The Emergence of Baltic Europe: An Overview of Polish Research on Regional Integration

Main Article Content

Małgorzata Pacuk
Tadeusz Palmowski
Maciej Tarkowski

Abstract

Baltic integration studies, though dispersed and involving researchers of various disciplines, generally fit well in the field of economic geography research. This article attempts to review the study results of research conducted in Poland in the last four decades. It identifies eleven leading issues, including: the Baltic wide cooperation (conditions and factors, progress and collaboration perspectives), the development of the maritime economy, international legislation, environmental protection, spatial planning and cross-border cooperation. The research focus evolved reflecting the major milestones in geopolitical transformations. In Baltic Europe we can identify three evolutionary phases: identification of cooperation paths and conditions in the competitive environment of two political and military blocks, a recast of options in the period of political transformation and European integration, studies of EU enlargement consequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pacuk, M., Palmowski, T., & Tarkowski, M. (2018). The Emergence of Baltic Europe: An Overview of Polish Research on Regional Integration. Quaestiones Geographicae, 37(2), 47–60. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0013
Section
Articles

References

 1. Andruszkiewicz W., 1993. Perspektywy współpracy krajów bałtyckich w zakresie handlu morskiego i gospodarki (Prospects for the Baltic Sea countries cooperation in the field of maritime trade and economy). In: Goliński J. (ed.), Polska a Europa Bałtycka. VIII Sejmik Morski (Poland and Baltic Europe. 8th Maritime Regional Council). Rada Morska Stowarzyszenia PAX, Ośrodek Badań Społeczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia PAX, Szczecin: 107–117.
 2. Anisiewicz R., Palmowski T., 2014. Small border traffic and cross border tourism between Poland and Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae 33(2): 79–86.
 3. Anisiewicz R., Palmowski T., 2016. Współpraca Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako istotny element integracji bałtyckiej (Cooperation between Poland and the Kaliningrad region of the Russian Federation as an important component of Baltic integration). Prace i Studia Geograficzne 61(1): 13–28.
 4. Balcer A., 2017. Na północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi (Shift to the north! Opportunities and obstacles in the cooperation of Poland with Scandinavian countries). Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Baltic Sea Environment Proceedings 1980–2017.
 6. Brodecki Z., Żmudziński L. (ed.), 1997. Morskie obszary chronione w Polsce (Maritime protected areas in Poland). Centrum Biologii Morza PAN, Uniwersytet Gdański, Gdynia.
 7. Bucałowski A., Kadukowski D., 2013. Civil protection in the EU and its effect on the safety of the Baltic region. Baltic Region 3: 27–36.
 8. Buchhofer E., 1997. Geographical determinants of „Baltic Europe”. In: Kukliński A. (ed.), European space, Baltic space, Polish space. European Institute for Regional and Local Development, Warsaw University, Warsaw: 58–70.
 9. Chlebionek A., 1985. Żegluga promowa (Ferry shipping). Technika i Gospodarka Morska 6: 293–297.
 10. Chełminiak M., Kotowicz W., 2012. The foreign policy of Poland and the Kaliningrad region in 1989–2012. Baltic Region 4: 52–58.
 11. Ciesielski C. (ed.), 1995. Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej (Towards the community of Baltic Europe). Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, Gdańsk.
 12. Cieślak T., 1971. Skandynawia a świat współczesny (Scandinavia and the contemporary world). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 13. Cornett A.P., 2001. Regional economic integration in the Baltic Rim: Towards a European region after ten years of transition? In: Bröcker J., Hayo H. (eds), Spatial change and interregional flows in the integrating Europe. Physica-Verlag Heidelberg, Heidelberg: 13–27.
 14. Czarny R.M., 2016a. A modern Nordic saga. Politics, economy and society. Springer, Switzerland.
 15. Czarny R.M., 2016b. Cooperation within the Nordic region. Studia Humanistyczno-Społeczne 14: 81–98.
 16. Czermański E. (ed.), 2015. Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego (Development of maritime transport in the Baltic Sea Region). Wydawnictwo Texter, Warszawa.
