Urban Regeneration as a New Trend in the Development Policy in Poland

Main Article Content

Przemysław Ciesiółka

Abstract

Regeneration of degraded areas takes an important position in the Polish development policy. It is included in the legal framework resulting from the Regeneration Act and the Physical Planning and Spatial Development Act. It constitutes a significant element in the programming of socio-economic and spatial development. This is largely thanks to the EU funds which are the basis for financing the projects and programmes for regeneration. In the country’s development policy a complex approach to regeneration is promoted, manifested by the concentration of activities in the most neglected areas, integrated activities carried out with a broad social participation which will be continuously monitored and evaluated on this basis. The Polish model of regeneration, formulated in such a way, gives hope for the elimination of critical situations in cities and communes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ciesiółka, P. (2018). Urban Regeneration as a New Trend in the Development Policy in Poland. Quaestiones Geographicae, 37(2), 109–123. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0015
Section
Articles

References

 1. Act of 7 July 1994 on spatial development (Journal of Laws of 1994, No. 89, item 415).
 2. Act of 9 October 2015 on regeneration (Journal of Laws of 2017, item 1023).
 3. Act of 27 March 2003 on planning and spatial development (Journal of Laws of 2017, item 1073).
 4. Bednarowska Z., 2015. Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych (Desk research – use of the data potential found in market and social research). Marketing i Rynek 7/2015: 18–26.
 5. Billert A., 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce – uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich (Regeneration and development of cities in Poland – determinants and scenarios in the light of the European experience). In: Lorens P. (ed.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Regeneration of cities in Poland. The first experience). Biblioteka Urbanisty 10, Urbanista. Warszawa: 92–105.
 6. Billert A., 2015. Uwagi na marginesie ustawy o rewitalizacji (Remarks in the margin of the Regeneration Act). forumrewitalizacji.pl [accessed 10 July 2017].
 7. Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., 2010. Metody badawcze w naukach politycznych (Research methods in the political sciences). PWN, Warszawa.
 8. Churski P., 2008. Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje (Changes in Polish regional policy after the accession to the EU. European conditions – national consequences). In: Parysek J., Stryjakiewicz T. (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (Socio-economic region and regional development). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 153–188.
 9. Ciesiółka P., 2009. Inicjatywa JESSICA szansą na nową jakość rewitalizacji (The JESSICA initiative as an opportunity for a new quality of regeneration). Biuletyn IGSEiGP UAM 7: 7–14.
 10. Ciesiółka P., Kudłak R. (eds), 2015. Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego (Diagnosis of the regeneration of cities in Wielkopolskie Voivodeship). WROT, Poznań.
 11. Ciesiółka P., Rogatka K., 2015. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań (Role of local spatial development plans in the regeneration process of cities on the example of the Poznań metropolis), Problemy Rozwoju Miast 4/12: 27–36.
 12. Domański B., 2000. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach (Restructuring of industrial areas in cities). In: Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. (eds), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast (Regeneration, rehabilitation and restructuring – a renewal of cities). Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków: 107–142.
 13. Domański B., 2001. Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania (Transformation of industrial areas in Śląskie and Małopolskie Voivodeship – regularities and conditions). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3: 51–59.
 14. Guidelines of 2 August 2016 on regeneration in the 2014–2020 operational programmes (Ministry of Development).
 15. Hausner J., 2008. Zarządzanie publiczne (Public management). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 16. Heczko-Hyłowa E., 2009. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004–2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego (Regeneration of Polish cities in the light of the EU 2004–2006 Structural Funds requirements). In: Bryx M. (ed.), 2009. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji (Financing and property management in regeneration processes). Seria Rewitalizacja Miast Polskich 7. Instytut Rozwoju Miast, Kraków: 157–186.
 17. Integrated Regional Development Operational Programme.
 18. Izdebski H., 2012. Ramy prawne dla prowadzenia polityki rozwoju (Legal framework for implementing the development policy). In: Górniak J., Mazur S. (eds), Zarządzanie strategiczne rozwojem (Strategic management of development). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 19. Jadach-Sepioło A., 2009. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej (The JESSICA initiative. Financing of regeneration of cities based on the mechanisms of financial engeneering). In: Ziobrowski Z. (ed.), 2010. Założenia polityki rewitalizacji w Polsce (Assumptions of the regeneration policy in Poland). Seria Rewitalizacja Miast Polskich 9. Instytut Rozwoju Miast, Kraków: 219–222.
 20. Jadach-Sepioło A., Czenczak K., 2014. Mierzalne skutki rewitalizacji (Measurable results of regeneration). Instytut Rozwoju Miast, Kraków–Warszawa.
 21. Jarczewski W., Dej M., 2015. Rewitalizacja 2.0. Działania rewitalizacyjne w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–2013 – ocena w kontekście nowego okresu programowania (Regeneration 2.0. Regeneration activities in the 2007–2013 regional operational programmes – the assessment in the context of a new programming period). Studia Regionalne i Lokalne 1(59): 104–122.
 22. Kołsut B., Ciesiółka P., Kudłak R., 2017. Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 oraz ich efekty (Regeneration activities in the cities of Wielkopolskie Voivodeship in 1999–2015 and their results). Studia Regionalne i Lokalne 2 (68): 50–68.
 23. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (National Spatial Development Concept 2030). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dni 13 grudnia 2011 roku (A document adopted by the Council of Ministers at the meeting on 13 December 2011).
 24. Krajowa Polityka Miejska (National Urban Policy). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku (A document adopted by the Council of Ministers at the meeting on 20 October 2015).
 25. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. (National Regional Development Strategy 2010–2020: Regions, Cities, Rural Areas). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2010 r. (A document adopted by the Council of Ministers at the meeting on 13 July 2010).
