Level of academic and didactic competencies among students as a measure to evaluate geographical education and preparation of students for the demands of the modern labour market

Main Article Content

Małgorzata Cichoń
Iwona Piotrowska

Abstract

Young people, regardless of their social environment, place of residence or work, are looking for values and key competencies that enable achieving goals in life. Therefore, an appropriate education system is important, which in the conditions of changing reality will meet these requirements effectively. The contemporary employer is interested in four groups of key competencies, such as intellectual, professional, personal and interpersonal. Geography is a field with great potential for the development of various competencies. In this context, questions about adjusting geographical education to the expectations of employers are justified. Therefore, the aim of the study is to assess the strengths and weaknesses of the current development of competencies and qualifications at the geography speciality of the Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. The reference points included a report on research carried out among 200 employers in 2012, as well as surveys among students graduating from master‘s studies on the assessment of the level of their competencies and qualifications. It was determined that the strength of the current geographical education at the faculty is to prepare mainly specialists with broad general and professional knowledge, and high self-esteem in terms of cooperation in the group and communication. The area of development for the geographical education are intellectual competencies, above all independent thinking and prioritising. The last year geography students fall out the most in terms of personal competencies. The authors suggest building students‘ awareness because, as the above results show, they are not fully aware of what expectations they may face in the labour market. It is worth modifying the study program so as to put more emphasis on soft competencies and support the development of various forms of extra activities of students. Attention was also paid to the importance of didactic competencies, which on the one hand raise the self-esteem of students, and on the other, increase the chance of finding a good job. An interesting aspect of the research is the wide spectrum of professions in which students work. This reflects their diverse skills, including spatial thinking. Combined with increasing attention paid to the issues related to the natural environment and sustainable development, graduates of geography have a strong position to enter the current labour market. The advantage of geographers is the use of modern technologies. Unfortunately, however, the results of the research presented above, both among Polish students and internationally, indicate insufficient skills in the use of modern technologies by students of geography.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Cichoń, M., & Piotrowska, I. (2019). Level of academic and didactic competencies among students as a measure to evaluate geographical education and preparation of students for the demands of the modern labour market. Quaestiones Geographicae, 37(1), 73-86. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0006
Section
Articles

