Potential Values of Urban Geotourism Development in a Small Polish Town (Pruszków, Central Mazovia, Poland)
PDF

Keywords

abiotic resources
geodiversity
urban geotourism
south-western Mazovia
central Poland

How to Cite

Górska-Zabielska, M., & Zabielski, R. (2017). Potential Values of Urban Geotourism Development in a Small Polish Town (Pruszków, Central Mazovia, Poland). Quaestiones Geographicae, 36(3), 75–86. https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0025

Abstract

The paper presents abiotic resources which are located in a small town in central Poland. They remain unknown to authorities and inhabitants. For the first time they are illustrated in a scientific paper. The objects of local geological heritage point to geodiversity of this district town in the south-western Mazovia. When the geodiversity is interpreted in a simple, an understandable way, it may become attractive for tourists. We show how abiotic resources located within an urban area can be used to support urban geotourism development. The scientific, educational and aesthetic values of these resources may create the town image in accordance with the principles of environmental protection.
https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0025
PDF

References

Bielawski P., 2009. Pruszków. Plan Miasta (City plan). Urząd Miasta w Pruszkowie (City Hall in Pruszków) (in Polish).

Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski (Fennoscandian indicator erratics in glacial tills of Poland). Przegląd Geologiczny 54(4): 245–255 (in Polish).

Del Lama E.A., de La Corte Bacci D., Martins L., da Gloria Motta Garcia M., Kazumi Dehira L., 2015. Urban Geotourism and the Old Centre of São Paulo City, Brazil. Geoheritage 7(2): 147–164.

Del Monte, M., Fredi P., Pica A., Vergari F., 2013. Geosites within Rome City center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 36: 241–257.

Dowling R.K., 2013. Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism. Czech Journal of Tourism 2(2): 59–79.

Gordon J.E., 2012. Rediscovering a sense of Wonder: Geoheritage, geotourism and cultural landscape experiences. Geoheritage 4: 65–77.

Górska M., 2006. Fennoscandian erratics in glacial deposits of the Polish Lowland – methodical aspects. Studia Quaternaria 23: 11–15.

Górska-Zabielska M., 2008. Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec (Source regions of the Scandinavian indicator erratics in Vistulian glacial deposits from NW Poland and NE Germany). Geologos 14(2): 177–194 (in Polish).

Górska-Zabielska M., 2010. Analiza petrograficzna osadów glacjalnych – zarys problematyki (Petrographic study of glacial sediments – an outline of the problem). Landform Analysis 12(2): 49–70 (in Polish).

Górska-Zabielska M., 2016. Erratic Disappearances. Online: science-online.pl/nasze-teksty/nauki-o-ziemi/item/522-erratic-disappearances (accessed 6.02.2017).

Hose T.A., 1995. Selling the story of Britain’s stone. Environmental Interpretation 10(2): 16–17.

Jakubowski T.H., 2009. Lata prawie bezgrzeszne (Years almost sinless). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).

Kaleta J., 2010. Pruszków przemysłowy (Industrial Pruszków). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).

Kondracki J., 2013. Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).

Kopczyński K., Skoczylas J. 2006. Kamień w religii, kulturze i sztuce (Stone in religion, culture and art). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (in Polish).

Kowalczyk A., Nowicki Z., 2007. Warszawa. In: Nowicki Z. (ed.), Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (Groundwater of voivodship cities in Poland). Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa, 221–242 (in Polish).

Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji (Natural values in tourism and recreation). Wyd. Kurpisz, Poznań (in Polish).

Krzyczkowski H., 2009. Dzielnica milionerów (District of millionaires). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).

Lewin M., Korzeń J., 2008. Park Kulturowy Gminy Michałowice jako narzędzie ochrony walorów i środowiska kulturowego gminy Michałowice (Cultural Park of Commune Michałowice as a tool to protect its natural values and cultural environment). Wyd. Gmina Michałowice, pp. 17 (in Polish).

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2000. Geografia turystyki Polski (Tourism geography of Poland). PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), Warszawa (in Polish).

Lisiecki L.E., Raymo M.E., 2005. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography 20(2) PA1003. doi:10.1029/2004PA001071.

Lollino G., Giordan D., Marunteanu C., Christaras B., Yoshinori I., Margottini C. (eds), 2015. Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer.