 17. Ćwikliński H., Owsiński J.W. (eds), 1994. Nordic-Baltic Europe is restructuring: Looking for the integration fits. The Interfaces Institute, Warsaw.
 18. Czyż T., 2004. Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja (Main research problems of Polish socio-economic geography and their evolution). In: Czyż T., Chojnicki Z. (eds), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości (Geography in the face of present and future problems). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 81–94.
 19. Doliwa-Klepacki Z.M., 1996. Europejska integracja gospodarcza (European economic integration). Temida 2, Białystok.
 20. Domaniewski S., Studzińska D., 2016. The small border traffic zone between Poland and Kaliningrad Region (Russia): The impact of a local visa-free border regime. Geopolitics 21(3): 538–555.
 21. Drzemczewski J., 1986. 40 lat żeglugi promowej między Polską a Skandynawią (Forty years of ferry shipping between Poland and Scandinavia). Technika i Gospodarka Morska 12: 604–605.
 22. Dudzińska K., Dyner A.M., 2013. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia (Small border traffic between the Kaliningrad region and Poland – challenges, opportunities and threats). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 23. Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, XXV Sejmik Morski (Baltic Europe. Past, present, new challenges. 25th Maritime Regional Council), 2010. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, Szczecin: 589.
 24. Fiodorow G.M., Korneevec V.S., 1999. Region Bałtycki (The Baltic Region). Jantarnyj Skaz, Kaliningrad.
 25. Fiodorow G.M., Korneevec V.S., Zverev J.M., 2011. Kaliningrad oblast of Russia in the transborder region South-Eastern Baltic. Coastal Regions 19. Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia–Pelplin.
 26. Frątczak S., 1974. Stosunki polsko-skandynawskie w 30-leciu Polski Ludowej (Polish-Scandinavian relations in the thirty years of the Polish People’s Republic). Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 20: 77–89.
 27. Gelberg L., 1976. Problemy prawne współpracy państw bałtyckich (Legal problems of cooperation of the Baltic States). Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 28. Gelberg L., 1981. Maritime cooperation of the Baltic States. Legal problems. Instytut Państwa i Prawa PAN, Wrocław.
 29. Gilas J., 1996. Stan polskiego prawa morskiego (Condition of Polish maritime law). In: Powojenne półwiecze polskiej gospodarki morskiej. XI Sejmik Morski (50 years of the Polish maritime economy after the war. 11th Maritime Regional Council). Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Ośrodek Myśli Morskiej, Szczecin: 77–94.
 30. Global – local interplay in the Baltic Sea Region, 1998. 5th Nordic-Baltic Conference in Regional Science, Pärnu (CD-proceedings http://www.geo.ut.ee/nbc/paper).
 31. Goliński J. (ed.), 1993. Polska a Europa Bałtycka. VIII Sejmik Morski (Poland and Baltic Europe. 8th Maritime Regional Council). Rada Morska Stowarzyszenia PAX, Ośrodek Badań Społeczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia PAX, Szczecin.
 32. Góralczyk W., 1978. Szelf kontynentalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Continental shelf of the Polish People’s Republic). Technika i Gospodarka Morska 4: 213–215.
 33. Groth N.B. (ed.), 2002. Cities and networking in the Baltic Sea Region. Geographia Polonica 75(2).
 34. Grzela J., 2010. Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego (Theory and practice of regional cooperation on the example of the Baltic Sea Region). Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego, Kielce.
 35. Grzelakowski A.S., 2010. Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego (Development of maritime transport in the Baltic Sea Region). Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 67: 73–88.
 36. Grzybowski M., 2011. Ekonomiczno-infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego (Economic and infrastructural conditions for the development of seaports in the Baltic Sea Region). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 15: 161–172.
 37. Grzywaczewski Z., 1990. Współpraca szwedzko-polska (Swedish-Polish cooperation). Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska 11–12: 4–6.
 38. Hansen Ch.L., 2000. Economic, political, and cultural integration in an inner European union border region: The Danish-German border region. Journal of Borderlands Studies 15(2): 91–118.
