Grzegorz Linkowski, eds. 1996. Żydzi lubelscy [Lublin Jews]. Lublin: Wydawnictwo Dabar.

Kubiszyn, Marta. 2015. “Miejsce rzeczywiste — miejsce wyobrażone: nieistniejąca dzielnica żydowska w Lublinie w świetle wywiadów oral history” [Real place—imagined place: Lublin’s non-existent Jewish district in oral history interviews]. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5: 6-35.

Kubiszyn, Marta. 2017. “Granica — różnica kulturowa — tożsamość: przestrzeń lubelskiej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach przedwojennych mieszkańców” [Border—cultural difference—identity: The space of the Lublin Jewish district in the recollections of pre-war inhabitants]. Rocznik Antropologii Historii VII, no. 10: 307-331.

Kuwałek, Robert. 1996. “Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku” [Social and cultural changes among the Lublin Jews in the 19th and 20th Century]. In Żydzi lubelscy, edited by Wojciech Hawryluk and Grzegorz Linkowski, 47-77. Lublin: Dabar Press.

Kuwałek, Robert. 2003. “Terra incognita. Ulica Szeroka w Lublinie” [Terra incognita: Szeroka Street in Lublin]. Scriptores 2, no. 28: 9-19.

Kuwałek, Robert, and Wiesław Wysok. 2001. Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego [Lublin: The Jerusalem of the Kingdom of Poland]. Lublin: Stowarzyszenie Dialog i Współpraca.

Leociak, Jacek. 2017. Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę [Biographies of streets: Jewish streets in Warsaw from birth to the Holocaust]. Warszawa: Dom Spotkań z Historią.

Libionka, Dariusz. 2017. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie [The Extermination of the Jews in the General Government]. Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku.

Low, Kelvin E. Y. 2005. “Ruminations on Smell as a Sociocultural Phenomenon.” Current Sociology 53, no. 3: 397-417.

Radzik, Tadeusz, ed. 1995. Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [Jews in Lublin: Materials for the history of Lublin’s Jewish community]. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Radzik, Tadeusz. 2007. Zagłada lubelskiego getta [The Extermination of the Lublin Ghetto]. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Robotycki, Czesław. 1998. Nie wszystko jest oczywiste [Not everything is obvious]. Kraków: Jagiellonian University Press.

Said, Edward W. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Book.

Smith, Mark M. 2007. Sensory History. Oxford: Berg.

Stolarz, Agata. 2012. “Historia mówiona w warsztacie historyka mentalności” [Oral history as a method for the historian of mentality]. Pamięć i Sprawiedliwość 11/2, no. 20: 103-114.

Stomma, Ludwik. 2002. Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje [Anthropology of Polish folk culture in the 19th century and other essays]. Łódź: Dopierała.

Weismann, Stephanie. 2017. “Zapachobraz miasta Lublina w XX wieku” [The smellscape of Lublin in the 20th century]. Unpublished paper presented during the interdisciplinary seminar organized by the Centre for the Jewish History and Culture, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, December 6.

Zieliński, Konrad. 1998. W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej. [In the shadow of a synagogue: A picture of the cultural life of Lublin’s Jewish community during the Austro-Hungarian occupation]. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.