 26. Lorens P., 2010. Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja (Regeneration of cities. Planning and implementation). Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, Gdańsk.
 27. Lorens P., 2016. Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społecznoekonomicznych, doktrynalnych i prawnych (Development of the programmes for regeneration of cities in the context of contemporary socio-economic, doctrinal and legal changes. Biuletyn KPZK PAN 264: 10–25.
 28. Makowska M., 2012. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów (Analysis of the data found. A student guide). Scholar, Warszawa.
 29. Narodowy Plan Rewitalizacji (National Regeneration Plan). Założenia zaprezentowane na Kongresie Rewitalizacji, który odbywał się w dniach 4–6 czerwca 2014 r. w Krakowie (Assumptions presented on the Regeneration Congress held from 4th to 6th June 2014 in Cracow).
 30. Nowak M., 2013. Niezrealizowana rewitalizacja jako niedoskonała gentryfikacja. Analiza procesu ożywiania poznańskiej Śródki (Unrealised regeneration as imperfect gentrification. Analysis of the process of the Poznań Śródka revival). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXV (3): 229–249.
 31. Noworól A., 2010. Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju (Regeneration as a challenge for the development policy). In: Skalski K. (ed.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane (On the construction of regeneration methods in Poland – selected aspects). Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków: 29–46.
 32. Palicki S., 2011. Dane i interpretacje ekonomiczne. In: Kaźmierczak B., Nowak M., Palicki S., Pazder D., Ocena rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (A regeneration assessment. A study of changes in the Poznań Śródka). Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań: 65–86.
 33. Parysek J., 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne (Polish cities at the turn of the 21st century. Development and structural transformations). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 34. Parysek J., 2008. Suburbanizacja i reurbanizacja, dwa bieguny polskiej urbanizacji (Suburbanisation and reurbanisation, two poles in the Polish urbanisation). In: Parysek J., Stryjakiewicz T. (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (Socio-economic region and regional development). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 35. Parysek J., 2011. Współczesna polska suburbanizacja i polityka miejska (aktualność hipotez C. Colby’ego po 80 latach) (Contemporary Polish suburbanisation and the urban policy (topicality of Colby’s hipotheses after 80 years). In: Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (eds), Koncepcje i problemy badawcze geografii (Conceptions and geographical research problems). Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 36. Parysek J., 2015. Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro (Regeneration of cities in Poland: Yesterday, today and maybe tomorrow). Studia Miejskie 17: 9–25.
 37. Płoszaj A., 2011. Rewitalizacja miast w polityce spójności 2004–2006 (Regeneration of cities in the 2004–2006 Cohesion Policy). Studia Regionalne i Lokalne, Wydanie Specjalne (Special Edition): 84–97.
 38. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów pub licznych i prywatnych w województwie śląskim (Regeneration of degraded areas – the assessment of the process and the identification of desired trends in the activities of public and private entities in Śląskie Voivodeship), 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 39. Rogatka K., Ciesiółka P., Jurkowska A., Kułaczkowska A., 2015. Uwagi do założeń ustawy o rewitalizacji – wybrane aspekty (Remarks on the assumptions of the Regeneration Act – selected aspects). Studia Miejskie 17: 37–48.
 40. Siemiński W., 2009. Efekty rewitalizacji miast podjętej w wyniku wsparcia Unii Europejskiej w okresie finansowania 2004–2006 (Effects of cities’ regeneration udertaken as the result of the EU support in the 2004–2006 financing period). Samorząd Terytorialny 5: 17–42.
 41. Siemiński A., Topczewska T., 2009. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008 (Regeneration of cities in Poland with the support of the EU funds in 2004–2008). Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 42. Skalski K., 2007. Programy rewitalizacji w Polsce – bilans, perspektywy, zarządzanie (Regeneration programmes in Poland – balance, prospects, management). In: Lorens P. (ed.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Regeneration of cities in Poland. Initial experience). Biblioteka Urbanisty, Warszawa 10: 66–91.
 43. Sudak S., Baliński D., 2011. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w systemie strategii rozwoju kraju (National Regional Development Strategy in the system of the national development strategy). In: Szlachta J., Wożniak J. (eds), (2011). Krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw (National Regional Development Strategy up to 2020 and the socio-economic development strategies of voivodeships). Studia KPZK PAN CXXXVII: 39–58.
 44. Stryjakiewicz T. (ed.), 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej (Shrinkage of cities in East-Central Europe). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 45. Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E., 2012. Urban shrinkage and the post-socialist transformation: The case of Poland. Built Environment 38/2: 197–213.
 46. Świerczewska-Pietras K., 2009. Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania przemysłowego obszaru Łodzi (Close regeneration as an example of the industrial development of the Łódź area. Prace Komisji Geografii Przemysłu 12: 173–181.
 47. Regionalne Programy Operacyjne Województw z okresów programowania 2007–2013 i 2014–2020 wraz z ich Uszczegółowieniami (Regional Operational Programmes of Voivodeships from the 2007–2013 and 2014–2020 programming period and its details).
 48. Rozporządzanie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Regulation of the Minister of Regional Development of 9th June 2010 on the provision of the assistance in regeneration within regional operational programmes).
 49. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (Strategy for Responsible Development up to 2020). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (A document adopted by the Council of Ministers on 14th February 2017).
 50. Sztando A., 2008. Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta (Measurement of the results of the city regeneration programme). Samorząd Terytorialny 9: 21–37.
 51. Topczewska T., 2007. Rewitalizacja miast w polityce państwa (Regeneration of cities in the state policy). Człowiek i Środowisko 31(1–2): 5–35.
 52. Umowa partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 (Partnership Agreement. Programming of the 2014–2020 financial perspective). Warszawa, December 2015.