 39. Horyzonty Balticum (Balticum Horizons), 2015. Herito 20.
 40. Jałowiecki B. (ed.), 1992. Europa Bałtycka (Baltic Europe). Studia Regionalne i Lokalne 6(39). Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 41. Jaworski M., 1978. Pokojowa współpraca regionalna państw bałtyckich (Peaceful regional cooperation of the Baltic countries). Wydawnictwo MON, Warszawa.
 42. Jaworski M., 1991. Międzynarodowe uwarunkowania regionalizmu bałtyckiego (International determinants of Baltic regionalism). Sprawy Międzynarodowe 6: 79–93.
 43. Joenniemi P. (ed.), 1991. Co-operation in the Baltic Sea Region. Peace Research Institute, Tampere.
 44. Kisiel-Łowczyc B.A., 2000. Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do roku 2010 (Baltic economic integration. The present and prospects till 2010). PWE, Warszawa.
 45. Kizielewicz J., 2012. Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej (International cooperation in the Baltic Sea Region for the development of maritime tourism). Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 77: 27–40.
 46. Klepacki Z., Ławniczak R., 1976. Rada Nordycka a współpraca i integracja państw skandynawskich (Nordic Council and cooperation and integration of the Scandinavian countries). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 47. Kołodziejski J., Parteka T. (eds), 1993. Polski Region Bałtycki w europejskiej strategii ekorozwoju (Polish Baltic Region in the European ecodevelopment strategy). Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji „Ecobaltic”, Gdańsk.
 48. Kozakiewicz J., 2003. Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich (Security policy of the Baltic states). Instytut Studiów Strategicznych, Kraków.
 49. Krawczyk R., 1978. Skandynawia jako partner gospodarczy Polski (Scandinavia as an economic partner of Poland). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 50. Krzyżanowski P., 1993. Prawo międzynarodowe i ochrona środowiska morskiego Bałtyku (International law and protection of the Baltic marine environment). In: Goliński J. (ed.), Polska a Europa Bałtycka. VIII Sejmik Morski (Poland and Baltic Europe. 8th Maritime Regional Council). Szczecin, Rada Morska Stowarzyszenia PAX, Ośrodek Badań Społeczno-Ekonomicznych Stowarzyszenia PAX: 128–134.
 51. Kukk M., Jervell S., Joenniemi P., 1992. The Baltic Sea area – a region in the making. Europa-programmet, Oslo, The Baltic Institute, Karlskrona.
 52. Kukliński A. (ed.), 1995. Baltic Europe in the perspective of global change. European Institute for Regional and Local Development, University of Warsaw. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 53. Kukliński A. (ed.), 1997. European space, Baltic space, Polish space. European Institute for Regional and Local Development, University of Warsaw. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 54. Lundqvist L., Perrson L.O. (eds), 1994. Northern perspectives on European integration, Stockholm, NordREFO.
 55. Łomniewski K., Mańkowski W., Zaleski J., 1975. Morze Bałtyckie (Baltic Sea). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 56. Łukaszuk L., 1991. Some legal problems of the marine environment protection and the Baltic Sea Region. The Latvian Foundation Baltica, Riga.
 57. Łukaszuk L., 1997. Międzynarodowe prawo morza (International law of the sea). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 58. Maciejewski W. (ed.), 2002. The Baltic Sea Region. Cultures, politics, societies. Uppsala, The Baltic University Press.
 59. Majewski A., Lauer Z. (eds), 1994. Atlas Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Atlas). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 60. Makać A., 1972. Tendencje integracyjne krajów skandynawskich na tle procesów integracji gospodarczej krajów Europy Zachodniej (Integration tendencies of the Scandinavian countries against the background of economic integration processes in Western Europe). Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 61. Manniche J. (ed.), 1998. Searching and researching the Baltic Sea Region. Nexø, Research Centre of Bornholm.
 62. Mańkowska M., 2010. Preferencje pasażerów i struktura ruchu pasażerskiego obsługiwanego żeglugą promową pomiędzy Polską a Skandynawią (Passenger preferences and passenger traffic structure serviced by ferry shipping between Poland and Scandinavia). Logistyka 2: 1179–1186.
 63. Mańkowska M., 2011. Pozycja konkurencyjna żeglugi promowej względem transportu lotniczego w obsłudze międzynarodowych potoków pasażerskich w Regionie Morza Bałtyckiego (Competitive position of ferry shipping in relation to air transport in serving international passenger flows in the Baltic Sea Region). Logistyka 3: 1776–1784.