References

 1. Arrowsmith C., Bagoly-Simó P., Finchum A., Oda K., Pawson E., 2011. Student Employability and its Implications for Geography Curricula and Learning Practices. Journal of Geography in Higher Education 35: 365–377.
 2. Biernat M., 1997. Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990–1995. Studia Kiel. Ser. Geolog.-Geograficzna nr 2.
 3. Chalkley B., Fournier E.J., Hill A.D., 2000. Geography Teaching in Higher Education: Quality, assessment and accountability. Journal of Geography in Higher Education 24: 238–245.
 4. Cichoń M., Piotrowska I., 2012. Kształtowanie Kompetencji Kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję. In: z. Podgórski, E. Szkurłat (eds), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Łódź–Toruń, 2: 151–168.
 5. Clark G., Higgitt M., 1997. Geography and lifelong learning: A report on a survey of geography graduates. Journal of Geography in Higher Education 21: 199–213.
 6. de Miguel González R., de Lázaro y Torres M.L. 2016. Educating geographers in Spain: geography teaching renewal by implementing the European Higher Education Area. Journal of Geography in Higher Education 40: 267–283.
 7. Dowling R., Ruming K., 2013. Synergies between geography, planning and vocationalism in curriculum development and implementation. Journal of Geography in Higher Education 37: 204–219.
 8. Gedye S., Fender E., Chalkley B., 2004. Students’ Undergraduate Expectations and Post-graduation Experiences of the value of a Degree. Journal of Geography in Higher Education 28: 381–396.
 9. Gierańczyk W., Duży W., 2012. Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na wydziale Biologii i Nauk o ziemi UMk). In: z. Podgórski, E. Szkurłat (eds), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2: 113–134.
 10. Harvey L., Moon S., Geall v., 1997. Graduates’ Work: Organisational Change and Student Attributes. Birmingham: Centre for Research into Quality, University of Birmingham.
 11. Hennemann S., Liefner I., 2010. Employability of German Geography Graduates: The Mismatch between knowledge Acquired and Competences Required. Journal of Geography in Higher Education 34: 215–230.
 12. Little B., 2003. International Perspectives on Employability Enhancing Student Employability Coordination Team (ESECT) & Centre for Higher Education Research and Information (CHERI) at the Open University. Online: www.ltsn.ac.uk/genericcentre/index.asp?id=18285, (accessed April 2003)
 13. Niemierko B., 2004. Cele kształcenia. In: K. Kruszewski (ed.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa, 28 ss.
 14. Okońska–Walkowicz A., Plebańska M., Szaleniec H., 2009. O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 15. Osuch W., 2012. Sylwetka absolwenta studiów geograficznych a jego kompetencje (studium porównawcze). In: z. Podgórski, E. Szkurłat (eds), Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Prace komisji Eduakcji Geograficznej t.2 : 171–191.
 16. Perrenoud Ph.,1997. Construire des compétences dès l’école. Paris: ESF.
 17. Piotrowska I., 2010. Rola dydaktyki geografii w kształceniu twórczego nauczyciela. (Role of geography didactics in educating a creative teacher). In: A. Kwatera, P. Cieśla (eds), Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. (Role and tasks of subjects’ didactics in educating a teacher.) UP, kraków: 136–144.
 18. Piotrowska I., 2011a. Influence of education transformation on improving key competence in geography teaching. Prace i Studia Geograficzne, Warszawa, 48: 27–40.
 19. Piotrowska I., 2011b. Pokolenie cyfrowe w szkole XXI wieku. PEDAGOGIA. Wydawnictwo NAkOM, Poznań, 8: 45–49.
 20. Piotrowska I., in press. Geograficzne kształcenie w poznawaniu i rozumieniu zróżnicowania kulturowego na świecie (kręgi kulturowe, geografia myślenia). In: J. Rodzoś, E. Szkurłat (eds), Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Prace komisji Edukacji Geograficznej PTG, 7, Lublin.
 21. Piotrowski K., Rogowski M., Kosińska A., Zdebko J., 2016. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. In: A. Zajadacz (ed.), Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. Rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace 19: 175–195.
 22. Piróg D., 2012. Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. In: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (eds), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Wyd. Impuls, Kraków: 125–144.
 23. Piróg D., 2014. Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia. In: D. Kotlorz (ed.), Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy. Studia Ekonomiczne nr 197/14.
 24. Piróg D., Piróg S., 2007. Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (eds), Procesy transformacji społeczno-gospodarczej i przyrodniczych struktur przestrzennych. Wyd Naukowe AP, kraków.
 25. Piskorz S., 1997. Zarys dydaktyki geografii. (wydanie II zmienione). PWN, Warszawa.
 26. Rothwell K., Fantom P., Owen K., Mok P., Christie F., Laing D., Gee D., Russell S., Done J., 2002. What do Graduates do? Career Planning for Higher Education and Beyond-2003 (Manchester: Higher Education Careers Service [CSU] and Association of Graduate Recruiters [AGR].
 27. SGH, AmChe, E&Y [SGH Warsaw School of Economics, the American Chamber of Commerce in Poland, Ernst & Young], 2012. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Online: firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RkPk_raport_2012.pdf (accessed 30.01.2018).
 28. Simiyu R.R., Okaka F.O., Omondi P., 2015. Geography students’ assessment of internship experience at a kenyan university. Journal of Geography in Higher Education 39: 343–355.
 29. Solem M., Cheung I., Schlemper M.B., 2008. Skills in Professional Geography: An Assessment of Workforce Needs and Expectations. Journal of Geography in Higher Education 60: 356–373.
 30. Solem M., Kollasch A., Lee J., 2013. Career goals, pathways and competencies of geography graduate students in the USA. Journal of Geography in Higher Education 37: 92–116.
 31. Tapscott D., 2010. Grown Up Digital and the Transformation of Learning. Online: dontapscott.com/books/grown-up-digital/ (accessed 30.01.2018).
 32. Teichler U., 1997. Higher Education and Graduate employment in Europe. TSER Research Paper 1997, p. 17.
 33. Tomlinson M., 2008. ‘The degree is not enough’: students’ perceptions of the role of higher education credentials for graduate work and employability. British Journal of Sociology of Education 29: 49–61.
 34. Tymon A., 2013. The student perspective on employability. Studies In Higher Education 38: 841–856
 35. Walkington H., Dyer S., Solem M., Haigh M., Waddington S., 2017. A capabilities approach to higher education: geocapabilities and implications for geography curricula. Journal of Geography in Higher Education: 1–18.
 36. Whalley W.B., Saunders A., Lewis R.A., Buenemann M., Sutton P.C., 2011. Curriculum Development: Producing Geographers for the 21st Century. Journal of Geography in Higher Education 35: 379–393.
 37. Wspólnoty Europejskie, 2007. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie, Europejskie Ramy Odniesienia. Online waloryzacja.llp.org.pl/sites/waloryzacja.llp.org.pl/files/keycomp_pl.pdf (accessed 26.01.2018).