Marks L., Karabanov A., Nitychoruk J., Bahdasarau M., Krzywicki T., Majecka A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Woronko B., Zbucki Ł., Hradunova A., Hrychanik M., Mamchyk S., Rylova T., Nowacki Ł., Pielach M., 2016 (in press). Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2016.07.043.

Mazurek S., 2011. Zapomniana ruda darniowa (Forgotten bog ore). Nowy Kamieniarz 87(2): 70–74 (in Polish).

Migoń P., 2012. Geoturystyka (Geotourism). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy (Polish lands in the Quaternary. Outline of morphogenesis). Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (in Polish).

National Geographic, 2005. Geotourism Charter. Online: www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template.pdf (accessed 12 November 2015).

Newsome D., Dowling R., 2006. The scope and nature of geotourism. In: Newsome D., Dowling R. (eds), Geotourism. Sustainability, impacts and management. Oxford, UK, Elsevier/Heineman Publishers, 3–25.

Newsome D., Dowling R. (eds) 2010. Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publisher.

Palacio-Prieto J.L., 2015. Geoheritage within Cities: urban geosites in Mexico City. Geoheritage 7(4): 365–373.

Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2015. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8(1): 31–42, DOI 10.1007/s12371-015-0150-3

Pica A., Grangier L., Reynard E., Kaiser Ch., Del Monte M., 2016. GeoguideRome, urban geotourism offer powered by mobile application technology. EGU General Assembly 2016, 17–22 April, 2016 in Vienna Austria, 941.

Pruszków Stop 2007. A study commissioned by the Commune Pruszkow by PBS DGA Company o.o. Online: www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow (accessed 10 November 2015).

Ratajczak T., Rzepa G., 2011. Polskie rudy darniowe (Polish bog ore). Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków (in Polish).

Reynard E., 2008. Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 31: 225–230.

Reynard E., Kaiser Ch., Martin S., Regolini G., 2015. An Application for Geosciences Communication by Smartphones and Tablets. In: Lollino G. et al. (ed.), Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer, 265–272.

Rodrigues M.L., Machado C.R., Freire E., 2011. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. GeoJournal of Tourism and Geosites 8(2): 281–294.

Rubinowski Z., Wójcik Z., 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania (Geological outcrops of Kielce and the surrounding area and the problems of their protection and development). Prace Muzeum Ziemi 20: 95–121 (in Polish).

Rutkowski, M., 2001. Żelazne łąki (Iron meadows). Wiedza i Życie 5. Online: archiwum.wiz.pl/2001/01050500.asp (accessed 30.10.2015).

Schulz W., 1999. Sedimentäre Findlinge im norddeutschen Vereisungsgebiet. Archiv für Geschiebekunde 2(8): 523–560 (in German).

Skoczylas J., Żyromski M., 2007. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej (The symbolism of the stone as an element of legitimacy in the European civilization). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań (in Polish).

Skwara M., 2002. Pruszków. Nasze miasto (Pruszków. Our town). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia (Geotourism – basic concepts. Geoturystyka 1(1): 5–7 (in Polish).

Tomczak E., 2007. Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy. Zagadnienia dyskusyjne (Ancient metallurgical center near Warsaw. Discussion topics). Archeologia Polski 52(1–2): 177–186 (in Polish).

Walendowski H., 2010. Piaskowce kunowskie i dolskie (Sandstones from Kunów and Dolsk, Holy Cross Mountains). Nowy Kamieniarz 45, 82 (in Polish).

Woyda S., 2002. Mazowieckie centrum metalurgiczne z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich (Mazovian metallurgical center of the younger pre Roman and Roman periods). In: Orzechowski S. (ed.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich (Metallurgy in the Holy Cross Mountains and other centers of ancient iron metallurgy on the Polish territory). Wydawnictwo Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce: 151–154 (in Polish).

Woyda S., 2006. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z czasów Imperium Rzymskiego (Mazovian Center of Metallurgy from Roman Empire Period). In: Horban I., Chmurowa Z., Zegadło, G. (eds), Przegląd Pruszkowski, Pruszków 1–2: 5–9 (in Polish).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (Applies from Vol. 39 No. 3. 2020)

To Vol.39 No. 3.2020:

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0

Downloads

Download data is not yet available.