Experience of the cultural route in the space of the tourist landscape
pdf

Keywords

cultural routes
tourist landscape
perception
space

How to Cite

Moreno-Kamińska, N. (2020). Experience of the cultural route in the space of the tourist landscape. Polish Journal of Landscape Studies, 3(6), 69–81. https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.4

Abstract

Cultural routes present the values or elements of cultural heritage. They have been permanently inscribed in the landscape of Poland and Europe, thanks to their potential, in the context of historical memory, protection of tangible and intangible heritage, education, and tourism. They are tools for popularizing and bringing out the ethos and identity of the inhabitants. In the context of the development of cultural tourism and the introduction of new trails to the tourist landscape, it is worth considering the role of the experiences acquired by travelers through overcoming the subsequent stages of the cultural route. Participation in activities prepared by trail organizers plays an important role in enabling visitors and natives to learn about the heritage of a given area or to take root in the traditions of a region or nation. The analysis is based on research concerning the tourist landscape, cultural routes, and the author’s own experiences.

https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.4
pdf

References

Andrejczuk, Wiaczesław. 2010. “Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny” [Landscape and tourism: The conceptual aspect]. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 14: 15-24.

Augé, Marc. 2008. “Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty.” Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4, no. 112: 127-140. [French original: Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Le Seuil, 1992.]

CIIC. 2008. “The ICOMOS charter on Cultural Routes”. 16th General Assembly of ICOMOS. Published October 4, 2008.

Gaweł, Łukasz. 2011. Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania [Cultural heritage routes: Theory and practice of management]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grésillon, Lucile. 2010. Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux. Paris: Edition Quae.

Heath, Joseph and Andrew Potter. 2010. Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Warszawa: Muza. [English original: The Rebel Sell: Why the Culture Can’t be Jammed. Chichester: Capstone, 2004.]

Iwasiński, Łukasz. 2015. “Turystyka jako rynek doświadczeń” [Tourism as an experience market]. Kultura Popularna 2, no. 44: 28-38.

Jałowiecki, Bohdan. 2011. “Miejsce, przestrzeń, obszar” [Place, space, area]. Przegląd Socjologiczny 60: 9-28.

Kamińska, Krystyna. 2013. “Szlak kulturowy — nowa strategia uobecniania przeszłości” [Cultural route—the new strategy of representing the past]. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 27: 319-329.

Kulczyk, Sylwia. 2014. “Atrakcyjność turystyczna krajobrazu — przykłady podejścia Systemowego” [The touristic attraction of the landscape — examples of systematic approaches]. Turystyka Kulturowa 4: 6-15.

Macfarlane, Robert. 2018. Szlaki. Opowieści o wędrówkach. Translated by Jacek Konieczny. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [English original: The Old Ways: A Journey on Foot. London: Penguin Books, 2012]

Myga-Piątek, Urszula. 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne [Cultural landscapes: Evolutionary and typological aspects]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Mikos von Rohrscheidt, Armin. 2009. “Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału” [Polish tourist and cultural routes: Criteria and principles for valorizing their potential]. Turystyka kulturowa 4: 4-28.

Niezgoda, Agnieszka. 2013. “Turystyka doświadczeń — dawna czy nowa forma turystyki?” [Experience tourism—an old or new form of tourism?]. In Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, edited by Robert Wiluś and Jolanta Wojciechowska, 37-47. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nitkiewicz-Jankowska, Anna, and Grzegorz Jankowski. 2010. “Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny” [Cultural landscape as a tourist value]. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 14: 185-193.

Plit, Florian. 2014. “Krajobraz w przestrzeni czy przestrzeń w krajobrazie” [Landscape in the space or the space in the landscape]. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 24: 19-26.

Podemski, Krzysztof. 2005. Socjologia podróży [Sociology of travel]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Rogowski, Mateusz. 2016. “Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego” [The multi-sensory landscape as an inspiration in the creation of a tourism product]. Turyzm 26, no. 2: 23-32.

Skowronek, Ewa, Marta J. Jóźwik, and Andrzej Tucki. 2013. “Krajobraz turystyczny — koncepcja teoretyczna” [Tourist landscape—theoretical concept]. In Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, edited by Robert Wiluś and Jolanta Wojciechowska, 63-77. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stasiak, Andrzej. 2016. “Doświadczenie — stary-nowy paradygmat turystyki” [Experience — an old-new paradigm of tourism]. Folia Turistica 41: 191-216.

Tuan, Yi-Fu. 1987. Przestrzeń i miejsce. Perspektywa doświadczania. Translated by Agnieszka Morawińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [English original: Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977.]

Włodarczyk, Bogdan. 2009. “Krajobrazy przestrzeni turystycznej” [Landscapes of tourist space]. Turyzm 19, no.1-2: 89—97.

Wolski, Aleksander. 2014. “Percepcja przestrzeni w społeczności lokalnej” [Perception of space in the local community]. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 24: 77-86.

Zajas, Paweł. 2008. “O ‘autentyczności’ i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego” [About “authenticity” and the post-modern understanding of tourist experience]. Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja 4: 215-230.