 64. Matera R., 2001. Integracja ekonomiczna krajów nordyckich (Economic integration of the Nordic countries). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 65. Michalski T., 2014. Natural increase in the Baltic South and South-West. Baltic Region 2: 35–47.
 66. Michałowski S., 1998. Problem bezpieczeństwa państw bałtyckich (The security problem of the Baltic states). Sprawy Międzynarodowe 1:49–64.
 67. Müller-Hermann E. (ed.), 1994. Königsberg/Kaliningrad unter europäischen perspektiven. Verlag H. M. Hauschild GmbH, Bremen.
 68. Newig J., Theede H., 1985. Die Ostsee – Natur und Kulturraum. Bergisch Gladbach, Husum.
 69. Niemotko W., 1972. Wybrane problemy gospodarczej współpracy krajów nadbałtyckich (ze szczególnym uwzględnieniem interesów Polski) (Selected problems of economic cooperation of the Baltic countries (with particular emphasis on Polish interests)). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 70. Owsiński J.W., Stępniak A. (eds), 1997. The Nordic-Baltic Europe: Integration risks, barriers & opportunities. The Interfaces Institute, Warsaw-Sopot.
 71. Pacuk M., 1997. Perspektywy polskiej żeglugi promowej w transbałtyckim systemie komunikacyjnym (Prospects for Polish ferry shipping in the trans-Baltic communication system). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 3: 171–185.
 72. Pacuk M. (ed.), 2001. Europa Bałtycka – rozwój koncepcji (Baltic Europe – concept development). Regiony Nadmorskie 2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 73. Pacuła P., 2013. Współpraca obronna w regionie Morza Bałtyckiego. Stan obecny i perspektywy (Defense cooperation in the Baltic Sea Region. Current status and prospects). Bezpieczeństwo Narodowe 11 (26): 51–66.
 74. Palmowski T., 2000. Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej (The role of cross-border regions in the integration process of Baltic Europe). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 75. Palmowski T., 2011. Bałtycki cruising (Baltic cruising). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 18: 97–107.
 76. Palmowski T., 2013. Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza (Kaliningrad – a chance or a threat to Baltic Europe? Socio-economic monograph). Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin.
 77. Palmowski T. (ed.), 2006. Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości (Baltic Europe. From idea to reality). Regiony Nadmorskie 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 78. Palmowski T. (ed.), 2007. Pograniczne polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim (Polish-Russian borderland. Problems of cross-border cooperation with the Kaliningrad region). Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin.
 79. Palmowski T., Fiodorow G.M., Korneevec V.S. (eds), 2003. Economic, geopolitical and social problems of cooperation between Kaliningrad and Poland. Coastal Regions 6, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin.
 80. Palmowski T., Pacuk M. (eds), 2004. Europa Bałtycka regionem współpracy i integracji (Baltic Europe as a region of cooperation and integration). Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk-Kopenhaga.
 81. Parteka T., 2005. Scenariusze przyszłości Regionu Bałtyckiego (Scenarios of the future of the Baltic Region). In: Parteka T., Szlachta J., Szydarowski W. (ed.), Region Bałtycki w nowej Europie (Baltic Region in new Europe). Biuletyn KPZK PAN 217: 43–89.
 82. Parteka T. (ed.), 2010. Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego (The European dimension of the Baltic Sea Region). Studia KPZK PAN 129.
 83. Parteka T., Dutkowski M., Toczyski W., Turek M., 1992. Polski Region Bałtycki. Uwarunkowania i strategie (Polish Baltic Region. Conditions and strategies). Instytut Problemów Ekorozwoju, Gdańsk.
 84. Perspectives for the economic development of the Baltic Region, 1994. Report by EuroFutures AB, Research and Consulting Company, Stockholm.
 85. Peschel K., 1998. Perspectives of regional development around the Baltic Sea. The Annals of Regional Science 32(3): 299–320.
