The Leader Programme as an Impulse for New Projects in Rural Areas

Main Article Content

Robert Hoffmann
Natalia Hoffmann

Abstract

The article aims to present the stages of the LEADER programme and its influence on greater activity and integration of inhabitants by, e.g. extending the knowledge of tradition and national heritage and the actions intended for the integration of local communities. It is noticeable particularly in the implementation of the activities within Axis 4 of the 2007–2013 Rural Development Programme. Positive changes in rural areas are a result of building strong social and human capitals, which are important factors of local development. The skills and the ability for cooperation of a local community allows it to implement many projects. The investments made by beneficiaries of the LEADER programme improve the level of living and the quality of life in the countryside. The effect is an improvement in physical infrastructure and tourist attractiveness as a result of care for the rural landscape and cultural heritage. The implementation of the LEADER programme is presented on the example of Wielkopolskie Voivodeship where the participation in actions for local communities is deeply ingrained. In order to show spatial differences in the activity of local entities under Local Action Groups in Wielkopolskie Voivodeship, classes were selected on the basis of funds received by local entities in the LAG areas. There are 36 Local Action Groups operating in Wielkopolska (of which 31 have seats in this region).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hoffmann, R., & Hoffmann, N. (2018). The Leader Programme as an Impulse for New Projects in Rural Areas. Quaestiones Geographicae, 37(2), 141–150. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0014
Section
Articles

References

 1. Bański J., 2003. Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce (Non-agricultural economic development in Polish rural areas). Przegląd Geograficzny 2.
 2. Bukraba-Rylska I., Wieruszewska M., Kamiński R., Krośniak P. (eds), 2011. Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich (Between intervention and interaction. Local action groups in rural communities). Wyd. Naukowe Scholar Warszawa.
 3. Barbuto A., Da Re R., Lopolito A., Sisto R., 2015. What is the impact of LEADER on the local social resources? Some insights on Local Action Group’s aggregative role. Firenze University Press.
 4. Burkey S., 1993. People first: A guide to self-reliant, participatory rural development. Zed Books, London.
 5. Furmankiewicz M., Królikowwska K., 2010. Partnerstwo terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006 (Territorial partnership in Polish rural areas in 1994–2006). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Furmankiewicz M., Janc K., 2012. Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym – różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców (Territorial partnerships as a new model of the management of local development). In: Harańczyk A. (eds), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r (Prospects for regional development in Poland in the programming period after 2013). Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL: 231–245.
 7. Iwańska M., 2010. Partnerstwo idea, formy i modele działania (Partnership, idea, forms and models of activity). In: Iwańska M., Bieńkowska W., Roman M. (eds), Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich (Partnership cooperation networks in rural areas). Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
 8. Kamiński R., Kwatera K., 2005. Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ (How to build the Integrated Strategy for Rural Development within the LEADER+ Pilot Programme), Fundacja Fundusz Współpracy, Agrolinia, Warszawa.
 9. Kieft H., Manintveld K., 2004. LEADER – Nowe podejście do rozwoju wsi, In: Futymski A., Leśniak K., Lof B., Manintveld K. (eds), Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Doświadczenia projektu Budowanie instytucji na rzecz rozwoju wsi w Pilotażowych Regionach Polski – IBRD (New approach to the development of Polish rural areas. Experience of the project Building the institution for rural development in the Pilot Regions of Poland – IBRD). Leżajsk: 6–10.
 10. Kłodziński M., 1998. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (The development of entrepreneurship in rural areas). Wieś i Rolnictwo 3, Warszawa.
 11. Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich (Economic stimulation of rural areas). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 12. Kłodziński M., 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast (Socio-economic stimulation of rural communes and small cities). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 13. Kołodziejczyk D., 2004. Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin (Non-agricultural economic activity on individual farms at the commune level). In: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich (Non-agricultural economic activity in rural areas). Pałka E. (eds), Studia Obszarów Wiejskich 5. PTG-IGiPZ PAN, Warszawa: 23–34.
 14. O’Reilly S., 1998. Wieś a Unia Europejska: przypadek Irlandii, In: Kaleta A. (eds), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską (Development of rural areas in the perspective of the integration with the EU). Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 71.
 15. Pałka E., 2004. Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie (Conditions and trends in the development of agro-tourism in the Kielce region). Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 16. Perez J.E., 2000. The LEADER Programme and the Rise of Rural Development in Spain. Sociologia Ruralis 40(2). Oxford.
 17. Ray Ch., 2001. Culture economies: A perspective on local rural development in Europe. Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne.
 18. Rudnicki R., Biczkowski M., 2015. Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce – stan, zróżnicowanie przestrzenne oraz wpływ środków PROW 2007–2013 (Agro-tourism as a stimulation form of non-agricultural activity of farms in Poland – state, spatial differences and the inflow of the 2007–2013 PDRA means). In: Kamińska W., Wilk-Grzywana M. (eds), Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku (Rural tourism and agro-tourism – new paradigms for the 21st century). Studia KPZK PAN, CLXII: 83–108.
 19. Smykowski B., 2011. Samoorganizujący się system lokalny a problem edukacji i wychowania (Self-organising local system and the problem of education and upbringing). In: Rosiński D., Rosińska A. (eds), Polityka społeczna (Social policy), numer specjalny pt.: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności. Zasoby, kompetencje, partnerstwo (special edition entitled: Social activation and the development of a community. Resources, competence, partnership). Warszawa: 17–19.
 20. Sykała Ł., 2015. Basic principles and features of the LEADER approach. In: Sykała Ł., Dej M., Wolski O. (eds), The LEADER method. Transferring experience of the Visegrad Group countries to Georgia. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 21. Ściański P., Żak M., 2009. Oś IV PROW 2007–2013: Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju (Axis 4 of the 2007–2013 Rural Development Programme: Local Action Groups and Local Development Strategies). MRiRW, Warszawa.
 22. The LEADER Approach. A basic guide, 2006. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 23. Ward N., Atterton J., Kim T-Y., Lowe P., Phillipson J., Tompson N., 2005. Universities, the knowledge economy and ‘neo-endogenous rural development’. Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, no. 1, University of Newcastle upon Tyne.
 24. Wasielewski K., 2009. LEADER w Polsce – między ideą a rzeczywistością (LEADER in Poland – between idea and reality). In: Wasielewski K. (eds), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich (Formation of local partnerships and their networks in rural areas). Wydawnictwo Naukowe WSG, Bydgoszcz: 135–142.
 25. Wierzbicki Z.T., 1973. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych (Activation and development of local communities). In: Wierzbicki Z.T. (ed.), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Ossolineum, Wrocław: 17–73.