Regional Contracts in the Polish Development Policy

Main Article Content

Paweł Churski

Abstract

Regional contracts developed in Poland as a consequence of the process of the state decentralisation and the building of local governments in the 1990s. By learning from other countries’ experiences (especially the French regional policy), an instrument was devised in order to support the decentralisation of the state development intervention and to foster the regions’ empowerment to programme and administer the regional policy. Unfortunately, since the very first edition, regional contracts in Poland have become a hostage to impromptu political acts determining changes to the economic policy, the limited state budget and very frequent legal amendments. The goal of this article is to conduct a synthetic analysis of the origins, changes and challenges related to the use of regional contracts in the Polish development policy. The author’s subjective, critical opinions were confronted with the opinions of the representatives of regional authorities in selected voivodeships. To this end, interviews were conducted with directors of departments in selected marshal offices. The resulting evaluation, conclusions and recommendations allowed the verification of the author’s subjective views.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Churski, P. (2018). Regional Contracts in the Polish Development Policy. Quaestiones Geographicae, 37(2), 93–108. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0016
Section
Articles

References

 1. Analiza realizacji kontraktów wojewódzkich, 2005–2006 (Analysis of the implementation of province contracts 2005–2006). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kwiecień 2007, Warszawa.
 2. Barca F., 2009. An agenda for a reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. The Barca Report. DG. Regio, Brussels.
 3. Bremmer I., 2010. The end of the free market: Who wins the war between states and corporations? Penguin Group, New York.
 4. Camagni R., Capello R., 2015. Rationale and design of EU cohesion policies in a period of crisis. Regional Science Policy & Practice 7(1): 25–47.
 5. Cybulska R., 2012. Kontrakt wojewódzki. Studium administracyjnoprawne (Province contract. Administrative and legal study). Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 6. Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Regional development factors and the Polish regional policy during the integration with the European Union). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 7. Churski P., 2016. Regional contracts in Poland – the origins, changes and challenges. Regions – The Voice of the Membership 304/2016/4, Quarterly Magazine of The Regional Studies Association: 14–16.
 8. Dziuba R., 2005. Kontrakt wojewódzki jako forma wsparcia rozwoju regionów w Polsce (Province contract as the form of support for regional development in Poland). In: Kaja J., Piecha K. (eds), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce (Development and the regional and local policy in Poland). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 147–160.
 9. Garcilazo E., 2011. The evolution of place-based policies and the resurgence of geography in the process of economic development. Local Economy 26 (6–7): 459–466.
 10. Gęsicka G., 2004. Kontrakty wojewódzkie – instrumenty rządowej polityki regionalnej w systemie wdrażania nowej polityki spójności (Province contracts – instruments of the government regional policy in the system of the implementation of a new cohesion policy). Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Maszynopis (Study done on the Commission of the Ministry of Economy and Labour. A typescript). Listopad 2004, Warszawa.
 11. Grosse T.G., 2002. Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów (Role of province contracts in the development of Polish regions). Samorząd Terytorialny 12/144: 18–34.
 12. Grosse T.G., 2003. Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej (Twilight of decentralisation in Poland? Development policy in voivodeships in the context of European integration). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 13. Grosse T.G., 2007. Czy Polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego? (Does Poland need the National Strategy for Regional Development?) Studia Regionalne i Lokalne 4(30): 31–47.
 14. Kawałko B., 2009. Kontrakt wojewódzki jako instrument wspierania rozwoju. Doświadczenia województwa lubelskiego (Province contract as a development supporting instrument). Barometr Regionalny 1(15), Zamość.
 15. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (The 2010–2020 National Strategy for Regional Development. Regions, cities, rural areas). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2000 roku. (A document adopted by the Council of Ministers on July 13, 2000). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Mendez C., 2013. The post-2013 reform of EU Cohesion Policy and the place-based narrative. Journal of European Public Policy 20(5): 639–659.
 17. Orębalski M., 2015. Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego (Territorial contract as an instrument for regional development support). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 395/2015. Wrocław: 142–153.
 18. Pietrzyk I., 2004. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich (Regional policy in the European Union and the regions in member states). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pugalis L., Gray N., 2016. New regional development paradigms: An exposition of place-based modalities. Australian Journal of Regional Studies 22(1): 181–203.
 20. Pyszkowski A., 2001. Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego w świetle przyszłej akcesji do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu kontraktu wojewódzkiego) (Act on the principles of supporting regional development in the light of the future accession to the EU with particular attention paid to an instrument of the province contract). Ekspertyza. Luty–Marzec 2001, Warszawa.
 21. Rabska T., 2001. Kontrakt wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych (Province contract – a form of the public administration activity in decentrilised structures). In: Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Dąbek D., Smaga M. (eds), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków.
 22. Raport o rozwoju i polityce regionalnej (Report on development and a regional policy). Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Listopad 2007, Warszawa.
 23. Sługocki W., 2014. Od kontraktu wojewódzkiego do kontraktu terytorialnego – instytucjonalizacja instrumentu rozwoju regionalnego (From the province contract to territorial one – institutionalisation of regional development). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra: 58–70.
 24. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (Strategy for Responsible Development). Projekt do konsultacji społecznych. Ministerstwo Rozwoju. Warszawa.
 25. Szlachta J., Pyszkowski A., Dziemianowicz W. (eds), 1999. Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000–2006 (Regional development as an element of the socio-economic strategy in Poland in 2000–2006). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Polska Regionalna 6, Gdańsk.
 26. Szlachta J., 2001. Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską (Regional policy in Poland in the perspective of the integration with the European Union). Studia Regionalne i Lokalne 1(5). Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa: 25–40.
 27. Szlachta J., 2005. Polska ścieżka rozwoju regionalnego w poszerzonej Unii Europejskiej (Polish regional development path in the enlarged EU). In: Parteka T., Szlachta J., Szydarowski (eds), Region Bałtycki w nowej Europie. Biuletyn KPZK PAN 217: 7–42.
 28. Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Act of May 12, 2000 on the principles of supporting regional development). Journal of Laws 2000, no. 48, item 550.
 29. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r (Act of April 20, 2004 on the National Development Plan). Journal of Laws of 2004, no. 116, item 1205 and 1206.
 30. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Act of December 6, 2006 on the principles of conducting a development policy). Journal of Laws 2006, no. 227, item 1658.
 31. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw (Act of January 2014, 24 on the amendment to the Act on the principles of conducting development policy and to some other acts). Journal of Laws 2014, item 379.
 32. Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych ustaw (Act of July 7, 2017 on the principles of the implementation of programmes within the financial cohesion policy in the 2014–2020 financial perspective and some other acts). Journal of Laws 2017, item 1475.
 33. Ženka J., Novotný J., Csnak P. 2014. Regional competitiveness in Central European countries: In search of useful conceptual framework. European Planning Studies 22, 2: 164–183.