 86. Piskozub A., 1977. Miejsce Europy Bałtyckiej wśród podstawowych jednostek podziału kontynentu europejskiego (The place of Baltic Europe among the basic units of division of the European continent). Technika i Gospodarka Morska 7: 388–391.
 87. Popiński R., 1989. Stosunki polsko-skandynawskie. Aspekty globalno-regionalne (Polish-Scandinavian relations. Global-regional aspects). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 88. Rossa-Kilian D., 2006. Region Morza Bałtyckiego obszarem rozwoju i współpracy w świetle dokumentów (The Baltic Sea Region as an area of development and cooperation in the light of documents). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 89. Rossa-Kilian D., 2009. Wielostronna współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku (Multilateral cooperation in the Baltic Sea Region at the turn of the 20th and 21st centuries), Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 90. Runiewicz-Jasińska R., 2012. Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego. Charakterystyka ogólna (International cooperation in the Baltic Sea Region. General characteristics). Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa.
 91. Ruszkowski J., 1999. Geopolityczny model Europy Bałtyckiej lat 90-tych (Geopolitical model of the Baltic Europe of the 1990s). Zeszyty Bałtyckie 1: 15–25.
 92. Scott J.W., 2002. Cross-border governance in the Baltic Sea Region. Regional and Federal Studies 12(4): 135–153.
 93. Skrzeszewska K., 2012. Popyt na usługi noclegowe świadczone w basenie Morza Bałtyckiego na tle popytu na usługi turystyczne w Unii Europejskiej (Demand for accommodation services provided in the Baltic Sea basin on the background of the demand for tourism services in the European Union). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 82: 139–151.
 94. Sójka Z., 1973. Polska żegluga promowa jako czynnik aktywizacji wymiany towarowej i ruchu turystycznego na Bałtyku (Polish ferry shipping as a growth factor of international trade and tourist traffic in the Baltic Sea). Biuletyn Instytutu Morskiego 3: 241–273.
 95. Stålvant C.E., 1996. Actors around the Baltic Sea, an inventory of infrastructures: Initiaives, agreements and actors. Center for Research on Nature and Environment, Stockholm University, Stockholm.
 96. Studzieniecki T. (ed.), 2009. Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej: zbiór studiów (Borders, cooperation and tourism in Baltic Europe: A collection of studies). Academia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek.
 97. Sulimierski B., 1977. Rozwój gospodarczy krajów skandynawskich a perspektywy współpracy z krajami socjalistycznymi (The economic development of the Scandinavian countries and the prospects for cooperation with socialist countries). Ośrodek Informacji Centralnej, Warszawa.
 98. Szubrycht T., 2010. Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa (Baltic security dimensions). Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 99. Szymański J. (ed.), 2000. Polska–Szwecja 1919–1999 (Poland–Sweden 1919–1999). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 100. Śmigerska-Belczak I., 2014. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w Regionie Morza Bałtyckiego (Institutionalisation of international relations in the Baltic Sea Region). Wydawnictwo MADO, Toruń.
 101. The NEBI YEARBOOK (North European and Baltic Sea Integration), 1998–2003. Springer-Verlag, Berlin.
 102. Toczyski W. (ed.), 1998a. Instytucje i programy współpracy bałtyckiej (Institutions and programs of Baltic cooperation). Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 103. Toczyski W. (ed.), 1998b. Rozwój przestrzenny obszaru bałtyckiego w perspektywie programu VASAB 2010 (Spatial development of the Baltic area in the perspective of the 2010 VASAB program). Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 104. Toczyski W. (ed.), 1998c. Projekty rozwoju przestrzennego obszaru bałtyckiego w perspektywie programów INTERREG II C i VASAB 2010 (Spatial development projects for the Baltic area in the light of the INTERREG II C and VASAB 2010 programs). Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 105. Toczyski W. (ed.), 1998d. Nadbałtycka Agenda 21 (The Baltic Agenda 21). Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 106. Toczyski W. (ed.), 1999. Region Bałtycki, rozwój przestrzenny, programy, instytucje (Baltic region, spatial development, programs, institutions). Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 107. Toczyski W., Lendzion J., Zaucha J., 2007, Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Produkty, sieci współpracy i marketing (Sustainable tourism in Baltic Europe. Products, cooperation networks and marketing). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 108. Tomala M., 2011. Ochrona środowiska regionu Morza Bałtyckiego (Environmental protection of the Baltic Sea Region). Studia Humanistyczno-Społeczne 5: 67–81.
 109. Tubielewicz A., 1970. Porty skandynawskie i ich rozwój (Scandinavian ports and their development). Biuletyn Ekonomiczny Centralnego Zarządu Transportu i Spedycji Morskiej 11–12: 11–19.
 110. Urbanyi-Popiołek I., 2013. Żegluga bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim a projekty sieci TEN-T: implikacje dla polskiego rynku żeglugi promowej (Short sea shipping in the Baltic Sea and TEN-T network projects: Implications for the Polish ferry shipping market). Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki. Uniwersytet Szczeciński 21: 213–225.
 111. Urbanyi-Popiołek I., 2014. Uwarunkowania rozwoju terminali promowych w polskich portach jako elementu infrastruktury korytarza Bałtyk–Adriatyk (Conditions for the development of ferry terminals in Polish ports as part of the Baltic–Adriatic corridor infrastructure). Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki. Uniwersytet Szczeciński 27: 194–207.
 112. Urbanyi-Popiołek I., 2015. Wybrane problemy żeglugi promowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Selected problems of ferry shipping in the Baltic Sea Region). Logistyka 6: 52–54.
 113. Veggeland N., 1994. Building the Baltic Sea Region in a new Europe. The Baltic Sea Region, Freiburg.
 114. Waldziński D., 2010. Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej (The role of relations between nature and culture in the development of Baltic Europe). In: Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, XXV Sejmik Morski (Baltic Europe. Past, present, new challenges. 25th Maritime Regional Council). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 589: 95–114.
 115. Waśniewska A., 2013. Tendencje demograficzne dotyczące zmiany liczby ludności regionu Morza Bałtyckiego w latach 2000–2010 (Demographic trends regarding changes in the population of the Baltic Sea Region in 2000–2010). Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka 2: 62–73
 116. Wendt J. (ed.), 2001. Baltic Europe on the eve of third millennium. Coastal Regions 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 117. Wiśniewski E., 2016. Turystyczna funkcja polskiej żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim (Tourist function of Polish ferry shipping in the Baltic Sea). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 82: 149–160.
 118. Wizja i strategie wokół Bałtyku 2010 (Vision and strategies around the Baltic Sea 2010), 1994. Gdańsk, CUP, Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk.
 119. Wojewódka C., 1989. Przemiany w żegludze promowej na Bałtyku (Changes in ferry shipping in the Baltic Sea). Prace wewnętrzne Instytutu Morskiego, Gdańsk.
 120. Zaleski J., 1974. Formowanie się kompleksów nadmorskich na obszarze Europy Bałtyckiej (Formation of coastal complexes in the Baltic Europe area). Technika i Gospodarka Morska 3: 132–134.
 121. Zaleski J., 1980. Rola polskich połączeń promowych w kształtowaniu struktury kierunkowej ruchu turystycznego na obszarze Europy Bałtyckiej (The role of Polish ferry connections in shaping the directional structure of tourist traffic in the Baltic Europe area). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku 4: 131–152.
 122. Zaleski J., 1993a. Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej (Together or not? A contribution to the concept of the Baltic regional community). Sopot. CUP, Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Gdańsku, Sopot.
 123. Zaleski J., 1993b. Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej (Towards the community of Baltic Europe). Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 20(42): 141–157.
 124. Zaleski J., Wojewódka C., 1977. Europa Bałtycka (Baltic Europe). Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 125. Zaucha J., 2007. Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej (The role of space in shaping economic relations. Economic foundations of spatial planning in Baltic Europe). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 126. Zaucha J., 2014a. Sea basin maritime spatial planning: A case study of the Baltic Sea Region and Poland. Marine Policy 50: 34–45.
 127. Zaucha J., 2014b. The key to governing the fragile Baltic Sea. Maritime spatial planning in the Baltic Sea Region and way forward. VASAB Secretariat, Riga.
 128. Żukowski A., Kotowicz W., 2011. The Kaliningrad region in Polish scientific research. Baltic Region 2: 109–118.